Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1994. (I. 19.) *  önkormányzati rendelete

a kárpótlási jegyek fizetőeszközként történő felhasználásáról

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § a) pontja alapján az önkormányzati tulajdonban lévő lakások elidegenítése során a lakás vételárának kiegyenlítésére fizető eszközként felhasználható kárpótlási jegyekkel kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Önkormányzati tulajdonú bérlakás vevője, amennyiben a vétel idején a 32/1969. (IX. 30.) Korm. rend. 5. § (1), (2) bek.-ben felsorolt vásárlásra jogosult bentlakó(k) a lakás vételárának kiegyenlítésére az 1991. évi XXV. tv. 2. § (1)-(4) bek.-ben foglaltak alapján kapott, (a továbbiakban saját jogú) kárpótlási jegyén kívül fizetőeszközként felhasználhatja

a) - házastársától,

- leszármazottól,

- szülőtől,

a saját jogukon szerzett és közjegyzői okirattal a vevő részére ajándékozott kárpótlási jegyet névértékben.

b) élettárstól (ha az ajánlat megtételét megelőző egy év óta a vevővel együtt lakik) a saját jogán szerzett és közjegyzői okirattal a vevő részére ajándékozott kárpótlási jegyet névértékben,

c) a törvényes öröklés vagy végrendeleti öröklés útján a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozótól származó, az örökhagyó saját jogán szerzett kárpótlási jegyét névértékben.

2. § Az 1. §-ban jelzett vásárlásra jogosultak köre az 1993. évi LXXVIII. törvény hatályba lépésének napjától a hivatkozott törvényben foglaltakra változik.

3. § Az 1. §-ban nem érintett vevő csak a saját jogú kárpótlási jegyét használhatja fel önkormányzati bérlakás megvásárlására.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Kiss Anna sk. Czibik Tamás sk.
jegyző polgármester