Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, 80-as jelű vasútvonal menti területek kerületi építési szabályzatáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerületnek a X. és XVII. kerület közigazgatási határa, a Jászberényi út tengelyvonala, a 42523/1 helyrajzi számú vasútvonal nyugati határa, valamint a Keresztúri út tengelyvonala által határolt területére (a továbbiakban: Terület) terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területre vonatkozó szabályozási tervet az 1. melléklet határozza meg.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. fa élettere: a fa egészséges fejlődéséhez szükséges, a faegyed növekedésével fokozatosan bővülő, felszín alatt és felett elhelyezkedő, a fa lombkoronájával és gyökérzetével lehatárolt térrész;

2. víz- és légáteresztő burkolat: a csapadékvíz talajba szivárgását, a talajban lévő nedvesség szabad kipárolgását, valamint a környezeti levegő talajpórusokkal való szabad kapcsolatát lehetővé tévő burkolat, amely alatt vízzáró szerkezeti réteg nem létesül.

2. Közterületre vonatkozó előírások

3. § (1) A közterület átalakításakor a keresztmetszetet komplex módon (közúti, gyalogos és kerékpáros közlekedés, közművek, zöldfelületek, berendezési tárgyak) kell megvalósítani, a közterületi berendezéseket egymással összhangban, rendezetten kell elhelyezni.

(2) A legalább 14 méter szélességű közúthálózati elem mentén legalább 2 méter szélességű zöldsávba ültetett fasor telepítendő a fa élettere közműmentes biztosításával.

(3) Fasortelepítésnél és -kiegészítésnél az ültetéssel egyidőben az öntözőhálózat kiépítéséről, de legalább az öntözés lehetőségéről gondoskodni kell.

3. Az építményekre vonatkozó általános előírások

4. § Közforgalmat szolgáló üzemanyagtöltő állomás, valamint gépkocsimosó nem létesíthető.

4. A környezet védelmére vonatkozó előírások

5. § (1) A parkolófelület árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 4 várakozóhely után egy nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítésével kell megvalósítani fánként legalább 4 m2 szabad földterület biztosításával.

(2) Hulladékgazdálkodás a Területen a megengedett rendeltetéshez kapcsolódó tevékenység során keletkező hulladék átmeneti tárolása kivételével nem megengedett.

5. Telekalakítással kapcsolatos előírások

6. § (1) Nem alakítható ki olyan telek, amely több övezetbe tartozik.

(2) A szabályozási vonal végrehajtása érdekében a telekalakítás akkor is megengedett, ha a telekterület az övezetben megengedett legkisebb érték alá csökken.

(3) A sajátos építményfajták számára az övezeti előírásoktól eltérő, műszakilag szükséges méretű telek is kialakítható.

(4) A közterület területe szakaszosan is kialakítható.

6. A közművek

7. § Közmű kiváltása, illetve megszüntetése esetén a közműhálózat műtárgyait el kell távolítani, amennyiben a bontás nem veszélyezteti a meglévő faállományt. A bontási munkálatok után a területet helyre kell állítani.

8. § (1) A keletkező szenny- és csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű csatornahálózatot kell kiépíteni.

(2) Egyedi szennyvízkezelő berendezés csak az Ek/1 övezetben alkalmazható.

(3) Egyedi zárt szennyvíztároló nem létesíthető.

(4) Szennyvíz szikkasztása nem megengedett.

(5) A Területen közművezeték csak térszín alatt létesíthető.

9. § Önálló antennatartó szerkezet nem létesíthető.

7. A járművek tárolása és a közlekedés

10. § (1) Új építmény, önálló rendeltetési egység, illetve terület rendeltetésszerű használatához egy személygépjármű elhelyezését kell biztosítani

a) a személyzet számára szolgáló lakás rendeltetési egység minden megkezdett 100 m2 bruttó szintterülete után,

b) a fő- és gyűjtőút menti telken lévő vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett 6,5 m2 fogyasztótere után.

(2) Átalakítás, illetve rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többletszemélygépjármű-elhelyezési kötelezettséget kell teljesíteni a meglévő gépjárműtároló helyiségek és a felszíni várakozóhelyek számának megtartása mellett.

(3) A rendeltetésszerű használatból származó személygépjármű-elhelyezési kötelezettséget telken belül kell teljesíteni.

(4) Személygépjármű-várakozóhely céljára csak burkolt felület vehető igénybe.

11. § (1) Közforgalom elől el nem zárt magánút csak kiszolgálóút, kerékpárút vagy gyalogút hálózati szerepet tölthet be, és közterülethez vagy meglévő magánúthoz kell csatlakoznia.

(2) A magánút területén épület nem helyezhető el.

(3) A közforgalom elől el nem zárt magánutat kiszolgálóút hálózati szerep esetén legalább 10 méter szélességgel kell kialakítani.

II. Fejezet

Övezeti előírások

8. II. rendű főutak területe (KÖu-3)

12. § (1) A KÖu-3 övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szervizútjai, csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet területén

a) kerékpáros közlekedés számára csak önálló kerékpárút létesíthető,

b) parkoló csak szervizútról megközelíthetően valósítható meg,

c) autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben létesíthető,

d) eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.

9. Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak területe (KÖu-4)

13. § (1) A KÖu-4 övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak, ezek csomópontjai, műtárgyai, továbbá parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, mindezek csapadékvíz-elvezető rendszere, közmű és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet területén eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.

10. Kötöttpályás közlekedési létesítmények területe (KÖk-1)

14. § Az övezet kizárólag az országos vasúti hálózat vonalainak, megállóinak és műtárgyainak, üzemi épületeinek, csapadékvíz-elvezető rendszerének, valamint közúti közlekedési pálya, parkoló, kerékpáros és gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

11. Közjóléti nagytelkes erdőterület (Ek/1)

15. § (1) Az Ek/1 övezet területén kizárólag a következő rendeltetés, illetve építmény helyezhető el:

a) szabadidő eltöltését, pihenést, illetve testedzést szolgáló, épületnek nem minősülő építmény,

b) szállás jellegű rendeltetés és kizárólag annak kiszolgáló építménye,

c) természetvédelmi, rekreációs és terápiás célú állattartásra szolgáló építmény,

d) ismeretterjesztés építménye,

e) az a)-d) pont szerinti rendeltetéshez kapcsolódó vendéglátás építménye,

f) a c) pont szerinti építmény személyzete számára telkenként legfeljebb egy, a személyzet számára szolgáló lakás rendeltetési egység és

g) a terület fenntartásához szükséges építmény.

(2) Épület csak terepszint felett helyezhető el.

(3) A természetvédelmi, rekreációs és terápiás célú állattartásra szolgáló építmények alapterülete telkenként összesen legfeljebb 150 m2, az egyéb rendeltetésű építmények alapterülete telkenként összesen legfeljebb 100 m2 lehet.

(4) A telekterület legfeljebb 5%-a lehet burkolt felület. A parkolásra használt felület kivételével kizárólag víz- és légáteresztő burkolat alkalmazható.

(5) Az állattartó és a trágyatároló építmény a védett természeti terület határától, valamint a lakó rendeltetést tartalmazó épülettől legalább 50 méter távolságra helyezhető el.

(6) Az Ek/1 övezet határértékeit a 2. melléklet határozza meg.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. § * 

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 6/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Szabályozási terv

2. melléklet a 6/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A közjóléti nagytelkes erdőterület (Ek/1) övezet határértékei

A B C D E F

1

Övezet jele
Kialakítható legkisebb telekterület
m
2

Beépítési mód
Beépítés legnagyobb mértéke
%
Legnagyobb épület-magasság
m
Zöldfelület legkisebb mértéke
%
2 Ek/1 10 000 Szabadonálló 3 4,5 -

3-4. melléklet a 6/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére