396/2016. (XII. 15.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások piaci alapon történő bérbeadásra való kijelöléséről

(16 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. mellékletben meghatározott lakásokat piaci alapú bérbeadásra jelöli ki az alábbi feltételekkel:

a) a bérlő a bérleti díjon felül köteles a lakás használatával kapcsolatos rezsiköltséget (ideértve a lakás közös költségét is) megfizetni;

b) a bérbeadás határozott időtartamra, legfeljebb öt évre szól, a szerződésben biztosítva mind a bérlő, mind pedig a bérbeadó részére a kettő hónapos rendes felmondás lehetőségét;

c) a bérbeadás feltétele, hogy a lakás, illetve a berendezési tárgyak nem rendeltetésszerű használatából adódó javítási és felújítási munkáinak, illetve cseréjének költségeit a bérlő köteles megfizetni;

d) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szerződés megkötése előtt a bérlő a kettő havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot megfizesse;

e) a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a bérlő átadja az egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatát a lakás - felmondás esetén vagy a bérleti szerződés megszűnését követő - önkéntes kiürítésével kapcsolatban.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakás piaci alapú bérbeadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 396/2016. (XII. 15.) határozathoz

A B
1. cím helyrajzi szám
2. * 
3. Gyakorló utca 26. X. emelet 43. 39210/51/A/473