Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 18/1996. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről * 

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. tv. 45. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § Az anyagi érdekeltség célja az adóügyi feladatok szakszerű és eredményes ellátása érdekében a közreműködő személyek ösztönzése, felelősségük növelése.

A rendelet hatálya

2. § *  E rendelet hatálya a Budapest Főváros XV. kerületében az adóhatáskör címzettjeire, továbbá a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőire terjed ki.

3. § *  Adójutalékból az alábbi személyek részesülhetnek:

a) jegyző,

b) aljegyző,

c) *  adóügyi irodavezető

d) *  az adóügyi iroda dolgozói

e) írásos megbízás alapján a Polgármesteri Hivatal azon dolgozói, akiknek nem munkaköri kötelességük, de munkájukkal közvetlenül hozzájárulnak a sikeres adóvégrehajtáshoz.

Az anyagi érdekeltség forrása és feltétele

4. § (1) *  Az anyagi érdekeltség forrása az építmény és telekadó tárgyidőszakában beszedett adótartozásból, továbbá a feltárt és beszedett adóhiányból befolyt összeg 12%-a, de legfeljebb az évi teljes adóbevétel 2%-a.

(2) A jutalékalap terhére kifizetés csak akkor eszközölhető, ha a tárgyidőszakban az éves költségvetési előirányzat befolyt összege az I. félévben a 45%-át, a II. félévben 98%-át eléri a betervezett adóbevételt.

Az anyagi érdekeltség jogcímei

5. § (1) A végrehajtási érdekeltség:

a) a jogerősen megállapított adóhátralékok behajtása;

b) a költségvetés bevételi előirányzatának teljesítése érdekében végzett végrehajtási eljárást lebonyolító tevékenység.

(2) Az ellenőrzési érdekeltség:

a) adótárgy felderítéséhez adatszerzés;

b) adó szemletárgy ellenőrzése;

c) adóhiány, mulasztási bírság, késedelmi pótlék megállapítása.

A jutalékalapból történő részesedés szabályai

6. § (1) *  A jutalék összege évente két alkalommal - tárgyév július 31-ig, illetve tárgyévet követő január 31-ig - kerül kifizetésre.

A jegyző jutalékának összegét a polgármester állapítja meg. A fennmaradó összeg felosztását a 3. § (1) bekezdés b), c) d) és e) pontjában felsoroltak tekintetében a jegyző határozza meg.

(2) A tárgyévben nyugdíjba, illetve sorkatonai szolgálatra bevonuló, GYES-en, GYED-en, illetve egyéb okból tartósan távollévő dolgozó az utolsó munkában töltött napig, feladatai időarányos teljesítésének arányában kaphat jutalékot.

A jutalékalap kezelés és nyilvántartása

7. § (1) A jutalék alap forrásaiból képződött összegeket számvitelileg elkülönítetten kell kezelni.

(2) A jutalék alapból kell a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási és egyéb járulékot is fizetni.

(3) A jutalék alapból történő kifizetéseknél felmerülő egyéb kérdésekben a munkabérre, bérjellegű juttatásra vonatkozó társadalombiztosítási és adó jogszabályokat kell alkalmazni.

(4) A nyilvántartás szerint az év végén mutatkozó pénzmaradvány a következő évre átvihető és rendeltetésszerűen felhasználható.

(5) A jogszerűen előírt, de méltányossági kérelem alapján a Képviselő-testület által elengedett adó miatti bevételkiesés nem érinti a köztisztviselőknek adható jutalék mértékét.

8. § (1) A személyenkénti jutalékösszeg megállapításánál az alábbi sorrendet kell figyelembe venni:

- a felderített és beszedett adóhiány, mulasztási bírság, késedelmi pótlék összegét;

- a behajtási munkában való részvételt és annak eredményességét;

- az elvégzett munka mennyiségét, pontosságát, színvonalát és az ellenőrzésekben való részvételt.

(2) A súlyos mulasztást, illetve fegyelmezetlenséget elkövetett köztisztviselő - az eset körülményeitől függően - jutalékban nem, vagy csak részben részesíthető.

Hatályba léptető és záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1996. július 1-től kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a helyi adók és a gépjárműadó végrehajtására vonatkozó anyagi érdekeltségi rendszerről szóló 18/1993. (XII. 15.) ÖK. rendelet hatályát veszti.

dr. Kis Margit sk.
aljegyző
Ambrus János sk.
alpolgármester