Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások e rendelet szerinti teljesítésére.

2. § A költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában a polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzintézeti betétbe és állampapírba helyezheti, valamint jogosult a pénzintézeti betét megszüntetésére és az állampapír visszaváltására. A finanszírozási bevétel és kiadás előirányzata a teljesítésnek megfelelően túlléphető.

3. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

4. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a (4) bekezdésben meghatározottak szerint készpénzt vehet fel a házipénztárából.

(3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jogcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számolnia a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv készpénz felvételét igényelheti a házipénztárából

a) személyi juttatásokra és dologi kiadásokra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatározott készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint

b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára.

2. Eljárási szabályok

5. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatást az 1. mellékletben meghatározott költségvetési támogatás időarányos összege képezi, amely az alapító okiratban meghatározott alapfeladatok ellátásához használható fel a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerint.

(2) Az Önkormányzat jogi személy alapfeladatai ellátásához szükséges kiadások a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos mértékéig teljesíthetőek.

(3) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a 2. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2020. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció első negyedévre eső összegével és annak járulékával az általános tartalékkeret terhére túllépheti.

(4) A polgármester az 1. mellékletben meghatározott támogatás összegétől a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető helyzetben eltérhet, amely intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén köteles tájékoztatni.

6. § (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a folyamatos működéséhez szükséges, az alapító okiratban meghatározott alapfeladatai ellátásához a 3. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos részét használhatja fel.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 3. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2020. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció összegével és annak járulékával túllépheti.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az élelmiszer-beszerzés és a vásárolt élelmezés kiadásának időarányos előirányzatát az általános tartalékkeret terhére túllépheti.

7. § (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 2. és 3. melléklet határozza meg.

(2) A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 5 fő.

(3) A 2. és 3. mellékletben, valamint a (2) bekezdésben meghatározott engedélyezett létszámot a gazdasági szervezettel rendelkező, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, valamint a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. saját hatáskörben nem lépheti túl.

8. § Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait ellátó szervezetek egyéb működési és felhalmozási célú támogatásának előirányzatait a 4. melléklet határozza meg, a támogatások a vonatkozó szerződések alapján kifizethetők.

9. § (1) Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatait az 5. melléklet határozza meg.

(2) A jogszabályban biztosított juttatások esetében az időarányos előirányzat az általános tartalékkeret terhére túlléphető.

10. § (1) A felhalmozási és a felújítási feladatok közül kizárólag a 6. és a 7. mellékletben felsorolt feladat - kötelezettségvállalás alapján kimutatott - kiadása teljesíthető.

(2) A polgármester a 6. és a 7. mellékletben meghatározott feladatokon túl a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben indíthat új felhalmozási és felújítási feladatot, amelynek a fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítja. A polgármester az intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

11. § (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában jelentkező - e rendelet megalkotásakor még nem ismert - áthúzódó fizetési kötelezettség, valamint a további előre nem látható halaszthatatlan feladat fedezetéül a 8. mellékletben meghatározott általános tartalékkeret szolgál.

(2) A polgármester 25 000 000 Ft összeghatárig jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kifizetés fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítani.

(3) A polgármester a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzete rendezésének tartalékát a tartalékkeret összegéig átcsoportosíthatja.

(4) A polgármester a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztéséhez biztosított támogatás tartalékát a tartalékkeret összegéig átcsoportosíthatja.

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2020. március 31-én hatályát veszti.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1-8. melléklet a 29/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez