70/2022. (III. 24.) KÖKT határozat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapításáról

(16 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/A. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióit az 1. melléklet szerint határozza meg.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. * 

1. melléklet a 70/2022. (III. 24.) KÖKT határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkciói

A B
1 Kormányzati funkció kód Megnevezés
2 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
3 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
5 016030 Állampolgársági ügyek
6 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
7 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
8 031030 Közterület rendjének fenntartása
9 031060 Bűnmegelőzés
10 031070 Baleset-megelőzés
11 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
12 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
13 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
14 041160 Földmérés, térképészet
15 041232 Start-munka program - téli közfoglalkoztatás
16 042180 Állat-egészségügy
17 043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása
18 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
19 045120 Út, autópálya építése
20 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
21 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
22 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
23 045180 Közúti járművontatás
24 047120 Piac üzemeltetése
25 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
26 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
27 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
28 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
29 061020 Lakóépület építése
30 061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
31 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
32 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
33 064010 Közvilágítás
34 066010 Zöldterület-kezelés
35 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
36 072111 Háziorvosi alapellátás
37 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
38 072311 Fogorvosi alapellátás
39 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
40 074013 Pálya- és munka alkalmassági vizsgálatok
41 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
42 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
43 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
44 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
45 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenyégei
46 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
47 076062 Település-egészségügyi feladatok
48 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
49 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
50 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
51 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
52 081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
53 081045 Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
54 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
55 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)
56 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
57 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
58 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
59 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
60 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
61 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
62 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
63 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
64 083020 Könyvkiadás
65 083030 Egyéb kiadói tevékenység
66 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
67 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
68 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
69 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
70 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
71 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
72 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
73 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
74 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
75 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
76 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
77 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
78 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
79 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
80 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
81 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
82 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
83 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása
84 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
85 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
86 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
87 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
88 102025 Időskorúak átmeneti ellátása
89 102031 Idősek nappali ellátása
90 102032 Demens betegek nappali ellátása
91 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
92 104012 Gyermekek átmeneti ellátása
93 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
94 104031 Gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében történő ellátása
95 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
96 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
97 104043 Család és gyermekjóléti központ
98 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
99 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
100 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
101 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
102 107015 Hajléktalanok nappali ellátása
103 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
104 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
105 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
106 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
107 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

  Vissza az oldal tetejére
//