Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző