Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) költségvetési bevétele: 19 230 624 864 Ft,

b) finanszírozási bevétele: 34 950 685 512 Ft,

c) költségvetési kiadása: 19 092 661 803 Ft,

d) finanszírozási kiadása: 28 689 833 280 Ft.

2. § Az Önkormányzat 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az 1. melléklet határozza meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg.

(3) Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

(4) A költségvetési szerv kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg.

(5) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 6. melléklet határozza meg.

(6) Az ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó elszámolást a 7. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak elszámolását a 8. melléklet határozza meg.

(8) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolását a 9. melléklet határozza meg.

(9) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak elszámolását a 10. melléklet határozza meg.

(10) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak elszámolását a 11. melléklet határozza meg.

(11) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását a 12. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek 2020. évi záró állományát a 15. melléklet határozza meg.

4. § (1) A költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványa összesen 6 399 270 568 Ft.

(2) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt a 16. mellékletben meghatározottak szerint használhatják fel.

(3) Az Önkormányzat a Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2020. évi maradványát elvonja, és az elvont maradvány 70 888 046 Ft összegét az előre nem tervezett feladatok működési tartalékába helyezi.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1-16. melléklet a 10/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelethez