Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területén lévő

a) társasházakra, valamint

b) lakásszövetkezetekre

(a továbbiakban együtt: lakóközösség).

2. § (1) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a lakóközösségek részére pályázat útján vissza nem térítendő támogatást nyújt a lakóépületek fejlesztését célzó beruházásaihoz az Önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott forrás erejéig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás mértéke legfeljebb a lakóközösség lakóépület fejlesztését célzó beruházása értékének 50%-a.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pályázat felhívásáról, a pályázati feltételekről, valamint az elbírálás rendjéről szóló döntést az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület hozza meg.

(4) A támogatás megítélése az e rendeletben, valamint a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint történik.

3. § (1) *  Pályázatot az a lakóközösség nyújthat be, ahol legalább három lakás található.

(2) A pályázati dokumentáció átvétele és a pályázat benyújtása díjmentes.

4. § (1) A pályázatot a Képviselő-testület bírálja el.

(2) A pályázat elbírálásának előkészítését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) végzi.

5. § A pályázat eredményessége, illetve a támogatás összege a pályázat értékelése alapján, a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerinti egyedi elbírálással kerül meghatározásra a rendelkezésre álló költségvetési forrás figyelembevételével. A támogatás összege az igényelt összegnél alacsonyabb mértékben is megállapítható.

6. § A pályázat érvénytelen, ha

a) a pályázati felhívás szerinti kötelező formai és tartalmi követelményeket nem teljesíti,

b) a pályázó határidőn túl nyújtotta be, vagy

c) a támogatás igényelt összegét nem határozta meg.

7. § (1) A pályázat elbírálását követő harminc napon belül a támogatást nyert pályázóval a polgármester támogatási szerződést köt.

(2) A Hivatal a nyújtott támogatásokról nyilvántartást vezet.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző