Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén arra a természetes személyre, jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz (a továbbiakban: kibocsátó).

2. Az átalány megállapítása

2. § A talajterhelési díj alapja a felhasznált vízmennyiség mérési lehetőségének hiányában 3 m3/hó/kibocsátó vízmennyiség.

3. A díjfizetési kötelezettség

3. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal adóhatósági ügyekért felelős szervezeti egysége felé az 1. melléklet szerinti nyomtatványon.

(2) A talajterhelési díjat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat talajterhelésidíj-beszedési számlájára kell megfizetni.

4. A díjkedvezmény

4. § (1) A természetes személy kibocsátó kérelmére a tárgyévben 50%-os kedvezményben részesül, ha a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (a továbbiakban: nyugdíjminimum),

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150%-át.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, díjkedvezményre jogosító helyzet fennállását írásban, hitelt érdemlően igazolni kell.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

6. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendeletéhez

BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz
a 20........ évről


  Vissza az oldal tetejére