Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző