Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) dolgozó köztisztviselőre és közszolgálati ügykezelőre, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalóra (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) terjed ki.

2. § A Hivatalban a 2023. július 3-ától 2023. augusztus 4-éig, valamint a 2023. december 27-étől 2023. december 29-éig terjedő időszak igazgatási szünet.

3. § (1) A jegyző – a szabadságolási terv alapján – az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a kiadásra kerülő szabadságot.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a jegyző a foglalkoztatott részére legalább 10 napnak megfelelő szabadságot ad ki.

(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt az esedékesség évében ki nem adott szabadság egésze kiadható.

4. § (1) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás – a (2) bekezdésben, valamint az 5. §-ban meghatározott kivétellel – szünetel.

(2) A 2023. július 3-ától 2023. augusztus 4-éig tartó igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal anyakönyvi ügyekben és a szociális ügyekben eljáró szervezeti egysége, valamint az 1102 Budapest, Állomás utca 26. szám alatti ügyfélszolgálata

a) hétfőn 13.30 órától 17.30 óráig, valamint

b) szerdán 8.00 órától 16.00 óráig

ügyfélfogadást tart.

5. § Az igazgatási szünet időtartama alatt a Kőbányai Közterület-felügyelet a feladatait folyamatosan ellátja, a foglalkoztatottak szabadságát a szervezeti egység vezetője a jegyzővel történt egyeztetést követően adja ki.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző