Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások e rendelet szerinti teljesítésére.

2. § A költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában a polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzintézeti betétbe helyezheti, valamint jogosult a pénzintézeti betét megszüntetésére.

3. § (1) Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

4. § (1) A Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv a (4) bekezdésben meghatározottak szerint készpénzt vehet fel a házipénztárából.

(3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jogcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

(4) A költségvetési szerv készpénz felvételét igényelheti a házipénztárából

a) személyi juttatásokra és dologi kiadásokra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatározott készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint

b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára.

2. Eljárási szabályok

5. § (1) A Hivatal működéséhez szükséges önkormányzati támogatást az 1. mellékletben meghatározott költségvetési támogatás időarányos összege képezi, amely az alapító okiratban meghatározott alapfeladatok ellátásához használható fel a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerint.

(2) Az Önkormányzat jogi személy alapfeladatai ellátásához szükséges kiadások a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos mértékéig teljesíthetők.

(3) A Hivatal a 2. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2023. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció első negyedévre eső összegével és annak járulékával az általános tartalékkeret terhére túllépheti.

(4) A polgármester az 1. mellékletben meghatározott támogatás összegétől a Hivatal működőképességét veszélyeztető helyzetben eltérhet, amely intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

6. § (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a folyamatos működéséhez szükséges, az alapító okiratban meghatározott alapfeladatai ellátásához a 3. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos részét használhatja fel.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 3. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2023. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció első negyedévre eső összegével és annak járulékával túllépheti.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az élelmiszer-beszerzés és a vásárolt élelmezés kiadásának időarányos előirányzatát az általános tartalékkeret terhére túllépheti.

7. § (1) A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretét a 2. és 3. melléklet határozza meg.

(2) A 2. és 3. mellékletben meghatározott engedélyezett létszámot a költségvetési szerv saját hatáskörben nem lépheti túl.

8. § Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait ellátó szervezetek egyéb működési és felhalmozási célú támogatásának előirányzatait a 4. melléklet határozza meg, a támogatások a vonatkozó szerződések alapján kifizethetők.

9. § (1) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait az 5. melléklet határozza meg.

(2) A jogszabályban biztosított juttatások esetében az időarányos előirányzat az általános tartalékkeret terhére túlléphető.

10. § (1) A beruházási és a felújítási feladatok közül kizárólag a 6. és a 7. mellékletben felsorolt feladat - kötelezettségvállalás alapján kimutatott - kiadása teljesíthető.

(2) A polgármester a 6. és a 7. mellékletben meghatározott feladatokon túl a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben indíthat új beruházási és felújítási feladatot, amelynek a fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítja. A polgármester az intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

11. § (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában jelentkező - e rendelet megalkotásakor még nem ismert - áthúzódó fizetési kötelezettség, valamint a további előre nem látható halaszthatatlan feladat fedezetéül a 8. mellékletben meghatározott általános tartalékkeret szolgál.

(2) A polgármester 25 000 000 Ft összeghatárig jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kifizetés fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítani.

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napján, de legkésőbb 2023. március 31-én hatályát veszti.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1-8. melléklet a 27/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez