Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Kerepesi út, Keresztúri út, Gyakorló utca és Gyakorló köz által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében és a 14/A. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről , valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, Pest Megyei Kormányhivatal, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Budapesti Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az Országos Atomenergia Hivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Budapest X. kerület Keresztúri út, Kerepesi út, Gyakorló utca és Gyakorló köz által határolt területére (a továbbiakban: Terület) terjed ki.

(2) A Területre vonatkozó szabályozási tervet (a továbbiakban: Szabályozási Terv) az 1. melléklet határozza meg.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) általános szintterületi mutató: az építési övezetben megengedett összes rendeltetés számára felhasználható szintterületimutató-érték;

b) parkolási szintterületi mutató: kizárólag épületen belül elhelyezett parkoló rendeltetés és annak kiszolgáló közlekedési területe számára felhasználható szintterületimutató-érték;

c) szintterületi mutató: az összes építhető bruttó szintterület és a telekterület hányadosa, amely az általános és parkolási szintterületimutató-értékből adódik össze;

d) kialakult állapot: az e rendelet hatálybalépésekor fennálló, jogszerűen létrejött állapot.

2. A zöldfelület kialakítása

3. § A telek beépítésével vagy beépítésének növelésével egyidejűleg a telepített lombos fák számának el kell érnie az építési övezeti előírások szerinti legkisebb zöldfelület minden 100 m2-e után legalább az 1 darabot.

3. A környezeti elemek védelme

4. § (1) A térszín alatti beépítésnél gondoskodni kell a talajvíz elleni védelemről a talaj vízháztartása és a térszín alatti épületszerkezet károsodásának megelőzése céljából.

(2) A Területen a megengedett rendeltetéshez kapcsolódó tevékenység során a helyben keletkező hulladék átmeneti tárolása, előkezelése kivételével hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető. Az előkezelés kizárólag zárt térben végezhető, és csak a hulladék szétválasztására, darabosítására, tömörítésére és bálázására terjedhet ki.

4. A telekalakítás

5. § (1) A Területen nyúlványos telek nem alakítható ki.

(2) A közterület ütemezetten is kialakítható.

(3) A szabályozási vonal végrehajtása érdekében a telekalakítás akkor is megengedett, ha a telekterület az építési övezetben vagy övezetben megengedett legkisebb érték alá csökken.

(4) Olyan telek, amely több építési övezetbe vagy övezetbe tartozik, nem alakítható ki.

5. A közművek

6. § (1) Épületet elhelyezni kizárólag teljes közművesítettség esetén lehet.

(2) Egyedi szennyvízkezelő berendezés és egyedi zárt szennyvíztároló nem létesíthető.

(3) A szennyvíz és tisztított szennyvíz szikkasztása nem megengedett.

(4) Korlátozott mennyiséget befogadni képes egyesített rendszerű közcsatorna vagy elválasztott rendszerű csapadékcsatorna esetén a többletcsapadékvíz-mennyiséget telken belül vissza kell tartani.

(5) A 400 m2-t meghaladó alapterületű új épület esetében a tetőfelületekről lefolyó esővíz a telken belül, terepszint alatt vagy épületben létesített ciszternában gyűjtendő, amely tárolókapacitásának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a 10 perc alatt keletkező, 255,17 l/sha mértékadó fajlagos csapadékvízhozam esetén számított csapadékvíz-mennyiséget befogadja.

(6) A keletkező csapadékvizeket közvetlenül burkolt közterületre kivezetni és a szomszédos telekre átvezetni tilos.

(7) Csapadékvíz elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába nem vezethető.

(8) Telken belül elszikkasztani csak a tetőfelületekről elkülönítve gyűjtött csapadékvizet lehet.

(9) Hordalékkal szennyezett csapadékvizet a telken belül létesítendő hordalékfogón keresztül kell megtisztítani, majd ezt követően vezethető a befogadóba.

(10) A 400 m2-nél nagyobb parkolóból lefolyó csapadékvizet olaj- és iszapfogón keresztül lehet a befogadóba vezetni.

6. A közlekedés és a járművek tárolása

7. § (1) Egy személygépjármű-tárolóhelyet kell biztosítani telken belül minden lakás önálló rendeltetési egység után.

