Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 25. § (4) bekezdésében és 27. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző