Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,

2. *  hivatali helyiség: a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (a továbbiakban: Kulturális Központ) 1105 Budapest, Szent László tér 7–14. szám alatti épületében anyakönyvi esemény lebonyolítására kijelölt nagyterem és kisterem, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 1102 Budapest, Szent László tér 29. szám alatti épületében anyakönyvi esemény lebonyolítására kijelölt nagyterem és kisterem,

3. *  hivatali munkaidő: a Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott munkarend szerinti időszak,

4. többletszolgáltatás: az anyakönyvi esemény lebonyolításában a hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés.

2. Az anyakönyvi eseménnyel összefüggésben nyújtott többletszolgáltatás díja

2. § (1) *  Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért – az (1a) és (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a házasulóknak, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó feleknek anyakönyvi eseményenként 80 000 forint szolgáltatási díjat kell fizetniük a Hivatal részére függetlenül attól, hogy az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőben vagy azon kívül történik.

(1a) *  Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért a házasulóknak, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó feleknek anyakönyvi eseményként 5000 forint szolgáltatási díjat kell fizetniük a Hivatal részére, ha az anyakönyvi esemény a Kulturális Központ 1105 Budapest, Szent László tér 7–14. alatti épületében nem a hivatali helyiségben vagy a Kulturális Központ 1105 Budapest, Előd utca 1. szám alatti épületében történik.

(2) A házasulók, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó felek valamelyikének közeli halállal fenyegető, illetve a hivatali helyiség megközelítését lehetetlenné tevő egészségi állapota esetében az egészségügyi, illetve szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

3. § *  Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításáért a házasulóknak, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó feleknek anyakönyvi eseményenként a nagyteremben 15 000 forint, a kisteremben 5000 forint szolgáltatási díjat kell fizetniük a Hivatal részére.

4. § *  (1) A 2. § (1) bekezdésében és a 3. §-ban meghatározott szolgáltatási díjat a házasságkötést, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző 15. napig – ha a házasságkötésre, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére a szándék bejelentését követő 30 napon belül kerül sor, legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző napig – kell megfizetni.

(2) A házasuló, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó fél a befizetés után a befizetésről szóló igazolást köteles az anyakönyvvezetőnek bemutatni.

3. A befizetett szolgáltatási díj visszatérítése

5. § *  (1) A befizetett szolgáltatási díj az anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizető részére visszajár.

(2) Az anyakönyvi esemény elmaradásának tényét az anyakönyvvezető a befizetésről szóló igazolás másolatán igazolja, amely alapján a Hivatal a befizetett szolgáltatási díjat visszatéríti.

4. A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezése

6. § (1) Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a külső helyszínen az anyakönyvi esemény jogszabályban előírt módja biztosított, valamint a külső helyszín az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas.

(2) *  Az anyakönyvi esemény lebonyolítására a külső helyszín akkor alkalmas, ha a helyiség az anyakönyvi esemény méltóságteljes, ünnepélyes lebonyolítására megfelelő, a személyes adatokés a személyiségi jogok védelme biztosítható.

(3) Az anyakönyvvezető szükség esetén meggyőződhet a külső helyszín (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelőségéről.

(4) Hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi esemény pénteki napon 14 órától 17 óráig, valamint szombaton 10 órától 18 óráig engedélyezhető.

5. Az anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezető díjazása

7. § (1) *  A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításáért – ide nem értve a Kulturális Központ 1105 Budapest, Szent László tér 7–14. és az 1105 Budapest, Előd utca 1. szám alatti épületében tartott eseményt – az anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként 30 000 forint díjazás illeti meg.

(2) *  A hivatali helyiségben, valamint a Kulturális Központ 1105 Budapest, Szent László tér 7–14. szám alatti épülete más helyiségében vagy az 1105 Budapest, Előd utca 1. szám alatti épületében hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként 10 000 forint díjazás illeti meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjat a Hivatal az anyakönyvvezető részére negyedévenkénti elszámolással fizeti meg.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. § *  (1) E rendeletnek az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelettel megállapított 2. § (1a) bekezdését és 3. §-át a 2023. február 1-jét követően bejelentett házassági, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A 2023. február 1-jét megelőzően bejelentett házassági, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján indult eljárásokban e rendeletnek a 2023. január 31-én hatályos 3. § (2) bekezdését alkalmazni kell.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző