Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. Általános rendelkezések

1. § *  (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott nevelési-oktatási intézményben jogviszonnyal rendelkező gyermekre, tanulóra, valamint a törvényes képviselőjére terjed ki.

2. A térítési díj összege és befizetésének módja

2. § (1) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj (a továbbiakban: térítési díj) összegét az 1. melléklet határozza meg.

(2) A térítési díj befizetése történhet

a) csoportos beszedési megbízással,

b) készpénzes befizetéssel,

c) átutalással.

(3) A térítési díjat az étkezés igénybevételének hónapját megelőző hónap 10. napjáig kell befizetni, a pótbefizetés ugyanezen hónap 19. napjáig lehetséges.

3. Az egyedi étkezési kedvezmény

3. § (1) A normatív kedvezmény mellett további 50% térítésidíj-kedvezményre jogosult az a kérelmező, aki a középiskolás tanuló gyermekére tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

(2) A normatív kedvezmény mellett további 50% térítésidíj-kedvezményre jogosult az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a legkisebb öregségi nyugdíj összegének 140%-át nem haladja meg, és

a) a családjában három vagy több gyermeket nevel, vagy

b) a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel.

4. Eljárási rendelkezések

4. § (1) Az ellátást igénybe vevő gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) a gyermekétkeztetés iránti kérelmét az intézmény vezetőjénél nyújthatja be.

(2) * 

5. § (1) Az egyedi étkezési kedvezmény iránti kérelmet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szociális ügyekért felelős szervezeti egységénél kell benyújtani.

(2) Az étkezési kedvezményt a kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági határozatban foglalt időponttól kell érvényesíteni.

6. § (1) Az étkezési térítési díj pótbefizetésének rendjét az intézmény vezetője határozza meg.

(2) Az egyedi étkezési kedvezmény iránti kérelmet a polgármester bírálja el.

5. * 

7. § * 

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. § *  E rendeletnek – Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított – 1. mellékletét első alkalommal a 2022. szeptember hónapban igénybe vett étkezés térítési díjára kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez * 

A nevelési-oktatási intézmények gyermekétkeztetési térítési díja

A B C
1 Intézmény típusa Étkezés Nettó térítési díj (Ft)
2 Óvoda tízórai 107
3 ebéd 255
4 uzsonna 97
5 Kőbányai Zsivaj Óvoda, reformétkeztetés tízórai 193
6 ebéd 468
7 uzsonna 117
8 Általános iskola alsó tagozat (7–10 év) tízórai 120
9 ebéd 311
10 uzsonna 118
11 Általános iskola felső tagozat (11–14 év) és a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 15 éven felüli tanulói tízórai 132
12 ebéd 357
13 uzsonna 130
14 Középiskola ebéd 400
15 Nyári napközis tábor tízórai 132
16 ebéd 357
17 uzsonna 131