Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2005. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. ker., Fehér út - Gyakorló utca - Keresztúri út - MÁV terület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 38/2004. (VI. 24.) számú rendelettel módosított, 39/2001. (IX. 18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. § (1) Jelen rendelet előírásai a mellékelt Szabályozási Tervvel, valamint a 39210/55 hrsz.­ú ingatlant érintő korrekciós tervlappal együtt érvényesek.”

2. § A rendelet 28. § (2) bekezdés k) pontja az alábbiak szerint módosul:

k) lakás célú épület,”

3. § A rendelet 28. § (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:

e) lakás rendeltetési egység.”

4. § A rendelet 28. § (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(11) A „K-TP-X/4” jelű építési övezet 39210/55 hrsz.-ú telkének szabadonálló építési helyein:”

5. § A rendelet 28. § (14) bekezdés b) pontja kiegészül:

„(kivéve 39210/55 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában)”

6. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napját követő hónap első napján lép hatályba.

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2005. november 18.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2005. december 1.

Melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2005. (XI. 18.) önkormányzati rendeletéhez