Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a III. fejezet tekintetében a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 1. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. *  közterület:

a) az Önkormányzat tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet,

b) az Önkormányzat tulajdonában álló, az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb földrészlet vagy építmény közhasználat céljára átadott része, valamint

c) a 3/A. § vonatkozásában a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott közterület;

2. * 

3. * 

4. pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, legfeljebb tizenkét négyzetméter alapterületű építmény;

5. épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából;

6. szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövény gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ennek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalt;

7. szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása;

8 * ; eredeti állapot: a közterület rendeltetésszerű használatra alkalmas állapota tekintet nélkül a közterület-használati jogviszony létesítésekor fennálló állapotra;

9. *  mikromobilitási eszköz: a kerékpár, a roller, továbbá az emberi erővel hajtott, vagy ennek segítésére vagy önálló hajtás céljából legfeljebb 350 W névleges teljesítményű és 25 km/h vagy azt meghaladó sebesség esetén a teljesítményleadást megszüntető elektromos motorral rendelkező, kifejezetten valamely személy szállítására szolgáló egyéb eszköz;

10. *  mikromobilitási szolgáltató: kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök üzemeltetője, aki üzletszerű gazdasági tevékenység keretében mikromobilitási eszköz bárki számára elérhető, jellemzően rövid távú bérbeadására irányuló szolgáltatási tevékenységet végez, ide nem értve a közösségi kerékpáros rendszer üzemeltetőjét;

11. *  kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, szolgáltatás nyújtása céljából üzemeltetett mikromobilitási eszköz, ide nem értve a közösségi kerékpáros rendszerben bérelhető kerékpárt.

II. Fejezet

A közterület-használat

3. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

3. § (1) A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.

(3) A gépjármű közterületen történő várakozásáról külön jogszabály rendelkezik.

(4) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben meghatározott módon akadályozza.

3/A. § * 

4. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához – ide nem értve a 3. § (3) bekezdésében foglalt esetet – közterület-használati hozzájárulás szükséges.

(2) Nem kell közterület-használati hozzájárulást kérelmezni:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) *  elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények elhelyezéséhez és hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez,

d) munkagép (daru, kosaras munkagép stb.) ideiglenes − három órát meg nem haladó − tartózkodása céljára,

e) a kizárólag kézi hordozású eszközzel végzett, illetve a harminc percet meg nem haladó időtartamú – a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerint nem díjköteles – film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez,

f) *  építményhez tartozó előtető, védőtető, ernyőszerkezet – amennyiben alatta kereskedelmi, szolgáltató vagy egyéb vállalkozási tevékenység nem folyik –, valamint homlokzati cégtábla, cégér, üzletfelirat, kirakat, szekrény elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, tíz centiméteren túl nem nyúlik be, vagy annak a közterülettel érintkező felülete a két négyzetmétert nem haladja meg,

g) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez,

h) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához,

i) közparkban tartott rendezvények kapcsán a résztvevők által használt zöldterületek igénybevételéhez, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzését,

j) politikai tevékenységhez, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzését,

k) *  egy darab hulladéktároló konténer évente egy alkalommal legfeljebb egy napra történő elhelyezéséért.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt tevékenységet annak megkezdését megelőző hetvenkét órával, legkésőbb azonban a közterület igénybevételének megkezdésekor az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) közterület-használati ügyekért felelős szervezeti egységénél (a továbbiakban: hatóság) be kell jelenteni.

5. § Nem adható közterület-használati hozzájárulás

1. tömegközlekedési jármű megállójába, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,

2. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,

3. * 

4. zöldterületre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállományt maradandóan károsítja, és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területén húzódó közmű javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatot,

5. * 

6. főútvonal mentén árusító és az árusítással kapcsolatos pavilon, épület létesítésére, kivéve a virág- és hírlapárusítást, valamint a tömegközlekedési eszköz igénybevételére szolgáló jegyárusítást, továbbá az alkalmi könyvárusítást,

7. közterületen nem árusítható termék forgalmazásához,

8. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, illetve a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

9. olyan létesítmény és berendezés létesítéséhez, amelynek a működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,

10. jármű javítására,

11. főútvonalon, valamint főúthálózathoz tartozó közúton

a) üzemképtelen jármű tárolására és

b) göngyöleg üzlethelyiség előtti tárolására,

12. a Liget tér, a Szent László tér, az Állomás utca, az Újhegyi sétány, a Kőrösi Csoma sétány és a Kápolna tér területén

a) ipari, raktározási tevékenység céljára,

b) garázsépület elhelyezésére,

c) lakókocsiból történő árusításra,

d) üzemanyagtöltő-állomás létesítésére,

e) üzemképtelen jármű és törmelék tárolása céljára,

13. *  ha a szabályozási terv vagy a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet a közterület rendeltetéstől eltérő használatára korlátozást vagy tilalmat ír elő,

14. a jogszabályban meghatározott kivétellel kimért szeszesital oly módon történő árusítására, amellyel a fogyasztás az üzlethelyiségen kívül történik,

15. a Sibrik Miklós út, a Mádi utca, a Tavas utca és a Gyömrői út által határolt területen, a Szent László téren, a Kőrösi Csoma Sándor sétányon és az Állomás utcában szeszesital árusítására, kivéve

a) az alkalmi rendezvényeket a rendezvény ideje alatt, valamint

b) a nem közterületen lévő üzlettel rendelkező, szeszesital árusítására jogosult üzemeltető üzletéhez szervesen kapcsolódó teraszt,

16. vállalkozási célú hulladékgyűjtésre (a fémhulladékot is beleértve) és hulladék tárolására, kivéve a hulladékgyűjtő szigeteket, valamint a zöldhulladék-tárolókat,

17. * 

18. *  a közúti közlekedésben való részvétel feltételeinek meg nem felelő jármű reklámhordozó céllal történő elhelyezéséhez, tárolásához, valamint

19. annak a kérelmezőnek, akinek az Önkormányzattal szemben közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn.

6. § (1) A közterület-használati hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonosi minősége alapján, diszkrecionális jogkörben, meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható.

(2) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályban előírt egyéb – hatósági, illetve szakhatósági – engedély beszerzését.