(2) Építmény, önálló rendeltetési egység és a terület rendeltetésszerű használatához a szükséges tehergépjármű-tárolóhelyet és árurakodóhelyet telken belül egyedi méretezés alapján kell kialakítani.

(3) Teher- és személygépjármű-tárolóhely céljára csak burkolt felület vehető igénybe.

7. A beépítés általános szabályai

8. § (1) Közforgalmat szolgáló önálló üzemanyagtöltő állomás - eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a KÖu övezetek határától számított 50 méteren belül létesíthető.

(2) A Területen gépkocsimosó kizárólag üzemanyagtöltő állomás kiegészítő rendeltetéseként helyezhető el.

II. Fejezet

Beépítésre szánt területek

8. Nagyvárosias lakóterület (Ln)

9. § (1) A lakóterületeken - eltérő rendelkezés hiányában -

a) lakó,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) kulturális, valamint

e) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) A lakóterületeken a melléképítmények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló,

c) kerti építmény, valamint

d) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(3) A lakóterületeken a szolgáltató rendeltetések közül az 5 főnél alacsonyabb foglalkoztatotti létszámmal működő kézműipari tevékenységen kívül egyéb termelő és gyártó tevékenység, önálló raktározás, gépjárműjavítás és kapcsolódó szolgáltatás nem létesíthető.

10. § (1) Az Ln-T építési övezet nagyvárosias telepszerű lakóterület, ahol az épületmagasság jellemzően meghaladja a 12,5 méteres épületmagasságot.

(2) Az Ln-T/I-1 építési övezetben

a) kizárólag hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi és szociális rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) a hitéleti, egészségügyi, oktatási és szociális célú épületen belül legfeljebb egy szolgálati lakás kialakítható.

(3) Az Ln-T/I-2 építési övezetben kizárólag kiskereskedelmi, szolgáltató, kulturális, igazgatási, iroda, valamint egészségügyi rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(4) Az Ln-T építési övezet határértékeit a 2. melléklet 1. pontja határozza meg.

9. Az intézményterület (Vi)

11. § (1) A Vi építési övezetek területe több önálló rendeltetési egységet magában foglaló, elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést tartalmazó épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az intézményterületen - eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag

a) iroda,

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás jellegű,

c) üzemanyagtöltő állomás, valamint

d) parkolóház

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(3) Az intézményterületen a melléképítmények közül - eltérő rendelkezés hiányában -

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló,

d) kerti építmény, valamint

e) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

12. § (1) A Vi-2 építési övezet intézményi, jellemzően szabadonálló beépítésű terület.

(2) A Vi-2/1 építési övezetben szállás jellegű rendeltetés nem helyezhető el.

(3) A Vi-2/2 építési övezetben üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.

(4) A Vi-2 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

III. Fejezet

Beépítésre nem szánt területek

10. A közlekedési területek általános előírásai

13. § A KÖu-2 és KÖu-4 övezetek területén épület nem helyezhető el, a meglévő épület nem bővíthető.

11. I. rendű főút területe (KÖu-2)

14. § (1) A KÖu-2 övezet az I. rendű főútvonalak, ezek szervizútjai, csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közúti-vasúti pálya, közmű és hírközlési építmény, valamint zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén lévő főútról a határos beépítésre szánt területen lévő ingatlan közvetlen gépjármű-kiszolgálása csak akkor biztosítható, ha az ingatlan alsóbbrendű útvonallal nem határos, vagy e célra külön szervizsáv, szervizút létesül.

(3) Autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben létesíthető.

12. Településszerkezeti gyűjtőút területe (KÖu-4)

15. § (1) A KÖu-4 övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak, ezek csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közúti-vasúti pálya, közmű és hírközlési építmény, valamint zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén szervizút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki.

13. Kerületi jelentőségű közutak területe (Kt-Kk)

16. § (1) A Kt-Kk övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak közé nem tartozó gyűjtőutak, a kiszolgáló és lakóutak, ezek csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű és hírközlési építmény, valamint zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) A településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak közé nem tartozó gyűjtőutakat a 3. melléklet határozza meg.

14. Közkert (Kt-Zkk)

17. § (1) Kt-Zkk övezetbe az egy hektárnál kisebb rekreációs zöldterületek tartoznak.

(2) Az övezet területén

a) szabadidő eltöltését, pihenést, testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmény,

b) ismeretterjesztés építménye,

c) a terület fenntartásához szükséges építmény és

d) nyilvános illemhely

helyezhető el.

(3) A Kt-Zkk övezet határértékeit a 2. melléklet 3. pontja határozza meg.

15. Fásított köztér (Kt-Fk)

18. § (1) A Kt-Fk övezetbe a telepszerű beépítés nagyarányú burkolt felülettel rendelkező közterületei és az alacsony zöldfelületi intenzitással rendelkező pihenőfunkciót szolgáló területek tartoznak.

(2) Az övezet területén

a) pihenést, testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmény,

b) ismeretterjesztést szolgáló épületnek nem minősülő építmény,

c) utcabútor a kioszk kivételével, valamint

d) köztárgy

helyezhető el.

(3) A Kt-Fk övezetek határértékeit a 2. melléklet 4. pontja határozza meg.

IV. Fejezet

Záró rendelkezés

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet

2. melléklet

Az építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei

1. Nagyvárosias lakóterület (Ln-T)

A B C D E F G H I J
1
Építési
övezet
Kialakítható legkisebb telekterület
Beépítési
mód
Megengedett legnagyobb beépítettség Épületmagasság
(m)
Zöldfelület legkisebb mértéke Terepszint alatti beépítés legnagyobb Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
(m
2/m2)
2 jele (m2) mértéke
(%)
Legkisebb Legnagyobb (%) mértéke
(%)
Általános Parkolásra fordítható
3 Ln-T/1 kialakult kialakult kialakult kialakult kialakult kialakult kialakult kialakult -
4 Ln-T/2 4000 szabadonálló 30 - 16,5 60 - 1,5 -
5 Ln-T/I-1 1600 szabadonálló 25 - 10,5 60 - 0,5 -
6 Ln-T/I-2 800 szabadonálló 70 - 10,5 15 - 1,5 -

2. Intézményterület (Vi-2)

A B C D E F G H I J
1
Építési
övezet
Kialakítható legkisebb telekterület
Beépítési
mód
Megengedett legnagyobb beépítettség Épületmagasság
(m)
Zöldfelület legkisebb mértéke Terepszint alatti beépítés legnagyobb Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
(m
2/m2)
2 jele (m2) mértéke
(%)
Legkisebb Legnagyobb (%) mértéke
(%)
Általános Parkolásra fordítható
3 Vi-2/1 3500 szabadonálló 60 - 6,5 20 - 0,6 -
4 Vi-2/2 7500 zártsorú 60 - 10,5 20 - 0,6 -

3. Közkert (Kt-Zkk)

A B C D E F G H I J
1
Építési
övezet
Kialakítható legkisebb telekterület
Beépítési
mód
Megengedett legnagyobb beépítettség Épületmagasság
(m)
Zöldfelület legkisebb mértéke Terepszint alatti beépítés legnagyobb Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
(m
2/m2)
2 jele (m2) mértéke
(%)
Legkisebb Legnagyobb (%) mértéke
(%)
Általános Parkolásra fordítható
3 Kt-Zkk - szabadonálló 3 - 4,5 75 - 0,1

4. Fásított köztér (Kt-Fk)

A B C D E F G H I J
1
Építési
övezet
Kialakítható legkisebb telekterület
Beépítési
mód
Megengedett legnagyobb beépítettség Épületmagasság
(m)
Zöldfelület legkisebb mértéke Terepszint alatti beépítés legnagyobb Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
(m
2/m2)
2 jele (m2) mértéke
(%)
Legkisebb Legnagyobb (%) mértéke
(%)
Általános Parkolásra fordítható
3 Kt-Fk-1 - - - - - 10 - -
4 Kt-Fk-2 - szabadonálló 10 - 4,5 40 - 0,1

3. melléklet

Az útvonalak hálózati szerep szerinti besorolása

A
1 Kerületi jelentőségű gyűjtőutak
2 Gyakorló köz
3 Gyakorló utca