Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények védelmének, kivágásának és pótlásának helyi szabályairól

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja a fás szárú növények pusztításának, rongálásának és értékük csökkenésének a megakadályozása, a növényállomány indokolatlan megszűnésének vagy károsodásának a megelőzése, a bekövetkezett károsodás csökkentése, valamint a növényállomány pótlásáról való gondoskodás.

2. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén fekvő valamennyi ingatlanra és az azokon található fára és cserjére (a továbbiakban együtt: fás szárú növény).

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a külön jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növényre,

b) a nem közterületi ingatlanon álló gyümölcsfára,

c) a nem közterületi ingatlanon álló, 10 centiméter törzsátmérőt meg nem haladó fára,

d) a nem közterületi ingatlanon álló cserjére.

3. § E rendelet alkalmazásában

1. előnevelt fa: a többször iskolázott, legalább öt centiméter törzsátmérőjű lombos fa;

2. gyümölcsfa: az emberi fogyasztásra vagy egyéb hasznosításra kerülő gyümölcséért termesztett fa;

3. közterület: az az állami vagy önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra szolgáló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván;

4. törzsátmérő: a fatörzs talajszinttől számított 1 méter magasságban mért átmérője, többtörzses fa esetében a törzsátmérők összege;

5. össztörzsátmérő: a faegyedek törzsátmérőjének összege.

4. § (1) Az e rendeletben meghatározott, nem közterületi ingatlanon lévő fás szárú növény védelmére irányuló eljárás önkormányzati hatósági ügy.

(2) A nem közterületi ingatlanon lévő fás szárú növény védelmére irányuló hatósági eljárást átruházott hatáskörben a jegyző folytatja le.

(3) A fás szárú növény kivágására vonatkozó engedély a határozat véglegessé válásától számított egy évig hatályos.

5. § (1) A fakivágás során a költési és fiókanevelési időszakot figyelembe kell venni.

(2) A pótlási kötelezettség alapján ültetendő fa fajának meghatározásakor a fás szárú növények védelméről szóló Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat kell figyelembe venni.

6. § (1) A pénzbeli megváltás összegét

a) az engedélyezett fakivágás esetében a fa kivágásától,

b) az engedély nélküli fakivágás esetében a határozat véglegessé válásától

számított 30 napon belül kell megfizetni.

(2) A pénzbeli megváltást az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni.

II. Fejezet

A nem közterületi ingatlanon lévő fa kivágása és pótlása

1. A fakivágás iránti kérelem és a fakivágás bejelentése

7. § (1) A nem közterületi ingatlanon álló, 10 centiméter törzsátmérőt meghaladó fát kivágni kizárólag fakivágási engedély alapján lehet.

(2) A fakivágás iránti kérelmet Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) környezetvédelmi ügyekért felelős szervezeti egységénél kell benyújtani a fa tervezett kivágása előtt legalább 60 nappal az 1. melléklet szerinti tartalommal.

(3) A fakivágás iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét), értesítési címét és telefonszámát,

b) a kivágás indokát,

c) az érintett ingatlan címét és helyrajzi számát,

d) a fával rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát, ha a rendelkezni jogosult nem azonos a kérelmezővel,

e) a fa faját és törzsátmérőjét, több fa esetén a fák darabszámát,

f) a fa ingatlanon belüli elhelyezkedését tartalmazó leírást és helyszínrajzot,

g) a fáról készített fényképfelvételt, valamint

h) a pótlás tervezett módját.

(4) A fakivágási engedély alapján elvégzett fakivágás tényét a kivágást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi ügyekért felelős szervezeti egységénél.

8. § A fa kivágása iránti kérelmet el kell utasítani, ha az természetvédelmi, környezetvédelmi vagy településképvédelmi érdeket sért.

9. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, használója, illetve kezelője az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető fa kivágását – amennyiben a veszély elhárítása másként nem lehetséges – köteles haladéktalanul elvégezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fakivágás tényét a kivágást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi ügyekért felelős szervezeti egységénél a 2. melléklet szerinti tartalommal.

(3) A bejelentésben a fakivágás indokoltságát favizsgálati szakvéleménnyel, fényképfelvétellel vagy más hitelt érdemlő módon igazolni kell.

10. § (1) A 9. § szerinti utólagos bejelentési kötelezettség feltételei fennállásának hiányában vagy az utólagos bejelentési kötelezettség elmulasztásával történő fakivágás engedély nélküli fakivágásnak minősül.

(2) A fa jelentős mértékű csonkítása, amely során olyan mértékű beavatkozás történik a fa szervezetébe, mely annak további növekedését visszafordíthatatlanul megakadályozza, vagy ellehetetleníti a fajra jellemző habitus kialakulását, vagy egészségi állapotának romlásához, illetve a fa pusztulásához vezet, engedély nélküli fakivágásnak minősül.

(3) Engedély nélküli fakivágás esetén az ingatlan tulajdonosát, használóját, illetve kezelőjét pótlásra kell kötelezni, valamint az Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletében meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

2. A fapótlás és a pénzbeli megváltás

11. § (1) A kivágott fát a kérelmező köteles pótolni. A fapótlási kötelezettséget vagy a helyébe lépő pénzbeli megváltást a jegyző a 7. § (1) bekezdése szerinti kérelemre indult eljárásban a kivágást engedélyező határozatban, a 9. § (2) bekezdése szerinti bejelentés alapján indult eljárásban, valamint a 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti engedély nélküli fakivágás esetén a pótlásra kötelező határozatban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott döntés tartalmazza a fakivágás indokát, a fapótlás módjára, mértékére és körülményeire vonatkozó előírásokat, a pótlás teljesítésének határidejét, valamint pénzbeli megváltás megállapítása esetében annak összegét és a befizetésre vonatkozó előírásokat.

12. § (1) A kivágott fa pótlását elsősorban a fakivágással érintett ingatlan területén kell elvégezni.

(2) Amennyiben a fa pótlása a fakivágással érintett ingatlan területén nem végezhető el, úgy a pótlási kötelezettséget közterületi ingatlanra kell elrendelni, vagy a pótlás helyett pénzbeli megváltást kell előírni.

13. § (1) A nem közterületi ingatlanon lévő fa kivágása esetén a pótlási kötelezettségnek előnevelt fa szakszerű elültetésével

a) balesetveszélyes vagy kiszáradt fa, valamint a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott inváziós fajú fás szárú növény kivágása esetén, továbbá, ha a fakivágással érintett telek ingatlan-nyilvántartásban meghatározott területe az 1000 m2-t nem haladja meg, darabszám szerint egy-egy arányban,

b) az a) pontba nem szabályozott esetben a kivágott fa össztörzsátmérőjével azonos mértékben

kell eleget tenni.

(2) Az ültetendő fák számának megállapításakor a kerekítés szabályai szerint kell eljárni.

(3) Amennyiben az engedély nélkül kivágott fa törzsátmérője utólag nem állapítható meg, a fát 30 centiméteres törzsátmérővel kell vélelmezni a fapótlási eljárásban.

14. § (1) A pótlási kötelezettséget a fakivágást követő egy éven belül, ha a faültetést érintő építési tevékenység ennél hosszabb ideig tart, az építési tevékenység befejezéséig, a fa biztonságos megeredését biztosító, jellemzően tavaszi vagy őszi fagymentes napokon, ültetési időszakban kell elvégezni.

(2) A pótlási kötelezettség teljesítésére kérelemre különös méltánylást érdemlő esetben egy alkalommal egy év halasztás engedélyezhető.

(3) A pótlás megtörténtét az ültetéstől számított 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal környezetvédelemért felelős szervezeti egységéhez.

(4) A pótlási kötelezettség az ültetésen túl kiterjed a fa ápolására is. A fapótlási kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, ha a fa az ültetéstől számított következő két vegetációs időszak kezdetén nem hajt ki. Ebben az esetben az ültetést meg kell ismételni.

(5) A pótlást és a (4) bekezdés szerinti megeredést a Polgármesteri Hivatal környezetvédelemért felelős szervezeti egysége ellenőrzi.

(6) A fapótlási kötelezettség teljesítésének elmaradása, valamint a (4) bekezdés szerinti ismételt ültetés elmaradása esetén határozattal pénzbeli megváltást kell előírni.

15. § A fa pótlására vonatkozó kötelezettség teljesítése helyett fizetendő pénzbeli megváltás összege a pótlásként ültetendő össztörzsátmérő figyelembevételével centiméterenként 7000 forint.

III. Fejezet

A közterületen lévő fás szárú növények

3. A fás szárú növények pótlása

16. § (1) A fakivágás során a megmaradó fák védelméről gondoskodni kell.

(2) A kivágott fa és cserje maradványai a közterület tulajdonosát illetik meg.

17. § (1) A Korm. rendeletben meghatározott utólagos bejelentési kötelezettség feltételei fennállásának hiányában vagy az utólagos bejelentési kötelezettség elmulasztásával történő fakivágás engedély nélküli fakivágásnak minősül.

(2) A fa jelentős mértékű csonkítása vagy megsértése, amely során olyan mértékű beavatkozás történik a fa szervezetébe, mely annak további növekedését visszafordíthatatlanul megakadályozza, vagy ellehetetleníti a fajra jellemző habitus kialakulását, vagy egészségi állapotának romlásához, illetve a fa pusztulásához vezet, engedély nélküli fakivágásnak minősül.

(3) Engedély nélküli fakivágás esetén az engedély nélkül kivágót, a kivágó személyének ismerete hiányában az ingatlan tulajdonosát, használóját, illetve kezelőjét pótlásra kell kötelezni, valamint az engedély nélkül kivágóval szemben az Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletében meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(4) Amennyiben az engedély nélkül kivágott fa törzsátmérője utólag nem állapítható meg, a fát 30 centiméteres törzsátmérővel kell vélelmezni a fapótlási eljárásban.

18. § (1) A közterületen lévő fa kivágása esetén a pótlási kötelezettségnek előnevelt fa szakszerű elültetésével

a) balesetveszélyes vagy kiszáradt fa kivágása esetén darabszám szerint egy-egy arányban,

b) a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya szempontjából kiemelt tudományos, település-, illetve kultúrtörténeti értéket képviselő fa esetében az össztörzsátmérőt legalább 50%-kal meghaladó mértékben,

c) az a) és b) pontban nem szabályozott esetben az össztörzsátmérőt legalább 20%-kal meghaladó mértékben

kell eleget tenni.

(2) Az ültetendő fák számának megállapításakor a kerekítés szabályai szerint kell eljárni.

19. § (1) Az ültetésnél a fát hármas támrúd alkalmazásával kell rögzíteni.

(2) A fa törzsére talajszinten legalább 30 centiméter magasságig törzsvédő csövet kell elhelyezni.

(3) Az ültetőgödörben indokolt esetben közművédelmi eszközt kell elhelyezni.

20. § A közterületen lévő cserje kivágása esetén a pótlási kötelezettségnek négyzetméterenként legalább három, legalább 40 centiméter méretű cserje szakszerű elültetésével kell eleget tenni.

21. § A pótlási kötelezettség az ültetésen túl kiterjed a fás szárú növény ápolására is. A pótlási kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, ha a fás szárú növény az ültetéstől számított következő két vegetációs időszak kezdetén nem hajt ki. Ebben az esetben az ültetést meg kell ismételni.

4. A pénzbeli megváltás szabályai

22. § (1) Amennyiben a kivágott fa pótlása sem a kivágás helyén, sem más ingatlanon történő telepítéssel nem végezhető el, a pótlásra kötelezettet a 18. §-ban meghatározott pótlási kötelezettség teljesítése helyett pénzbeli megváltás fizetésére kell kötelezni.

(2) A fa pótlására vonatkozó kötelezettség teljesítése helyett fizetendő pénzbeli megváltás összege a pótlásként ültetendő össztörzsátmérő figyelembevételével centiméterenként 10 000 forint.

23. § (1) Amennyiben a kivágott cserje pótlása sem a kivágás helyén, sem más ingatlanon történő telepítéssel nem végezhető el, a pótlásra kötelezettet a 20. §-ban meghatározott pótlási kötelezettség teljesítése helyett pénzbeli megváltás fizetésére kell kötelezni.

(2) A cserjepótlási kötelezettség teljesítése helyett fizetendő pénzbeli megváltás összege a kivágott cserje által borított felület után négyzetméterenként 6000 forint.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

24. § * 

25. § Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 15/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

Fakivágási engedélykérelem a nem közterületi ingatlanon lévő fa esetében

1. Kérelmező neve: ________________________________________________________

2. Kérelmező lakóhelye/székhelye, értesítési címe: ________________________________

3. Kérelmező telefonszáma, e-mail címe: ________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. A fakivágással érintett ingatlan címe: ________________________________________

6. A fakivágással érintett ingatlan helyrajzi száma: ________________________________

7. A kivágni tervezett fa faja: ________________________________________________

8. A kivágandó fa törzsátmérője (a földtől számított 1 méter magasságban): ____________

9. A pótlás tervezett módja: _________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10. A kérelemhez mellékelni kell

a) a fával rendelkezni jogosult kivágáshoz történő hozzájáruló nyilatkozatát, ha a rendelkezni jogosult nem azonos a kérelmezővel;

b) a fa ingatlanon belüli elhelyezkedését tartalmazó leírást és helyszínrajzot;

c) a fáról készített fényképfelvételt.

11. Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel: fehér akác* (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica), mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima), cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa), kései meggy (Padus serotina), zöld juhar (Acer negundo). (*kivéve a kertészeti változatokat)

12. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

13. Kelt: ____________________, 20____ év _________________ hó ____ napján

14. A kérelmező aláírása

2. melléklet a 15/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

Bejelentés fakivágásról a nem közterületi ingatlanon kivágott fa esetében

1. Kérelmező neve: ________________________________________________________

2. Kérelmező lakóhelye/székhelye, értesítési címe: ________________________________

3. Kérelmező telefonszáma, e-mail címe: ________________________________________

4. A kivágás indoka: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. A fakivágással érintett ingatlan címe: ________________________________________

6. A fakivágással érintett ingatlan helyrajzi száma: ________________________________

7. A kivágott fa faja: _______________________________________________________

8. A kivágott fa törzsátmérője (a földtől számított 1 méter magasságban): ______________

9. A pótlás tervezett módja: _________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

10. A kérelemhez mellékelni kell

a) a fával rendelkezni jogosult kivágáshoz történő hozzájáruló nyilatkozatát, ha a rendelkezni jogosult nem azonos a kérelmezővel;

b) a kivágott fa ingatlanon belüli elhelyezkedését tartalmazó leírást és helyszínrajzot;

c) a fáról készített fényképfelvételt.

11. Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel: fehér akác* (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica), mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima), cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa), kései meggy (Padus serotina), zöld juhar (Acer negundo). (*kivéve a kertészeti változatokat)

12. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

13. Kelt: __________________, 20____ év _______________ hó ____ napján

14. A kérelmező aláírása