Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Budapest Főváros X. kerület Kőbánya (a továbbiakban: Kőbánya) közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési terv, a településrendezési terv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének vagy módosításának véleményeztetésére az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az egyeztetésben résztvevő (a továbbiakban: Partner):

a) *  az a természetes személy, akinek az érdekét a Kőbánya közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési terv, a településrendezési terv, a településképi arculati kézikönyv vagy a településképi rendelet készítése vagy módosítása érinti,

b) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnál (a továbbiakban: Önkormányzat) az eljárás előzetes tájékoztatása során, illetve ha az egyeztetési eljárásban nincs előzetes tájékoztatási szakasz, az elfogadás előtti véleményezés során írásban bejelentkezett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezet, vallási közösség, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő egyesület (a továbbiakban: környezetvédelmi egyesület).

(3) Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezet, vallási közösség, valamint a környezetvédelmi egyesület írásbeli bejelentkezésében meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét.

2. § (1) *  Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatása, valamint a településfejlesztési terv, a településrendezési terv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetési eljárásának elősegítése céljából a honlapján folyamatosan közzéteszi a hatályos dokumentumokat és terveket, valamint a véleményezhető tervezeteket.

(2) A településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmától és az egyeztetési eljárás módjától függően a polgármester - a főépítész közreműködésével - gondoskodik az értelmezéshez szükséges részletezettségű (szükség esetén alátámasztó munkarészeket is tartalmazó) tájékoztatás, illetve dokumentáció közzétételéről az Önkormányzat honlapján.

(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatás, illetve dokumentáció megjelenéséről a véleményezésre rendelkezésre álló, legkevesebb 8 napos határidő megjelölésével az Önkormányzat felhívást tesz közzé a honlapján.

(4) A közzétett felhívás alapján - a megjelölt időszakon belül - a Partnerek tájékoztatást kaphatnak a településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmával kapcsolatban.

(5) * 

(6) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok egyeztetési eljárása során a Partnerek tájékoztatása az egyeztetési eljárás módjától függően az 1. melléklet szerint történik.

3. § (1) *  A közzétett felhívás alapján a Partnerek a (2) bekezdésben megadott határidőig javaslatot, észrevételt tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak a következő módokon:

a) postai úton történő megküldéssel,

b) elektronikus ügyintézés útján vagy

c) elektronikus levélben történő megküldéssel az Önkormányzat honlapján az erre a célra megjelölt e-mail címre.

(2) *  A javaslatokat, észrevételeket, illetve véleményeket a honlapon történő közzétételtől számított 15 napon belül, a településrendezési terv állami főépítészi, valamint tárgyalásos eljárásban történő egyeztetése esetén 8 napon belül lehet írásban megtenni.

(3) *  A beérkezett javaslatokat, észrevételeket, illetve véleményeket az Önkormányzat nyilvántartásba veszi. A név és cím nélkül érkezett észrevételeket figyelmen kívül lehet hagyni.

4. § (1) A javaslatok, észrevételek, illetve vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról a főépítész szakmai javaslata figyelembevételével a polgármester dönt. A javaslatok, észrevételek, illetve vélemények el nem fogadása esetén a döntést a polgármesternek indokolnia kell.

(2) A polgármesteri döntést az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni a döntést követő 5 napon belül.

(3) *  A polgármesteri döntést követő 15 napon belül írásban tájékoztatni kell az érintett partnert a javaslata, észrevétele, illetve véleménye el nem fogadásról és annak indokáról.

5. § *  A polgármester gondoskodik a nyilvánosság biztosításáról. Az elfogadott településfejlesztési tervet, a településrendezési tervet, a településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet vagy azok módosítását az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez * 

A B C D
1 Tájékoztatási kötelezettség
2 Dokumentum Eljárás fajtája Előzetes tájékoztató
eszközei
Munkaközi tájékoztató eszközei
3 Településfejlesztési terv készítése - önkormányzati honlapon önkormányzati honlapon
4 Településfejlesztési terv módosítása - nincs önkormányzati honlapon
5 Településképi arculati kézikönyv készítése - önkormányzati honlapon önkormányzati honlapon
6 Településképi arculati kézikönyv módosítása - nincs önkormányzati honlapon
7 Településképi rendelet készítése - önkormányzati honlapon önkormányzati honlapon
8 Településképi rendelet módosítása - nincs önkormányzati honlapon
9 Településrendezési terv készítése és módosítása teljes önkormányzati honlapon önkormányzati honlapon
10 egyszerűsített nincs önkormányzati honlapon
11 tárgyalásos nincs önkormányzati honlapon
12 állami főépítészi nincs önkormányzati honlapon