(3) A közterület-használati hozzájárulást

a) a közterület használójának,

b) építési engedélyhez kötött építmény, valamint az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek,

c) szórólaposztás esetén a szolgáltatás megrendelőjének

kell kérnie.

(4) A közterületnek a közterület-használati hozzájárulás szerinti használatra történő alkalmassá tételéről, lezárásáról, illetve a használható állapotban tartásáról a közterület-használati hozzájárulás jogosultja gondoskodik.

7. § (1) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.

(2) Az üzlethelyiség melletti vagy előtti területre a kitelepülés joga elsődlegesen az üzlethelyiség üzemeltetőjét illeti meg.

(3) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi.

4. A közterület-használati hozzájárulási eljárás

8. § (1) A közterület-használattal kapcsolatos eljárás hatósági ügy.

(2) A közterület-használattal kapcsolatos ügyben első fokon átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) dönt első fokon a három évet meghaladó időtartamú, valamint a feltétel bekövetkeztéig tartó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem ügyében.

(4) *  A közterület-használattal kapcsolatos ügyben a végrehajtást az első fokon eljáró hatóság foganatosítja.

9. § (1) Legfeljebb hároméves időtartamra a polgármester, három évet meghaladó időtartamra, valamint meghatározott feltétel bekövetkeztéig a Képviselő-testület pályázatot írhat ki a közterület használatára.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a közterület leírását, a használat célját és időtartamát, a közterület használatáért fizetendő minimális díj összegét és a fizetési feltételeket, a pályázat elbírálásának határidejét, módját és szempontjait, továbbá a felhívásra történő jelentkezés alanyi feltételeit, valamint a jelentkezés határidejét.

(3) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó kifejezett nyilatkozatát arról, hogy a közterületet használatba kívánja venni, ezért milyen összegű díjat fizet, és nyilatkoznia kell a felhívásban foglalt követelmények és előírások teljesítésének módjáról.

(4) A pályázatot a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodásért felelős szervezeti egységéhez kell benyújtani.

(5) A Képviselő-testület, illetve a polgármester a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott követelmények és előírások szerint, az abban szereplő módon bírálja el, és állapítja meg a pályázati eljárás nyertesét.

10. § (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt a hatóságnak címezve kell előterjeszteni a használat tervezett megkezdése előtt legalább 30 nappal.

(2) Ha a kérelem benyújtása az (1) bekezdésben meghatározott határidőn túl történik meg, és a közterület-használat a hozzájárulás megadását megelőzően megkezdődik, illetve megtörténik, a hozzájárulás megadására jogosult a kérelem elbírálásával egyidejűleg dönt a hozzájárulás nélküli közterület-használat tudomásul vételéről.

(3) A halottak napjához és a karácsonyi ünnephez kapcsolódó árusításra vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a használat tervezett megkezdése előtt legfeljebb 60 nappal lehet benyújtani.

(4) *  A közterület filmforgatási célú használata esetében a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható ok, valamint a rendkívüli természeti esemény miatt elmaradt közterület-használatot a hatóság a kérelmező részére az erre irányuló kérelme szerint, két munkanapon belül biztosítja.

11. § (1) Olyan felépítmény létesítése esetén, amely a környezet tartós megváltoztatásával jár, a kérelmező köteles a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül közölt felhívás kézhezvételét követő nyolc napon belül biztosítékot letétbe helyezni.

(1a) *  Abban az esetben, ha a közterület-használó személyében történik változás, az (1) bekezdés szerint a biztosíték megfizetésére az új közterület-használó köteles.

(2) A biztosítékot az Önkormányzat elkülönített számlán kezeli.

(3) *  A biztosíték mértéke az 1. mellékletben meghatározott díjtétel alapján számított közterület-használati díj tízhavi, éves díjtétel esetében ötévi összege.

(4) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemmel egyidejűleg benyújtott kérelemre a polgármester különös méltánylást érdemlő körülmény esetén a biztosíték összegét mérsékelheti.

12. § (1) *  A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elutasítása esetén a biztosítékot a kérelmező részére a döntés véglegessé válását követő három munkanapon belül vissza kell fizetni.

(2) *  A közterület-használati hozzájárulás bármely okból történő megszűnése esetén – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a biztosíték a közterület-használó részére a helyreállítási kötelezettsége teljesítését követő három munkanapon belül visszafizetésre kerül. Ha a közterület eredeti, rendeltetésének megfelelő állapota helyreállítására vonatkozó kötelezettségét a közterület-használó nem teljesíti, a hatósági végrehajtás költsége a biztosíték összegéből levonásra kerül.

(3) A végrehajtásnak a biztosíték összegét meghaladó költségét az Önkormányzat a közterület-használóval szemben érvényesíti.

(4) A biztosíték végrehajtásra történő felhasználása esetén a végrehajtás költségét meghaladó részt a végrehajtás befejezését követő három munkanapon belül a közterület-használó részére vissza kell fizetni.

(5) *  Abban az esetben, ha a közterület-használó személyében történik változás, a biztosíték összege a közterület-használati hozzájárulás megszűnését követő három munkanapon belül kerül visszafizetésre.

13. § (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálása során

a) be kell szerezni a közterület-használathoz, a közterületen tervezett tevékenységhez szükséges hatósági hozzájárulást, állásfoglalást,

b) *  be kell szerezni a Polgármesteri Hivatal kereskedelmi hatósági ügyekért felelős szervezeti egysége, a kerületi főépítész, valamint a közútkezelő véleményét arra vonatkozóan, hogy a közterület-használat összeegyeztethető-e a településrendezési eszközben foglaltakkal, megfelel-e a városképi, városrendezési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági, közlekedési és forgalomszabályozási előírásoknak, valamint a kereskedelmi és turisztikai szempontoknak.

c) *  meg kell állapítani, hogy a közterület-használati hozzájárulás során történik-e településkép-védelmi szakmai konzultációhoz kötött tevékenység, továbbá

d) meg kell vizsgálni, hogy a kérelmezett területre van-e folyamatban más közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálása.

(1a) *  A reklámmal, reklámhordozóval, illetve reklámhordozót tartó berendezéssel kapcsolatos közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálása során érvényesíteni kell a településképi bejelentési eljárás során megállapított kikötéseket.

(2) A közterület-használati hozzájárulás lejártát követően ugyanazon közterületre változatlan célból és feltételek fennállása esetén benyújtott újabb kérelem esetén a korábbi eljárásban résztvevő közreműködő szerv újbóli megkeresése mellőzhető a korábbi állásfoglalás figyelembevétele mellett.

14. § *  A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálásában közreműködik

a) a közút és járda területét érintő esetben a közútkezelő,

b) tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása, illetve forgalmazása esetén a katasztrófavédelmi szerv,

c) * 

d) a jegyző mint kereskedelmi hatóság, ha a közterület használatának célja kereskedelmi tevékenység végzése,

e) a kerületi főépítész, valamint

f) a közterület-használat jellegétől függően a jogszabályban meghatározott hatóság.

15. § (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás hatályos,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének, egyéb feltételeinek pontos meghatározását,

d) *  utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szervek hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,

e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét,

f) közterülethasználatidíj-fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét,

g) a közterület-használat jellegétől függően az egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,

h) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,

i) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, lehetősége van azonban a közterület használatához közreműködőket igénybe venni.

(2) *  A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni

a) a kérelmezőnek,

b) * 

c) a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletért felelős szervezeti egységének,

d) a feladatkörét érintő ügyben az élelmiszerlánc-biztonságért felelős szervnek,

e) * 

f) a feladatkörét érintő ügyben a Polgármesteri Hivatal kereskedelmi hatósági ügyekért felelős szervezeti egységének, valamint

g) díjfizetési kötelezettség megállapítása esetén a Polgármesteri Hivatal számviteli ügyekért felelős szervezeti egységének.

(3) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató a közterület-használat jellegétől függően köteles a helyszínen magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására bemutatni.

(4) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elutasítását közölni kell

a) a kérelmezővel,

b) a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletért felelős szervezeti egységével, valamint

c) * 

5. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése

16. § (1) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás

a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével,

b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével,

c) a használatba adott közterület tulajdonosa, illetve művelési ága megváltozásának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével,

d) abban az esetben, ha a közterületen folytatott tevékenységre való jogosultság megszűnik,

e) a jogosult halálával, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a jogutód nélküli megszűnésével,

f) abban az esetben, ha a jogosult bejelenti a hatóság felé, hogy a közterület használatával felhagy,

g) a választási vagy népszavazási célra igénybe vett közterület esetében a választás napját követő tizenötödik napon,

h) a közterület használatát és rendjét szabályozó jogszabályok közterület-használati hozzájárulást szabályozó rendelkezéseinek a megváltozása esetén, valamint

i) ha a hatóság visszavonja.

(2) A polgármester fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el. A közterület-használat szünetelésének ideje határozott időre szóló hozzájárulás esetén nem számít bele a közterület-használat időtartamába. A közterület-használati hozzájárulás szünetelésének ideje nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás időtartamának lejártáig hátralévő idő. A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét vissza kell fizetni.

17. § (1) A közterület-használati hozzájárulást vissza kell vonni

a) ha a jogosultnak legalább háromhavi közterülethasználatidíj-hátraléka van, és azt felszólításra tizenöt napon belül nem fizeti meg, vagy

b) a 23. § (2) bekezdésében meghatározott esetben.

(2) A közterület-használati hozzájárulás visszavonható, ha

a) a tevékenységgel érintett lakosság nyugalmát zavarja,

b) a jogosult a közterületet a hozzájárulástól eltérő módon vagy mértékben használja, vagy

c) az Önkormányzat a közterület más célú hasznosításáról dönt.

18. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti, a rendeltetésének megfelelő állapotát haladéktalanul helyreállítani.

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

6. A közterület-használati díj

19. § (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni, vagy egyéb, az Önkormányzat érdekében történő ellenszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A díj éves, havi-, napi- vagy idénydíj. Az éves díjat – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – negyedéves részletekben kell megfizetni.

(3) *  Ha a megállapított közterület-használati díj egy évre számított összege nem haladja meg a 50 000 forintot, úgy a jogosult köteles a díjat évente egy összegben, elsőként a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül megfizetni. Egyéb esetben az első havidíjat, illetve éves díj esetén az első negyedévi részletet a közterület-használati hozzájárulásról szóló határozat közlésétől számított tizenöt napon belül kell megfizetni. A további díjat éves díj esetén negyedévenként előre, a tárgynegyedév ötödik napjáig, havidíj esetén havonta előre, a tárgyhó ötödik napjáig kell megfizetni.

(4) A napidíjat, valamint az idénydíjat egy összegben a közterület-használati hozzájárulásról szóló határozat közlésétől számított tizenöt napon belül kell megfizetni.

(5) *  A közterület-használati díjat – az (5a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közterület tényleges használatára, az építmény üzemeltetésére, illetve a reklámhordozó meghibásodására tekintet nélkül kell megfizetni.

(5a) *  A közterület filmforgatási célú használata esetében a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható ok, valamint a rendkívüli természeti esemény miatt elmaradt közterület-használat tekintetében nem kell közterület-használati díjat fizetni.

(6) *  Abban az esetben, ha a közterület-használat ténye utólag jut a hatóság tudomására, a közterület használatáért fizetendő díjat az azt megállapító határozat kiadását megelőző legfeljebb 5 éves időszakra visszamenőlegesen kell megállapítani, és kötelezni kell a használót annak a megfizetésére.

20. § (1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni a díjszámítás alapjaként beleértve a hozzá tartozó – az alapterületen túlnyúló – szerkezetet (például ponyvát, tetőt).

(2) A közterület-használati díj kiszámítása szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek és minden töredék hónap teljes hónapnak számít.

(3) *  A kézből történő árusítás, a szórólaposztás, továbbá a promóció esetében a díjszámítás alapjaként személyenként egy négyzetmétert kell figyelembe venni.

(4) *  Reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, cégér, cégtábla, üzletfelirat, illetve információközlésre alkalmas felülettel rendelkező egyéb tárgy esetén a díjszámítás alapjaként az információközlésre alkalmas felület – többoldalú információközlésre alkalmas felület esetén az összes oldal – méretét kell figyelembe venni.

(5) * 

21. § (1) A közterület-használati díj alapját képező díjtételeket az 1. melléklet határozza meg. A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(2) *  A közterület-használati díjtételeket a Képviselő-testület évente felülvizsgálja.

(3) *  Az 1. mellékletben meg nem határozott díjtételeket átruházott hatáskörben a Képviselő-testület közterület-használatért felelős bizottsága határozza meg.

(4) Arra a közterületre, amelynek a használatba adása az Önkormányzat kiemelt érdeke, a Képviselő-testület az 1. mellékletben meghatározott díjtétel alapján számítottól eltérő közterület-használati díjat állapíthat meg.

(5) Az Önkormányzat tulajdonában álló közterület a közterület-használati díj meghatározása céljából kiemelt közterület vagy nem kiemelt közterület minősítést kap. A kiemelt közterület kategóriába sorolt közterületeket a 2. melléklet határozza meg. Az a közterület, amelyet a 2. melléklet nem tartalmaz, nem kiemelt közterület.

22. § (1) *  Az, aki a használatba adott közterületen kereskedelmi, szolgáltató vagy egyéb célú tevékenység folytatására felépítményt létesít, a felépítményt bérbe adhatja, ha nincs közterülethasználatidíj-tartozása, vagy ha a bérlő a díjtartozást átvállalja, és rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedéllyel.

(2) *  A felépítmény bérbeadása esetén a közterület-használati díj megfizetéséért a bérbeadó a használóval egyetemlegesen felelős.

(3) A használatba adott közterületen lévő felépítmény tulajdonjogának átruházása esetén a felépítmény új tulajdonosának közterület-használati hozzájárulás akkor adható, ha a felépítmény eredeti tulajdonosa a közterülethasználatidíj-fizetési kötelezettségének az eladás időpontjáig eleget tesz, vagy a fennálló tartozást az új tulajdonos kiegyenlíti.

23. § (1) A Képviselő-testület különös méltánylást érdemlő körülmény fennállása esetén

a) halasztást engedélyezhet a díjfizetési kötelezettség teljesítésére,

b) engedélyezheti a részletekben történő teljesítést,

c) mérsékelheti a lejárt díjtartozást

d) az 1. mellékletben meghatározott díjtétel alapján számítottnál alacsonyabb közterület-használati díjat állapíthat meg, vagy

e) a díjfizetési kötelezettséget elengedheti.

(2) A részletekben történő teljesítés engedélyezése esetén, ha a jogosult egy részlet megfizetésével késedelembe esik, az egész tartozása lejárttá válik, és egy összegben köteles az egész tartozást az erre irányuló felszólítás közlésétől számított harminc napon belül megfizetni. A határidő eredménytelen eltelte esetén a közterület-használati hozzájárulást vissza kell vonni.

(3) A díjfizetési kötelezettség elengedésének lejárt tartozás esetén nem, csak jövőben esedékes fizetési kötelezettség tekintetében van helye.

7. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

24. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni

a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet feladatellátásához szükséges közterület-használatért,

b) az állami vagy önkormányzati szerv alapfeladatának ellátásához szükséges közterület-használatért,

c) a szobor, emlékmű vagy más köztárgy elhelyezéséért,

d) postai levélszekrény elhelyezéséért,

e) az Önkormányzat és intézményei beruházási, felújítási és karbantartási munkáival összefüggő közterület-használatért,

f) a karitatív, a hitéleti tevékenység és a közérdekű díjmentes szolgáltatás céljára történő közterület-használatért,

g) a tömegközlekedés szervezését és működtetését szolgáló létesítményért,

h) a szervezett lomtalanításért,

i) *  az Önkormányzat és intézményei, az Önkormányzat által alapított közalapítvány, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság, illetve a Polgármesteri Hivatal közterület-használatáért,

j) *  közszolgáltatás keretében igénybe vett lakossági háztartási- és szelektívhulladék-gyűjtő edény elhelyezéséért, ha az elhelyezése telken belül nem biztosítható,

k) *  a taxiszolgáltatás céljára szolgáló állomáshelyért,

l) *  az egy darab hulladéktároló konténer elhelyezésének első napja után.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott közterület-használatnak megszűnik a díjmentesség alapjául szolgáló jellege, a közterület-használatért az 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.

8. A hozzájárulás nélküli közterület-használat jogkövetkezményei

25. § (1) *  Aki a közterületet hozzájárulás nélkül használja, azt a hatóság a közterület-használat megszüntetésére vagy közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtására hívja fel. A hatóság felhívására, valamint a kérelem benyújtásának elmaradása vagy a kérelem elutasítása esetén az érintett köteles a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának a helyreállítására.

(2) Aki a közterületet a hozzájárulástól eltérő módon, illetve mértékben használja, a hatóság felhívására köteles a hozzájárulástól eltérő használatot megszüntetni.

(3) Aki a közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használja, azzal szemben – a ténylegesen használt időtartamra és területre – az e rendeletben meghatározott közterület-használati díj tízszerese is megállapítható.

(4) Ha az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettségének az érintett nem tesz eleget, a hatóság az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére és veszélyére elvégeztetheti.

(5) A hatóság az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal helyreállíthatja, ha

a) élet- és balesetveszély, illetve jelentős anyagi kár elhárítása érdekében,

b) a közrend, a közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy

c) jelentős közérdekből

indokolt.

26. § A közterület-használat szabályainak megtartását a hatóság, a közterület-felügyelő, valamint a jogszabály szerint ellenőrzésre jogosult más szerv ellenőrizheti.

9. *  A kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz elhelyezésére vonatkozó különös szabályok

26/A. § *  Kölcsönzési célú mikromobilitási eszköznek közterületen történő elhelyezése és tárolása vonatkozásában e rendelet szabályait az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

26/B. § *  (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz elhelyezéséhez és tárolásához közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni vagy hatósági szerződést kell kötni (a továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás), ide nem értve a kölcsönzési célú mikromobilitási eszközzel használat közben történő olyan ideiglenes megállást, ami az eszköz adott személy általi bérleti szerződés szerinti használatát (kölcsönzését) nem szakítja meg. A közterület-használati hozzájárulást a kölcsönzési célú mikromobilitási eszközzel rendelkező mikromobilitási szolgáltató köteles kérni.

(2) A kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz elhelyezésére vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemben a mikromobilitási szolgáltatónak nyilatkoznia kell

a) az elhelyezni szándékozott mikromobilitási eszközök számáról,

b) az elhelyezni szándékozott egyes mikromobilitási eszközök műszaki jellemzőiről, így legalább az alábbi adatokról:

ba) az eszköz fajtájáról és típusáról,

bb) az elektromos rásegítés meglétéről annak névleges teljesítményével és végsebességével együtt,

bc) az eszköz tömegéről kilogrammban, hosszáról, szélességéről és magasságáról centiméterben,

bd) az eszköz kivilágítási jellemzőiről,

c) az elhelyezni szándékozott mikromobilitási eszközök egyedi azonosítójáról, valamint

d) a mikromobilitási eszköz üzemeltetése során általa alkalmazott általános szerződési feltételekről és alkalmazott logisztikai, technikai megoldásokról, továbbá telematikai rendszeréről, csatolva az ennek alátámasztására szolgáló adatokat.

(3) Nem adható közterület-használati hozzájárulás olyan típusú kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz elhelyezésére és tárolására, amely a jogszabály szerinti műszaki követelményeknek nem felel meg, illetve a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas.

(4) Kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz közterületen történő elhelyezése és tárolása céljából akkor adható közterület-használati hozzájárulás a mikromobilitási szolgáltató részére, ha a mikromobilitási szolgáltató

a) az általa üzemeltetett valamennyi mikromobilitási eszközt egyedi azonosító jellel látja el,

b) igazolja, hogy az általa üzemeltetett valamennyi mikromobilitási eszköz közterületi elhelyezésének helye és időtartama és az adott eszköz adott időpontban fennálló használati állapota a saját telematikai rendszerében olyan adatrögzítési eljárással került rögzítésre, amely biztosítja ezen adatok változatlanságát és utólagos ellenőrzésének lehetőségét, valamint

c) folyamatos hozzáférést biztosít a b) pont szerinti telematikai rendszeréhez az Önkormányzat számára az általa üzemeltetett eszközök közterület-használatának ellenőrzéséhez szükséges – személyes adatokat nem tartalmazó – adatok korlátlan megismerhetősége érdekében.

(5) A közterület használatára csak határozott időre, de legalább 6 hónap és legfeljebb 36 hónap időtartamra adható hozzájárulás azzal, hogy a mikromobilitási szolgáltató számára első alkalommal legfeljebb 18 hónap időtartamra adható közterület-használati hozzájárulás.

(6) Egyazon mikromobilitási szolgáltató azonos fajtájú kölcsönzési célú mikromobilitási eszközei tekintetében legalább 24 és legfeljebb 600 kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz kihelyezésére adható közterület-használati hozzájárulás.

26/C. § *  (1) A mikromobilitási szolgáltató az általa üzemeltetett kölcsönzési célú mikromobilitási eszközt csak érvényes közterület-használati hozzájárulás birtokában helyezheti el és tárolhatja a közterületen.

(2) A kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz elhelyezése a gyalogosközlekedést nem akadályozhatja, és a közúti közlekedés rendjét, a biztonságos járműközlekedést nem zavarhatja, ennek érdekében a kölcsönzési célú mikromobilitási eszközt, illetve több eszközt rendezetten úgy kell elhelyezni, hogy

a) a kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz a járdán a járdaszegéllyel párhuzamosan állítva, a zöldsáv mellett, ennek hiányában az útszegélytől legalább 0,5 méter szabadon hagyásával a járda szélességének legfeljebb a felét foglalhatja el úgy, hogy a járdán legalább 1,5 méter szabad terület biztosított maradjon a gyalogos közlekedés céljára,

b) zöldterület igénybevétele esetén a kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz a zöldterület szélén, annak szegélyével párhuzamosan vagy merőlegesen állítva a zöldfelületet ne károsítsa,

c) a közösségi közlekedés megállóhelyének és a gyalogátkelőhelynek a megközelítését, rendeltetésszerű használatát ne akadályozza, valamint

d) a közút pályáján a közúti közlekedést ne akadályozza.

(3) Kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz nem helyezhető el és nem tárolható a

a) a Halom utca, a Halom köz, a Bánya utca és a (39120/2) helyrajzi számú ingatlan által határolt területen (Szent László tér) belül,

b) a Kőrösi Csoma sétányon,

c) az Újhegyi sétányon, valamint

d) az Óhegy parkban.

(4) A mikromobilitási szolgáltató köteles a használókat a (2) és (3) bekezdésben foglaltakról a honlapján vagy a bérlésre szolgáló mobilalkalmazás útján tájékoztatni.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott közterületeken a kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz kizárólag gyalogosan tolva vagy kézben tartva vehető igénybe.

26/D. § *  (1) Jogellenesen használja a közterületet az a mikromobilitási szolgáltató, amelynek a kölcsönzési célú mikromobilitási eszköze

a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy a közterület-használati hozzájárulásban foglaltaktól eltérően került elhelyezésre, illetve tárolásra,

b) a jogszabály szerinti műszaki követelményeknek nem felel meg, illetve a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, vagy

c) a 26/C. § (2), (3), illetve (4) bekezdésében előírtakat egyébként megsértő módon kerül elhelyezésre, illetve tárolásra a közterületen.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogellenes közterület-használat esetén a mikromobilitási szolgáltatóval szemben a jogellenesen elhelyezett mikromobilitási eszköze után a jogellenes használattal érintett napokra a 25. § (3) bekezdése alkalmazandó.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott jogellenes közterület-használat megszüntetése, a szabálytalanul elhelyezett, illetve tárolt mikromobilitási eszköz elszállítása a mikromobilitási szolgáltató kötelezettsége. Ennek elmulasztása esetén a közterület-felügyelő a mikromobilitási eszközt a mikromobilitási szolgáltató költségére elszállíthatja. Az elszállított eszköz tárolásáról a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletért felelős szervezeti egysége gondoskodik.

(4) Az elszállítás költsége 5000 Ft/eszköz, a tárolás díja 500 Ft/eszköz/nap azzal, hogy a fizetendő tárolási díj megállapítása során minden megkezdett nap teljes napnak számít.

(5) A mikromobilitási szolgáltató az elszállítás költségét és a tárolás díját köteles megfizetni. Az elszállítás költségének és a tárolás díjának a megfizetését követően a mikromobilitási eszközt az arra jogosult részére át kell adni.

III. Fejezet * 

27–31. § * 

IV. Fejezet * 

32–34. § * 

V. Fejezet

Záró rendelkezések

35. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

36. § (1) E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő, el nem bírált ügyekre is alkalmazni kell.

(2) E rendeletet a fennálló közterület-használati jogviszonyokra is alkalmazni kell.

36/A. § *  (1) E rendeletnek – Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított – 1. mellékletét – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2024. január 1-je előtt kiadott közterület-használati hozzájárulásra is alkalmazni kell.

(2) Nem kell alkalmazni e rendeletnek – Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított – 1. mellékletét arra a határozott időre szóló közterület-használati hozzájárulásra, amelynek a hatálya legfeljebb 2024. december 31. napjáig tart.

(3) Azt a 2024. január 1-je előtt kiadott közterület-használati hozzájárulást, amelyre e rendeletnek – Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított – 1. mellékletét alkalmazni kell, a hatóság 2024. április 30. napjáig felülvizsgálja.

37. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

38. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a közterület-használatról szóló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

A közterület-használat díjtételei

A B C
1 A közterület-használat célja Díjtétel
2 Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozói tevékenység Kiemelt
közterület
Nem
kiemelt
közterület
3 Építményhez tartozó homlokzat (portál), üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet (vetülete után), ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 m2-t meghaladja vagy a közterületbe 10 cm-en túl benyúlik, és kereskedelmi, szolgáltató vagy egyéb vállalkozási tevékenység alatta nem folyik (Ft/m2/hó) 480 250
4 Építményhez tartozó homlokzati cégtábla, cégér, üzletfelirat, kirakat, szekrény, ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 m2-t meghaladja vagy a közterületbe 10 cm-en túl benyúlik (Ft/m2/hó) 690 360
5 Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építmény
6 m2-ig (Ft/m2/hó)
1600 950
6 Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 6 m2-ig (Ft/m2/hó) 1600 950
7 Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építmény 7 és 12 m2 között (Ft/m2/hó) 1750 1230
8 Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 7 és 12 m2 között (Ft/m2/hó) 1750 1230
9 Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építmény 13 és 30 m2között (Ft/m2/hó) 2100 1750
10 Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 13 és 30 m2 között (Ft/m2/hó) 2100 1750
11 Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység céljára szolgáló, 30 m2-t meghaladó alapterületű építmény (Ft/db) + a 30 m2 feletti rész tekintetében (Ft/m2/hó) 63 120 + 260 52 490 + 90
12 Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építményből történő, 30 m2-t meghaladó kitelepülés (Ft/db) + a 30 m2 feletti rész tekintetében (Ft/m2/hó) 63 120 + 260 52 490 + 90
13 Vendéglátói előkert, terasz (Ft/m2/hó) 2530 1550
14 Szerencsejáték, illetve pénznyerő automata üzemeltetése céljára szolgáló építmény a szerencsejátékszelvény-ügynöki értékesítés kivételével (Ft/m2/hó) 5830
15 Alkalmi árusítás ünnepek, rendezvények, vásárok alkalmából (kivéve a 17. sor szerinti tevékenység) (Ft/m2/nap) 690
16 Kézből történő utcai árusítás (Ft/m2/nap) 870
17 Fenyőfa-árusítás (Ft/m2/nap) 1040
18 Mozgóbolt, mozgó javító, szolgáltató tevékenység járműből (útszakasz meghatározásával) (Ft/m2/nap) 830
19 Árusítás asztalról, guruló kocsiról, állványról, járműről (nem kereskedelmi létesítményhez kapcsolódó árusítás esetén) (Ft/m2/hó) 1390 690
20 Nem közterületen létesült kereskedelmi, szolgáltató egységből árusításra történő kitelepülés (Ft/m2/hó) 1040 590
21 Építéssel, szereléssel kapcsolatos munkálatok
22 Állványzat 6 hónap időtartamon belül (Ft/m2/hó) 530
23 Állványzat 6. hónapot követően (Ft/m2/hó) 1060
24 Építőanyag és építési törmelék tárolása 6 hónap időtartamon belül (Ft/m2/hó) 530
25 Építőanyag és építési törmelék tárolása 6 hónapot követő minden hóra (Ft/m2/hó) 1060
26 Építési felvonulási terület 6 hónap időtartamon belül (Ft/m2/hó) 900
27 Építési felvonulási terület 6. hónapot követően (Ft/m2/hó) 1810
28 Egy darab hulladéktároló konténer elhelyezése a 2. naptól kezdődően (Ft/nap) 1960
29 Szerelési, szállítási célból elhelyezett daru vagy egyéb munkagép (Ft/nap) 14 580
30 Rakodás, költözés (Ft/m2/nap) 260
31 Információs felületek Kiemelt
közterület
Nem kiemelt közterület
32 Önálló reklámhordozó (Ft/m2/hó) 2150 1530
33 Önálló reklámhordozó zöldterületen történő elhelyezése esetén (Ft/m2/hó) 4300 2990
34 Önálló cégtábla, cégér, üzletfelirat (Ft/m2/hó) 2150 1530
35 Önálló cégtábla, cégér, üzletfelirat zöldterületen történő elhelyezése esetén (Ft/m2/hó) 4300 2990
36 Információközlő felülettel rendelkező egyéb tárgy (Ft/m2/hó) 2150 1530
37 Információközlő felülettel rendelkező egyéb tárgy zöldterületen történő elhelyezése esetén (Ft/m2/hó) 4300 2990
38 Egyebek Kiemelt
közterület
Nem kiemelt közterület
39 Iparterület, ipari raktározási terület, járműkereskedés, gépjárművezetői oktatói tanpálya (Ft/m2/hó) 280
40 Biztonsági célú lezárás (Ft/m2/év) 280
41 Üzemképtelen személygépjármű tárolása (Ft/db/hó) 23 090
42 Iparvágány (sínpáronként) (Ft/fm/év) 160
43 Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordó, láda, göngyöleg kihelyezése, ki- és berakodás (Ft/m2/nap) 360 260
44 Kutyakiképző terület (Ft/m2/év) 240
45 Garázsfelépítmény alatti terület (Ft/m2/év) 2600
46 Harminc percet meghaladó időtartamú – a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerint nem díjköteles – film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítése (Ft/m2/nap) 410
47 Mutatványos tevékenység, valamint az ehhez kapcsolódó ideiglenes parkoló létesítése (Ft/m2/nap) 280
48 Utcazenélés (Ft/m2/nap) 250
49 Kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel összefüggő köztisztasági rendeltetésű hulladékgyűjtő tároló elhelyezése (Ft/db/hó) 280
50 Egyéb konténer (iroda-, lakó-, tároló konténer, mobil illemhely) (Ft/db/hó) 8750
51 Nem vállalkozási célú rendezvény céljára szolgáló építmény, berendezés ideiglenes elhelyezése vagy építmény nélküli igénybe vett terület (Ft/m2/nap) 210
52 Nem vállalkozási célú kiállítás céljára szolgáló építmény, berendezés ideiglenes elhelyezése vagy építmény nélküli igénybe vett terület (Ft/m2/nap) 690
53 Intézmény, cég székhelye, illetve telephelye előtti közterületen saját célú parkolóhely kialakítása (Ft/m2/év) 1150
54 Kozma utca és Sírkert utca térségében sírkőfaragó tevékenység folytatása (Ft/m2/év) 1150
55 Lakóházhoz, intézményhez tartozó kert, előkert (Ft/m2/év) 290
56 Trolibuszgarázs, ki- és beálló (Ft/m2/év) 1390
57 Szórólap, hírlap osztása (Ft/m2/nap) 1120
58 Árusító és egyéb automata (Ft/db/hó) 8330
59 Mozgó járműből történő hangos hirdetés, reklám (Ft/jármű/nap) 20 590
60 Kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz (Ft/db/hó) 580

2. melléklet a 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelethez

A kiemelt közterületek

A)

1. Budapest X., Üllői út 108/A előtt

2. Budapest X., Vajda Péter utca

3. Budapest X., Pongrác út

4. Budapest X., Albertirsai út

5. Budapest X., Albertirsai köz

6. Budapest X., Fehér köz

7. Budapest X., Keresztúri út

8. Budapest X., Kismartoni út

9. Budapest X., Harmat utca (Kőrösi Csoma S. úttól a Hangár utcáig)

10. Budapest X., Mádi utca

11. Budapest X., Kozma utca

12. Budapest X., Maglódi út

13. Budapest X., Kada utca

14. Budapest X., Sibrik Miklós út

15. Budapest X., Sírkert utca

16. Budapest X., Kápolna utca

17. Budapest X., Liget utca

18. Budapest X., Óhegy utca

19. Budapest X., Hangár utca (Harmat utca és Mádi utca közötti szakasz)

20. Budapest X., Mázsa tér

21. Budapest X., Hizlaló tér

22. Budapest X., Gergely utca

23. *  Budapest X., Szent László tér

B) Budapest X., Gyakorló utcai lakótelep

1. Budapest X., Gyakorló utca

2. Budapest X., Gyakorló köz

3. Budapest X., Gépmadár utca

4. Budapest X., Hatház utca

C) Budapest X., Üllői út – Zágrábi úti lakótelep

1. Budapest X., Balkán utca (Bihari út és Somfa köz közötti szakasz)

2. Budapest X., Somfa köz

3. Budapest X., Kékvirág utca

4. Budapest X., Üllői köz

5. Budapest X., Zágrábi köz

6. Budapest X., Zágrábi utca

7. Budapest X., Száva utca (Üllői út és Zágrábi utca közötti szakasz)

D) Budapest X., Kőbányai városrész-központ

1. Budapest X., Monori utca (Kőbányai út és Szalonka köz közötti szakasz)

2. Budapest X., Szalonka köz

3. Budapest X., Hargita köz

4. Budapest X., Platán sor

5. Budapest X., Pongrác köz

6. Budapest X., Állomás utca

7. Budapest X., Vásárló utca

8. Budapest X., Kőrösi Csoma sétány

9. Budapest X., Kápolna köz

10. Budapest X., Veszprémi utca

11. Budapest X., Havas Ignác utca

12. Budapest X., Román utca

13. Budapest X., Martinovics tér

14. Budapest X., Kápolna tér

15. Budapest X., Ihász utca (Csajkovszkij park előtti szakasz)

16. Budapest X., Halom utca (Szent László tér és Kápolna utca közötti szakasz)

17. Budapest X., Ászok utca

18. Budapest X., Bánya utca (Szent László tértől az Előd utcáig)

19. Budapest X., Előd utca (Kőrösi Csoma S. úttól a Bánya utcáig)

20. Budapest X., Ónodi utca

21. Budapest X., Zsivaj utca

22. Budapest X., Bebek utca

23. Budapest X., Harmat köz

24. *  Budapest X., Füzér utca

25. *  Budapest X., Hölgy utca

E) Budapest X., Kőér utcai lakónegyed

1. Budapest X., Olajliget utca

2. Budapest X., Olajliget köz

3. Budapest X., Csősz köz

4. Budapest X., Őzláb utca

5. Budapest X., Kőér köz

6. Budapest X., Iringó köz

7. Budapest X., Olíva köz

8. Budapest X., Őzláb köz

9. Budapest X., Dér utca

10. Budapest X., Szlávy utca (Óhegy utca és Harmat utca közötti szakasz)

11. Budapest X., Téglavető köz (Harmat utca és Dér utca közötti szakasz)

F) Budapest X., Harmat utca menti lakótelepek

1. Budapest X., Vörösdinka utca

2. Budapest X., Szőlőhegy utca

3. Budapest X., Kéknyelű utca

4. Budapest X., Ganz Mávag lakótelep

5. Budapest X., Kada köz

6. Budapest X., Bodza utca (Harmat utca és Mádi utca közötti szakasz)

7. Budapest X., Lavotta utca

8. Budapest X., Albert Camus utca

9. Budapest X., Ihász köz

10. Budapest X., Csősztorony utca

G) Budapest X., Óhegyi lakótelep

1. Budapest X., Csombor utca

2. Budapest X., Sorház utca

3. Budapest X., Medveszőlő utca

4. Budapest X., Farkasalma utca

5. Budapest X., Székfűvirág utca

6. Budapest X., Noszlopy utca (Petrőczy utca és Csombor utca közötti szakasz)

7. Budapest X., Száraz utca (Kada utca és Csombor utca közötti szakasz)

8. Budapest X., Petrőczy utca (Kada utca és Noszlopy utca közötti szakasz)

H) Budapest X., Újhegyi lakótelep

1. Budapest X., Juhar utca (Pázsitfű utca és Zsombék utca közötti szakasz)

2. Budapest X., Pázsitfű utca (Mádi utca és Juhar utca közötti szakasz)

3. Budapest X., Zsombék utca (Mádi utca és Juhar utca közötti szakasz)

4. Budapest X., Dombtető utca

5. Budapest X., Kővágó utca

6. Budapest X., Hang utca

7. Budapest X., Agyagfejtő utca

8. Budapest X., Szövőszék utca

9. Budapest X., Lenfonó utca

10. Budapest X., Szőlővirág utca

11. Budapest X., Tóvirág utca

12. Budapest X., Mélytó utca

13. Budapest X., Pára utca

14. Budapest X., Tavas utca

15. Budapest X., Újhegyi sétány

16. Budapest X., Bányató utca

17. Budapest X., Oltó utca

18. Budapest X., Gőzmozdony utca

19. Budapest X., Újhegyi út (Gyömrői út és Mádi utca közötti szakasz)

20. Budapest X., Hangár utca (Bányató utca és Harmat utca közötti szakasz)

I) Budapest X., Kőbánya – Kertváros

1. Budapest X., Bársonyvirág utca (Jászberényi út és Hárslevelű utca közötti szakasz)

2. Budapest X., Hárslevelű utca (Bársonyvirág utca és Rézvirág utca közötti szakasz)

3. Budapest X., Rézvirág utca (Jászberényi út és Hárslevelű utca közötti szakasz)

J) Budapest X., Kőbányai Parkok

1. Budapest X., Óhegy park

2. Budapest X., Rottenbiller park

3. Budapest X., Csajkovszkij park

4. Budapest X., Mélytó park

5. Budapest X., Sportliget

6. Budapest X., Száva utca és Kőér utca közötti 38303/52 hrsz.-ú park

7. Budapest X., Kőér utcai lakótelep 42033/31 hrsz.-ú zöldterülete

8. Budapest X., Gépmadár park

3. melléklet a 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelethez * 

Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem az Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

A kérelmező adatai:

Magánszemély esetében:

Magánszemély neve: .................................................................................................................

Telefonszám: ............................................................................................................................

E-mail cím: ...............................................................................................................................

Születési hely, idő: ....................................................................................................................

Anyja születési neve: ................................................................................................................

Lakcíme: ...................................................................................................................................

Adószáma vagy adóazonosító jele: ...........................................................................................

Vállalkozói nyilvántartási száma: .............................................................................................

Gazdasági társaság, társadalmi és egyéb szervezet esetében:

Szervezet neve: ........................................................................................................................

Székhelye, telephelye: ...............................................................................................................

Cégjegyzék-, illetve bírósági bejegyzés száma: ..........................................................................

Adószáma: ................................................................................................................................

Pénzintézeti számlaszáma: ........................................................................................................

Pénzintézet neve: ......................................................................................................................

Képviseletére jogosult személy neve: .........................................................................................

Telefonszáma: ...........................................................................................................................

E-mail címe: ..............................................................................................................................

A közterület-használat helyének helyrajzi száma, címe és helyének pontos leírása: ..... hrsz.

...................................................................................................................................................

A közterület-használat pontos területnagysága: ........................................ m2

– ebből igénybe venni kívánt zöldfelület: ................................................... m2

– a burkolt parkolóhely felülete: ................................................................ m2

A közterület-használat célja, jellege (amennyiben lehetséges TEÁOR megjelöléssel):

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Kapcsolódó tevékenységek:

...................................................................................................................................................

A közterület-használat ideje:

........... év .................... hó ....... naptól ........... év ...................... hó ......... napig

Rendezvény esetén gépkocsiforgalom:

– szállítás, árufeltöltés módja: ...............................................................................................

– ideje: ...................................................................................................................................

Információs felület (reklámtábla, cégtábla, cégér, üzletfelirat, egyéb információs felület) esetén:

− az információs felület nagysága: ....................................... m2

− egyoldalas / kétoldalas* (* A megfelelő szövegrész aláhúzandó)

Rendezvény esetén: mobil illemhely: ...................................... db

Hulladékgyűjtő: ................... db

A kérelmező tudomásul veszi, hogy

– a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára,

– a környezet tartós megváltoztatásával járó közterület-használat, illetve annak átvétele esetén a hozzájárulás iránti kérelem benyújtását követően felhívásra nyolc napon belül köteles a rendeletben megállapított összegű biztosíték megfizetésére,

– a közterületen csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusíthatók,

– a közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül kell megfizetni.

......................................., 20..... év .................... hó .......... napján

.................................................

a kérelmező aláírása

A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi mellékleteket kell csatolnia:

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat másolatát.

2. Gazdasági társaság esetén aláírási címpéldányt.

3. Méretarányos helyszínrajzot, amelyen a környező utcák feltüntetése mellett az igényelt területet is ábrázolni kell a szükséges méretekkel oly módon, hogy annak a környezethez viszonyított nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen.

4. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, információs felület műszaki leírását és terveit, különös tekintettel az információs felület nagyságára.

5. Építményből (pavilon, épület) történő tevékenység végzése esetén a tevékenységgel keletkezett települési szilárd hulladék elszállítására megkötött szerződést.

A kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben résztvevő családtagjainak, illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét.

4. melléklet a 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet a 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelethez *