Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Bihari utca - Teherkocsi utca - Árpa utca - Fertő utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítésze, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság Repülőtér-felügyeleti Osztály, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala, Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága, Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság, Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága, Budapesti Bányakapitányság Földtani és Adattári Osztály, Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Budapesti Igazgatóság, valamint Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

1. § (1) A rendet hatálya a Budapest X. kerület, Bihari utca - Teherkocsi utca - Árpa utca - Fertő utca által határolt területre terjed ki.

(2) A rendeletet az 1. mellékletben meghatározott Szabályozási Tervlapon (a továbbiakban: Tervlap) meghatározottak szerint kell alkalmazni.

2. A szabályozás elemei

2. § (1) A Tervlap kötelező eleme

a) az építési övezet, az övezet határa és jellemzői,

b) a kötelező bontás helye,

c) a nem beépíthető terület, valamint

d) a megtartandó fasor.

(2) A Tervlapon rögzített kötelező szabályozási elemek csak új szabályozási terv készítésével módosíthatók.

II. Fejezet

Beépítésre szánt területek

3. Az M-X/SZ-1 és M-X/SZ-2 jelű építési munkahelyi övezetre vonatkozó általános előírások

3. § (1) Az épület funkciója lehet

a) védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenység, önálló raktározás,

b) legfeljebb 1000 m2 hasznos alapterületen folytatott önálló kereskedelemi tevékenység,

c) szolgáltatás,

d) munkásszálló mint szálláshely-szolgáltatás,

e) kutatás, fejlesztés,

f) önálló iroda,

g) intézmény,

h) bemutatóterem,

i) parkolóház, illetve

j) kézműipari tevékenység.

(2) A területen több önálló és vegyes rendeltetésű építmény elhelyezhető.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott rendeltetést kiegészítő, kiszolgáló funkciót a főépületen belül kell kialakítani, amely

a) gépkocsitároló,

b) technológiai-műszaki létesítmény vagy

c) porta

lehet.

(4) A területen nem építhető vagy helyezhető el

a) lakás,

b) pavilon, fülke,

c) sátor, lakókocsi és hasonló jellegű építmény,

d) nyitott szín, tároló,

e) kerti építmény,

f) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

g) ól, állatkifutó,

h) trágyatároló, komposztáló,

i) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,

j) az utcai telekhatártól mért 20 méteres területsávon belül szabadon álló vagy épületre szerelt szélkerék, antennaoszlop.

(5) A kerítést a telekhatáron álló épület anyaghasználatával megegyezően kell kialakítani. A tetőhéjalásnál hullámpala vagy bitumenes zsindely nem alkalmazható.

(6) Bármely építési telek megváltozott területhasználata, illetve bruttó szintterület-növekedése esetén a Teherkocsi utca kiépítése és a Teherkocsi utca - Bihari utca csomópont jelzőlámpás forgalomirányításának kialakítása szükséges.

4. Az M-X/SZ-1 munkahelyi építési övezetre vonatkozó előírások

4. § (1) Az építési övezet az „M” jelű munkahelyi terület szabadon álló beépítésű része, melynek szabályozási értékei a következők:

a) az építési telek legalább 20 000 m2 méretű,

b) az építési telek beépítési mértéke a térszín felett legfeljebb 45%,

c) az építési telek beépítési mértéke a térszín alatt legfeljebb 20%,

d) az építési telken a szintterületi mutató legfeljebb 0,8 m2 / m2,

e) az építési telken a zöldfelület mértéke legalább 25%,

f) az épület legfeljebb 12 m magas.

(2) Műtárgy esetében a legnagyobb építménymagasság 20 m lehet.

(3) Telekalakítás és építési tevékenység az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határértékek betartása esetén engedélyezhető teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén.

(4) Az előkert mérete a Bihari utca felől 5,0 méter, a Fertő utca és a Teherkocsi utca felől előkert nem alakítható ki.

5. Az M-X/SZ-2 munkahelyi építési övezetre vonatkozó előírások

5. § (1) Az építési övezet az „M” jelű munkahelyi terület szabadon álló beépítésű része, melynek szabályozási értékei a következők:

a) az építési telek legalább 20 000 m2 méretű,

b) az építési telek beépítési mértéke a térszín felett legfeljebb 50%,

c) az építési telek beépítési mértéke a térszín alatt legfeljebb 20%,

d) az építési telken a szintterületi mutató legfeljebb 1 m2 / m2,

e) az építési telken a zöldfelület mértéke legalább 25%,

f) az épület legfeljebb 12 m magas.

(2) Műtárgy esetében a legnagyobb építménymagasság 20 m lehet.

(3) Telekalakítás és építési tevékenység az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határértékek betartása esetén engedélyezhető teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén.

(4) Új épület építhető, a meglévő épület bővíthető, átalakítható, amennyiben

a) a terület beépítettsége a fejlesztés végeredményeként sem haladja meg az 50%-ot,

b) a telken belül az aktív zöldfelület a telek területének legalább 25%-a, és

c) az adott funkcióhoz szükséges parkolóhelyek a telken belül kerülnek kialakításra.

(5) Előkert nem alakítható ki.

III. Fejezet

Beépítésre nem szánt területek

6. A KL-KT-X jelű célzott területfelhasználási módú közlekedési célú közterület

6. § (1) Az övezet kizárólag közlekedési célú közterület, nyomvonal jellegű jelentős közlekedési építmény elhelyezésére szolgál.

(2) A területen csak a közlekedést szolgáló

a) közút, pályatest,

b) közúti csomópont,

c) gyalogosforgalom területe,

d) kerékpáros közlekedés területe,

e) közúti és gyalogos aluljáró,

f) megállóhely várakozó építménye,

g) gépjárműparkoló, illetve

h) mindezek zöldsávja, fasora és a zöldfelület fenntartására szolgáló egyéb építmény helyezhető el.

(3) A területen elhelyezhető

a) utcabútor,

b) közlekedési építmény,

c) közvilágítási, közlekedésirányítási, távközlési, postai műtárgy, geodéziai jel,

d) a 8. § figyelembevételével önálló reklámhordozó, illetve

e) szelektív hulladékgyűjtő.

(4) A Bihari utca (38318 hrsz.) szabályozási szélessége kialakult, 22,70 m. II. rendű főút besorolásba tartozik.

7. A keretövezetbe nem sorolt közterület

7. § (1) A közterületre a rendelet hatályba lépését követően épületrész (előlépcső) nem nyúlhat.

(2) A Fertő utca (38331 hrsz.) szabályozási szélessége kialakult, 22,60 m. Lakóút besorolásba tartozik.

(3) Az Árpa utca (38343 hrsz.) szabályozási szélessége kialakult, 15,20 m. Lakóút besorolásba tartozik.

(4) A Teherkocsi utca (38359 hrsz.) szabályozási szélessége kialakult, 22,60 m. Lakóút besorolásba tartozik.

8. Közterület

8. § A közterületen önálló reklámhordozóként legfeljebb 1 m átmérőjű hirdetőoszlop, valamint legfeljebb 1 m2 felületű reklám-, cég- vagy címtábla helyezhető el.

IV. Fejezet

Szakági rendelkezések

9. Tűzvédelem

9. § (1) A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik - az építményhez olyan utat, területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.

(2) A szükséges oltóvizet föld feletti tűzcsapból kell biztosítani. Valamennyi közterületen lévő tűzcsap helyét „D” jelű tűzcsapot jelző táblával kell megjelölni.

10. Zöldfelületek

10. § (1) Minden tíz gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozóhelyet fásítani kell a külön jogszabályban meghatározottak szerint.

(2) Az építési telkek be nem épített és közlekedésre igénybe nem vett részét aktív zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani az építési övezetekben meghatározott zöldfelületi minimum értékek betartása mellett. Az út és a parkoló felülete gyeprács, zöldbeton vagy ezekhez hasonló megoldás alkalmazása esetén sem számítható be a zöldfelületbe.

(3) A zöldfelület kialakítása során honos fajokat kell használni.

11. A talaj és felszín alatti vízminőség védelme

11. § (1) A talajban kimutatott TPH és toxikus fémszennyezés, valamint a talajvízben kimutatott toxikus fémszennyezés miatt a 38345 hrsz.-ú ingatlanon a bontás, tereprendezés, építési tevékenység megkezdése előtt el kell végezni legalább az építési övezettel határolt telekegységre vonatkozóan a környezetvédelmi feltárást, szükség esetén a terület kármentesítését.

(2) A terület feltöltése esetén a feltöltés talajmechanikai tulajdonságai mellett a feltöltött anyag szennyezettségét is meg kell vizsgálni.

(3) A felszín alatti vizek védelme érdekében a területen potenciálisan szennyezési veszélyt jelentő tevékenység nem folytatható.

(4) A területen a szennyvízszikkasztás tilos.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére