Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesterének 8/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a maszkviselési kötelezettségről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Budapest Főváros X. kerület belterületén a közterületen, valamint a nyilvános helyen - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - mindenki köteles az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni.

(2) Nem köteles maszkot viselni a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, továbbá nem kell maszkot viselni a sporttevékenység során, valamint a parkban, illetve zöldterületen.

2. § Ez a rendelet 2020. november 11-én 18 órakor lép hatályba, és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésének napján hatályát veszti.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző