65/2019. (III. 21.) KÖKT határozat

a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője kinevezéséről

(17 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Lajtai Ferencnét nevezi ki öt év időtartamra, 2019. június 1-jétől 2024. május 31-éig.

2. Az ügyvezető munkaviszonyban látja el a feladatát. A Képviselő-testület az ügyvezető munkaszerződését az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására. Az ügyvezető munkabére bruttó 650 000 Ft/hó.

3. Ez a határozat 2019. június 1. napján lép hatályba, és 2024. június 1. napján hatályát veszti.

1. melléklet a 65/2019. (III. 21.) KÖKT határozathoz

Munkaszerződés

amely egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29., képviseli D. Kovács Róbert Antal polgármester mint munkáltató, a továbbiakban: Munkáltató),

másrészről Lajtai Ferencné (született: ..., anyja neve: ........, adóazonosító jele: ......., TAJ száma: ......., lakcíme: ........) mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló), együttesen: Szerződő Felek között jött létre az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és napon.

1. A Munkavállaló munkaköre, a munkaviszony időtartama, a munkáltatói jogok gyakorlása

1.1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője kinevezéséről szóló 65/2019. (III. 21.) KÖKT határozatával (a továbbiakban: Határozat) Lajtai Ferencné Munkavállalót nevezte ki a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetőjének 2019. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időre.

1.2. A Munkáltató a Munkavállalót határozott időre, 2019. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig a Társaság ügyvezetője munkakörben alkalmazza.

1.3. A Munkavállaló a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése alapján vezető állású munkavállaló.

1.4. A Munkavállaló felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés, a felmentés és a díjazás megállapítása kivételével - a polgármester gyakorolja. A Munkavállaló kinevezése, a felmentése és a díjazás megállapítása a Képviselő-testület hatásköre.

2. A Munkavállaló feladata, munkaideje, szabadsága

2.1. A Munkavállaló feladata a Társaság ügyvezetése és eredményes működtetése.

2.2. Az ügyvezető részletes feladatait a Társaság Alapító Okirata tartalmazza.

2.3. A Munkavállaló munkaideje heti 40 óra munkaidőkeretben.

2.4. A Munkavállaló munkarendje kötetlen.

2.5. A Munkavállaló által szükség szerint teljesített rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés (túlmunka, ügyelet, készenlét) fejében a Munkavállalót külön ellenérték nem illeti meg.

2.6. A Munkavállalót az Mt.-ben meghatározott alap- és pótszabadság illeti meg. A Munkavállaló a szabadságát a Munkáltatóval történt előzetes egyeztetés alapján, a maga által meghatározott időpontban veheti igénybe.

3. Személyi alapbér, prémium

3.1. A Munkavállaló személyi alapbére a Határozat alapján bruttó 650 000 Ft/hó, azaz hatszázötvenezer forint havonta.

3.2. A bér kifizetése a Társaság dolgozóinak bérfizetésével azonos időpontban történik.

3.3. A Munkavállaló személyi alapbérének emelésére és jutalmára a Képviselő-testület által 209/2015. (V. 21.) KÖKT határozattal jóváhagyott Javadalmazási Szabályzat (a továbbiakban: Javadalmazási Szabályzat) irányadó.

4. Egyéb juttatások

4.1. A Munkavállaló jogosult mindazokra a juttatásokra, jóléti, szociális- és kulturális szolgáltatások igénybevételére, amelyekben a Társaság alkalmazottai részesülnek.

4.2. A Munkavállaló egyéb juttatásait a Javadalmazási Szabályzat határozza meg.

5. Munkavégzésre irányuló további jogviszony, összeférhetetlenség

5.1. A Munkavállaló további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Nem vonatkozik e tilalom arra a jogviszonyra, amelyet tudományos, oktatói, művészeti, illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesít.

5.2. A Munkavállaló

5.2.1. nem szerezhet részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - a Munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a Munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,

5.2.2. nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, továbbá

5.2.3. köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a Munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató vagy a Munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetve vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.

5.3. Az 5.1., illetve 5.2. pontban meghatározott tilalom megszegése esetén a Munkáltató

5.3.1. kártérítést követelhet, vagy

5.3.2. kártérítés helyett követelheti, hogy a Munkavállaló a saját részére kötött ügyletet engedje át, vagy a más számára kötött ügyletből eredő hasznát adja ki, vagy arra vonatkozó követelését a Munkáltatóra engedményezze.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A Munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott hivatali, üzleti, szakmai titkot, valamint az Társaság alapítójára, illetve a szakmai tevékenységre vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni.

6.2. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a szerződés időtartama alatt a munkakörében tudomására jutott olyan információkat, amelyek a Társaság szakmai, üzleti, gazdasági érdekeit és jó hírnevét sértenék, harmadik fél részére nem szolgáltatja ki, beleértve azt is, hogy e körben a tömegkommunikáción keresztül a Társaság tevékenységére, személyekre vonatkozó nyilatkozatot nem tesz.

6.3. A Munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Munkáltató gazdasági, szakmai érdekeit veszélyeztetné [Mt. 211. §-ában foglalt szabályok megsértésével]. A Munkavállaló köteles a Munkáltató szakmai, gazdasági adatait üzleti titokként kezelni és azt megőrizni, e kötelezettsége megsértéséért kártérítési felelősséggel tartozik.

6.4. A Munkavállaló köteles az elvégzett munkájáról, illetve a vele szemben támasztott követelmények megvalósulásáról a Munkáltató által meghatározott fórumon beszámolni és tájékoztatást adni.

6.5. A károkozás eseteiben a Munkavállaló felelősségére az általános kárfelelősségi szabályok az irányadóak azzal, hogy gondatlan károkozás esetén a Munkavállaló a teljes kárért felel.

6.6. A munkaviszonya megszűnésekor a Munkavállaló köteles a birtokában levő valamennyi tárgyat, valamint minden olyan eredeti dokumentumot és információt a Munkáltató tájékoztatása mellett a Társaságnak haladéktalanul átadni, amely a Társaság, illetve a Munkáltató ügyeivel, üzletvitelével kapcsolatos.

6.7. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésekor nem hallgattak el egymás elől olyan tényt vagy egyéb körülményt, amely a szerződés szempontjából jelentős.

6.8. A Szerződő Felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton rendezik.

6.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Mt. rendelkezései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a Társaság Alapító Okirata, a Javadalmazási Szabályzat és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat egyéb szabályzatai irányadók.

6.10. Jelen szerződés négy egymással szó szerint megegyező, összefűzött, három oldalból álló eredeti példányban készült, amelynek kettő példánya az aláírást követően a Munkavállaló számára, kettő példánya a Munkáltató részére kerül átadásra.

Alulírott Szerződő Felek a jelen Munkaszerződést elolvasták, tartalmát együttesen értelmezték, és azt mint akaratukkal mindenben megegyező jognyilatkozatot írják alá.

Budapest, 2019. „ ” Budapest, 2019. „ ”
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Munkáltató
D. Kovács Róbert Antal polgármester
Lajtai Ferencné
Munkavállaló

Ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián

jegyző