Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetése

1. § *  (1) *  Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 40 810 800 324 Ft,

b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 40 810 800 324 Ft.

(2) *  A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 30 804 721 577 Ft,

b) költségvetési kiadások: 39 479 237 381 Ft,

c) költségvetési működési hiány: 2 599 677 316 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 6 074 838 488 Ft,

e) költségvetési hiány összesen: 8 674 515 804 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 10 006 078 747 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 1 331 562 943 Ft,

h) finanszírozási többlet: 8 674 515 804 Ft,

i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 7 674 515 804 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele és 1 000 000 000 Ft összegben lekötött bankbetét megszüntetésének bevétele biztosítja.

2. § (1) A bevételek kiemelt előirányzatait az 1. melléklet határozza meg.

(2) A kiadások kiemelt előirányzatait a 2. melléklet határozza meg.

(3) Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg.

(4) A költségvetési szerv kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

(5) A költségvetési szerv önkormányzati támogatását az 5. melléklet határozza meg.

(6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát a 6. melléklet határozza meg. A költségvetési szerv közfoglalkoztatottat nem foglalkoztat.

(7) A költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó előirányzatait a 7. melléklet határozza meg.

(8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet határozza meg.

(9) A költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 9. melléklet határozza meg.

(10) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.

(11) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a 11. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú tartalékainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.

(13) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 13. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát a 14. melléklet határozza meg.

3. § A 2. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai az Önkormányzat jogi személynél és a Hivatalban foglalkoztatottak részére bruttó 350 000 forint/fő/év összegű, a közalkalmazottak és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak részére bruttó 200 000 forint/fő/év összegű béren kívüli juttatást biztosítanak.

4. § A költségvetési szerv a 6. mellékletben meghatározott engedélyezett létszámot saját hatáskörben nem lépheti túl.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

5. § A polgármester a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzintézeti betétbe helyezheti, illetve állampapírt vásárolhat.

6. § (1) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

7. § (1) A költségvetési szerv alapítványi forrásból működési és felhalmozási célra pénzeszközt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) előzetes jóváhagyásával vehet át.

(2) Az Önkormányzat jogi személy egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadásként államháztartáson belüli és kívüli szervezetet támogathat, a Hivatal egyéb működési célú kiadásként államháztartáson belüli és kívüli szervezetet támogathat.

(3) Az alapítvány részére nyújtott támogatásról a Képviselő-testület dönt.

(4) Az Önkormányzat jogi személy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet hozhat létre, abban tagsági viszonyt létesíthet, részesedést szerezhet, és ahhoz csatlakozhat.

(5) A költségvetési szerv a foglalkoztatottja részére lakásépítési és lakásvásárlási támogatást nyújthat.

8. § (1) A Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárából.

(3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jogcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

(4) A költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét a házipénztárából:

a) személyi juttatásokra, dologi kiadásokra, kis értékű tárgyi eszközökre figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatározott készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint

b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára.

9. § (1) A költségvetési szerv működési bevételének elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a működési bevétel nem folyik be, úgy a kiadási előirányzat nem teljesíthető, kivéve a végleges vagy azonnal végrehajtható hatósági, illetve bírósági döntésen alapuló kifizetést, valamint a jogszabályon vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadást.

(2) A költségvetési szerv működési és felhalmozási bevételének többlete a bevételkiesés tartalékát növeli.

10. § (1) A 8. és 9. mellékletben meghatározott támogatás megállapodás szerinti felhasználását a Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége ellenőrzi.

(2) A támogatási szerződésben rögzített elszámolási kötelezettséggel kapcsolatban felmerült vitás kérdésben az elszámolás elfogadására jogosult dönt.

III. Fejezet

A költségvetési előirányzatok változtatása

1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai

11. § (1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni e rendelet módosítását

a) a 2023. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2023. szeptemberi ülésére,

b) a 2023. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2023. novemberi ülésére, valamint

c) a 2023. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2024. februári ülésére.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül javaslatot tesz e rendelet módosítására, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

12. § (1) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 200 000 000 Ft-tal módosíthatja az önkormányzati működési és felhalmozási támogatások előirányzatait.

(2) A polgármester intézkedésenként 6 000 000 000 Ft összeghatárig módosíthatja az előirányzatot forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és forgatási célú belföldi értékpapír beváltása jogcímen.

(3) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 100 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a kiadási előirányzatot a költségvetési szerv költségvetésén belül kiemelt előirányzatok között, a költségvetési szervek költségvetése között a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül.

(4) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 300 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék előirányzatát.

(5) A polgármester az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság támogatását intézkedésenként legfeljebb 30 000 000 Ft összeghatárig megemelheti a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék átcsoportosításával az alábbi jogcímeken:

a) önkormányzati rendezvények, programok,

b) pályázati támogatás, valamint

c) a Javadalmazási Szabályzat alapján a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének jutalma.

(6) A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. támogatását a polgármester a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék terhére az éves közszolgáltatási szerződés erejéig megemelheti.

(7) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 500 000 000 Ft összeghatárig jogosult a költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának módosítására az előirányzat teljesítésének megfelelően.

(8) A Képviselő-testület Közművelődési Bizottsága a 12. mellékletben a rendelkezési jogkörébe utalt tartalékra pályázatot ír ki.

13. § (1) A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeret terhére – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2023. december 10-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

(2) A Képviselő-testület működési célú általános tartaléka, a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék, a bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, az előre nem tervezett feladatok tartaléka, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka terhére 2023. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

2. A költségvetési szerv előirányzat-változtatása

14. § (1) A költségvetési szerv személyi juttatásának előirányzatából származó megtakarítás – a feladatelmaradásból eredő megtakarítás kivételével – év közben normatív jutalom, céljuttatás és projektprémium kifizetésére felhasználható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl jutalmazásra a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

15. § (1) Az Önkormányzat jogi személy és a Hivatal vezetője a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja

a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,

b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás összegével a 7. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével,

c) az előre meghatározott célú működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, valamint

d) a közvetített szolgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig.

(2) Az Önkormányzat jogi személy kiemelt előirányzatain belül a polgármester és a Hivatal általa írásban felhatalmazott köztisztviselője jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

(3) A Hivatal kiemelt előirányzatain belül a jegyző és a Hivatal általa írásban felhatalmazott köztisztviselője jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

16. § (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja

a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,

b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás összegével a 7. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével,

c) az óvodában és bölcsődében befolyt bérleti- és lízingdíj-bevétel nettó összegének 60%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,

d) az előre meghatározott célú és a megállapodás alapján befolyt működési bevétel, az önköltséges tanfolyami bevétel bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,

e) a „jó gyakorlat” értékesítéséből, az időszakos gyermekfelügyelet térítésidíj-bevételéből, a bölcsődei játszócsoport óradíjából, a sóbarlang-szolgáltatás térítésidíj-bevételéből és a gyakorlatvezetésből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,

f) a közvetített szolgáltatás összegével, intézkedésenként legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig,

g) a Kocsis Sándor Sportközpontnál a szolgáltatás ellenértékeként befolyt bevétel túlteljesítése esetén az eredeti előirányzatot meghaladó nettó összeg 60%-ával, intézkedésenként 5 000 000 Ft összeghatárig, valamint

h) a fennálló foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a foglalkoztatott által visszafizetett védőruha- és munkaruhajuttatás összegéből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 100 000 Ft összeghatárig.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában jó gyakorlat az olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztalható.

(3) Az (1) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó előirányzata legfeljebb

a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek – az adott bevételből történő – teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra

emelhető.

(4) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott bevételből kizárólag a védő- és munkaruha beszerzése előirányzat növelhető.

(5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

17. § (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alábbi jogcímek terhére előirányzat-átcsoportosítást nem hajthat végre:

a) élelmiszer-beszerzés,

b) védő- és munkaruha beszerzése,

c) tisztasági csomag,

d) közüzemi díjak,

e) vásárolt élelmezés a védőital kivételével,

f) pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, valamint

g) kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfabefizetési kötelezettsége.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímen megtervezett előirányzat a dologi kiadások terhére saját hatáskörben növelhető.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát abban az esetben csökkentheti, ha az áfa megtakarítása kötelezettségvállalással alátámasztásra került.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kiemelt előirányzataiban jóváhagyott európai uniós pályázat kiadási előirányzatát nem csökkentheti.

(5) A Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egységének vezetője az (1), valamint a (3)–(5) bekezdésben meghatározott jogcímek terhére − saját hatáskörben − a kiemelt előirányzaton belül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, valamint kezdeményezheti a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Kezdeményezheti továbbá a polgármesternél a közvetített szolgáltatás előirányzat módosítását intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 20. § (1) bekezdése 2023. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 20. § (2) bekezdése 2023. június 1-jén lép hatályba.

(4) A 20. § (3) bekezdése 2023. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 20. § (4) bekezdése 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

19. § Az 1–18. §-t 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

20. § *  (1) E rendeletnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelettel megállapított 1. §-át és 1–14. mellékletét 2023. június 30-ától kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelettel megállapított 1. § (1) és (2) bekezdését, valamint az 1–14. mellékletét 2023. szeptember 30-ától kell alkalmazni.

(3) *  E rendeletnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelettel megállapított 1. § (1) és (2) bekezdését, valamint az 1–14. mellékletét 2023. december 31-étől kell alkalmazni.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1–14. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez *