Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (I. 21.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke: Kozma utca, Harangláb utca, Csucsor utca, Meténg utca, Fátyolka utca, Bogáncsvirág utca, Tarkarét utca, Ezüstfa utca, Eszterlánc utca, Tündérfürt utca és a 42550 helyrajzi számú közterület által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

Általános előírások

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Budapest X. kerület Kozma utca, Harangláb utca, Csucsor utca, Meténg utca, Fátyolka utca, Bogáncsvirág utca, Tarkarét utca, Ezüstfa utca, Eszterlánc utca, Tündérfürt utca és a 42550 helyrajzi számú közterület által határolt területére (a továbbiakban: Terület) terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területre vonatkozó szabályozási tervet (a továbbiakban: Szabályozási Terv) az 1. melléklet határozza meg.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. általános szintterületi mutató: az építési övezetben megengedett összes rendeltetés számára felhasználható szintterületimutató-érték;

2. fa élettere: a fa egészséges fejlődéséhez szükséges, a faegyed növekedésével fokozatosan bővülő, felszín alatt és felett elhelyezkedő, a fa lombkoronájával és gyökérzetével lehatárolt térrész;

3. környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység: olyan gazdasági tevékenység, amely védőterületet vagy védőtávolságot nem igényel, valamint környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez nem kötött;

4. parkolási szintterületi mutató: kizárólag épületen belül elhelyezett parkoló rendeltetés és annak kiszolgáló közlekedési területe számára felhasználható szintterületimutató-érték;

5. szintterületi mutató: az összes építhető bruttó szintterület és a telekterület hányadosa, amely az általános és parkolási szintterületimutató-értékből adódik össze.

3. Telekalakítás

3. § (1) Olyan telek, amely több építési övezetbe vagy övezetbe tartozik, nem alakítható ki.

(2) A sajátos építményfajta számára az építési övezeti, illetve övezeti előírásoktól eltérő, műszakilag szükséges méretű telek is kialakítható.

(3) A közterület ütemezetten is kialakítható.

(4) A Szabályozási Terven „Javasolt, feltételhez kötött szabályozási vonal” jellel jelölt szabályozási vonalat az érintett közterület tulajdonosa és a csatlakozó ingatlan tulajdonosa megegyezése esetén lehet végrehajtani.

4. A közterületi zöldfelületek

4. § Legalább 14 méter szabályozási szélességű közúthálózati elem, illetve közforgalom számára megnyitott út létesítése vagy teljes keresztmetszetet érintő felújítása esetén kétoldali, legalább 2-2 méter szélességű zöldsávba ültetett fasor telepítendő a fa életterének közműmentes biztosításával.

5. A természeti környezet védelme

5. § (1) A Szabályozási Terven „Karakterében megtartandó fasor” jellel jelölt területen fa csak részletes dendrológiai vizsgálat alapján, kizárólag

a) életvédelmi, illetve növény-egészségügyi okból,

b) inváziós fajú fa esetén vagy

c) a növényállomány megújítása céljából

vágható ki.

(2) A Területen a megengedett rendeltetéshez kapcsolódó tevékenység során keletkező hulladék átmeneti tárolása kivételével hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.

(3) A talaj és a talajvíz védelme érdekében a gépjármű-tárolóhelyet szilárd burkolattal kell ellátni. A burkolt területről elfolyó, szénhidrogén-származékkal szennyezett csapadékvizet olaj- és hordalékfogón keresztül kell a csatornába vezetni.

6. A közlekedés

6. § (1) Az építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához a szükséges személygépjármű-tárolóhelyet telken belül kell biztosítani.

(2) Bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többletszemélygépjármű-elhelyezési kötelezettséget kell biztosítani a meglévő tárolóhely-mennyiség megtartása mellett.

(3) Emelőszerkezetes parkolóberendezés nem telepíthető.

7. § (1) Az építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához a szükséges tehergépjármű-tárolóhelyeket telken belül egyedi méretezés alapján kell biztosítani.

(2) Bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többlettehergépjármű-elhelyezési kötelezettséget kell biztosítani a meglévő tárolóhely-mennyiség megtartása mellett.

8. § A Területet úgy kell tekinteni, hogy azon rendszeres kerékpárforgalomra kell számítani.

9. § A Területen helikopter-leszállóhely nem létesíthető.

7. A közművek

10. § (1) Épületet elhelyezni kizárólag teljes közművesítettség esetén lehet.

(2) Közmű kiváltása, illetve megszüntetése esetén a közműhálózat műtárgyait el kell távolítani, amennyiben a bontás nem veszélyezteti a meglévő faállományt. A bontási munkálatok után a területet helyre kell állítani.

(3) Egyedi szennyvízkezelő berendezés és zárt szennyvíztároló nem létesíthető.

(4) A szennyvíz és a tisztított szennyvizek szikkasztása nem megengedett.

(5) A Szabályozási Terven „Jelentős változással érintett terület” jellel jelölt területen épület létesítése esetén a többletcsapadékvíz csak késleltetett módon vezethető a csatornába.

(6) A transzformátort térszint alatt vagy egyéb rendeltetést is tartalmazó épületben kell elhelyezni.

II. Fejezet

Az építés általános szabályai

8. Általános előírások

11. § (1) Az oldalkert legkisebb mérete legalább 5 méter.

(2) A melléképítmények közül a Területen

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló,

c) kerti építmény, valamint

d) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(3) A kerti építmény legmagasabb pontja az 5 métert nem haladhatja meg.

9. Az üzemanyagtöltő állomás

12. § (1) A Területen üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető.

(2) Elektromos gépjármű-töltőállomás valamennyi övezetben és építési övezetben elhelyezhető.

III. Fejezet

Részletes építési övezeti és övezeti előírások

10. Különleges temető terület (K-T)

13. § (1) A K-T építési övezet területe elsősorban temető, temetkezési emlékhely, valamint sírkert kialakítására szolgál, ahol a rendeltetésnek megfelelő kiegészítő és kiszolgáló rendeltetés, illetve annak építménye is elhelyezhető.

(2) A K-T építési övezetben - eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag

a) kegyeleti épület,

b) temetkezés egyéb építménye,

c) virág és egyéb temetkezési, kegyeleti kellék árusítására szolgáló építmény, valamint

d) a fő rendeltetést kiszolgáló egyéb

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(3) A Szabályozási Terven „Jelentős változással érintett terület” jellel jelölt területen a (2) bekezdésben meghatározott rendeltetést kiszolgáló környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységhez kapcsolódó rendeltetés, illetve annak építménye is elhelyezhető.

(4) Az Ezüstfa utca mentén temetési funkciót kiszolgáló rendeltetés létesítése esetén annak területét legalább 20 méter széles izoláló zöldsávval kell lehatárolni a temetkezés céljára szolgáló területtől háromszintes növényállományú zöldfelület telepítésével.

(5) A temetkezés egyéb építményeinek mérete:

a) a sírjel magassága legfeljebb 1,75 méter,

b) a sírbolt, urnasírbolt alapterülete legfeljebb bruttó 60 m2, magassága legfeljebb 3,5 méter,

c) az urnafal magassága legfeljebb 2 méter

lehet.

(6) A parcellán belül 200 m2-enként legalább egy lombhullató fa ültetendő.

(7) A telekhatáron legfeljebb 2 méter magas, tömör kerítés létesíthető.

(8) A parcellákat összefogó úthálózatnak gépjárművel is járhatónak kell lennie.

(9) A Szabályozási Terven „Karakterében megtartandó fasor” jellel jelölt faegyedek kivágása esetén gondoskodni kell azoknak a fasorban történő pótlásáról.

(10) A K-T építési övezet határértékeit a 2. melléklet 1. pontja határozza meg.

11. I. rendű főutak területe (KÖu-2)

14. § (1) A KÖu-2 övezet az I. rendű főútvonalak, ezek szervizútjai, csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű és hírközlési építmény, valamint zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

12. II. rendű főutak területe (KÖu-3)

15. § (1) A KÖu-3 övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szervizútjai, csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közúti-vasúti pálya, közmű és hírközlési építmény, valamint zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

13. Kerületi jelentőségű közutak területe (Kt-Kk)

16. § (1) A Kt-Kk övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak közé nem tartozó gyűjtőutak, a kiszolgáló és lakóutak, ezek csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű és hírközlési építmény, valamint zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

14. Önálló gyalogos utak területe (Kt-Kgy)

17. § (1) A Kt-Kgy övezet területe önálló gyalogos- és kerékpárosinfrastruktúra-elemek elhelyezésére, ezek műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint zöldfelületi elem, közmű és hírközlési építmény elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

15. Védelmi erdőterület (Ev)

18. § (1) Az Ev övezetbe a szomszédos területek környezeti állapotjavításának céljára kialakított és az azonos célú erdősítésre alkalmas területek tartoznak.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Telkenként legfeljebb 600 m2 burkolt felület létesíthető. A parkolásra használt felület kivételével kizárólag víz- és légáteresztő burkolat alkalmazható.

(4) Az Ev övezet határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) * 

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az 1/2021. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2021. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei

1. Különleges temető terület (K-T)

A B C D E F G H I J

1.

Építési
övezet
jele

Kialakítható legkisebb telek terület


Beépítési
mód
Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke
Épületmagasság
(m)

Zöldfelület legkisebb mértéke
Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
(m
2/m2)
2. (m2) (%) Legkisebb Legnagyobb (%) (%) Általános Parkolásra fordítható
3. K-T/1 50 000 szabadonálló 10 - 10 50 10 0,1 0
4. K-T/2 30 000 szabadonálló 10 - 10 40 10 0,1 0

2. Védelmi erdőterület (Ev)


1.

Építési
övezet
jele

Kialakítható legkisebb telek terület


Beépítési
mód
Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke
Épületmagasság
(m)

Zöldfelület legkisebb mértéke
Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
(m
2/m2)
2. (m2) (%) Legkisebb Legnagyobb (%) (%) Általános Parkolásra fordítható
3. Ev 200 000 - 0 - - - 0 0 0