132/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

(11 igen egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (1105 Budapest, Ihász u 26.) alapító okiratát a 1. melléklet szerinti tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerinti tartalommal kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

2. Ez a határozat 2018. április 20-án lép hatályba.

1. melléklet a 132/2018. (IV. 19.) KÖKT határozathoz

Okirat száma: K/19617/7/2018/SZEO

Módosító okirat

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017. március 30. napján kiadott K/15880/7/2017/IV számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a /2018. (IV. 19.) KÖKT határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat 1.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2.1. székhelye: 1105 Budapest, Ihász utca 26.”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2018. április „ ”

D. Kovács Róbert Antal

polgármester

2. melléklet a 132/2018. (IV. 19.) KÖKT határozathoz

Okirat száma: K/19617/8/2018/SZEO

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

1.1.2. rövidített neve: Bárka

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 1105 Budapest, Ihász utca 26.

1.2.2. telephelyei:

telephely megnevezése telephely címe
1 Család- és Gyermekjóléti Központ 1104 Budapest, Mádi utca 86.
2 Gyermekek Átmeneti Otthona,
Pongrác Idősek Klubja,
Orvosi rendelő
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.
3 Pongrác Közösségi Ház 1101 Budapest, Gyöngyike utca 4.
4 LÉLEK-Pont 1108 Budapest, Maglódi út 143.
5 Őszirózsa Idősek Klubja 1105 Budapest, Román utca 4.
6 Borostyán Idősek Klubja 1106 Budapest, Keresztúri út 6/a
7 Együtt-egymásért Idősek Klubja 1106 Budapest, Hárslevelű utca 17/a
8 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. „A” szekció földszint 006.
9 Orvosi rendelő 1106 Budapest, Hárslevelű utca 19.
10 Orvosi rendelő 1105 Budapest, Gergely utca 26.
11 Orvosi rendelő 1106 Budapest, Kerepesi út 67.
12 Orvosi rendelő 1101 Budapest, Hungária körút 1-3.
13 Orvosi rendelő 1108 Budapest, Újhegyi sétány13-15.
14 Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üllői út 128.
15 Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üllői út 136.
16 Orvosi rendelő 1105 Budapest, Zsivaj utca 2.
17 Védőnői Szolgálat 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51.
18 Gyermekfogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 47.
19 Fogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 45.
20 Foglalkozás-egészségügyi rendelő,
Központi ügyelet,
Orvosi rendelő
1101 Budapest, Pongrác út 19.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. január 1.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye
1 Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 1104 Budapest, Mádi utca 86.
2 Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. „A” szekció földszint 006.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja, a (2) bekezdés a) és b) pontja által meghatározott feladatok, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b) és d) pontja által meghatározott szolgáltatások biztosítása, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

a) A beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, rendszeres, alkalomszerű feladatok ellátása.

b) A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével összefüggő feladatok ellátása.

c) Az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással összefüggő feladatok ellátása.

d) A fogorvosi szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása.

e) Munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő feladatok.

f) Az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával összefüggő feladatok ellátása.

g) Az iskola-egészségügyi ellátással, a védőnői gondozásával, a 3-18 éves korú gyermekek egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával összefüggő feladatok ellátása.

h) A kábítószer-megelőzés tevékenységeivel, programjaival, koordinációjával összefüggő feladatok ellátása.

i) A valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel (olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek) összefüggő feladatok ellátása.

j) Az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.

k) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása.

l) A saját otthonukban élő, idős koruk vagy demenciájuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása.

m) A család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a családsegítési feladatok, illetve a család- és gyermekjóléti központhoz tartozó feladatok ellátása.

n) A gyermekjóléti központ keretében végzett kórházi szociális munkával, utcai, lakótelepi szociális munkával, a kapcsolattartási ügyelettel, a gyermekjóléti szolgálat által végzett iskolai szociális munkával összefüggő feladatok ellátása.

o) Az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes hajléktalan személy átmeneti szálláson történő ellátásával, valamint az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy éjszakai pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással és azok támogatásával összefüggő feladatok ellátása.

p) A koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

q) A legfeljebb napi négy órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása.

r) A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással összefüggő feladatok ellátása.

s) A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.

t) A szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 072111 Háziorvosi alapellátás
2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
3 072311 Fogorvosi alapellátás
4 072313 Fogorvosi szakellátás
5 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
6 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
7 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
8 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
9 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
10 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
11 102031 Idősek nappali ellátása
12 104012 Gyermekek átmeneti ellátása
13 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
14 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
15 104043 Család és gyermekjóléti központ
16 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
17 107051 Szociális étkeztetés
18 107052 Házi segítségnyújtás
19 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
20 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere gyakorolja. Az intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény