Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1998. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartózó, gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól * 

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

A rendelet célja

1. § *  A rendelet célja, hogy a Gyvt.-ben, valamint a végrehajtására kiadott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a gyermekek érdekeit és a helyi életviszonyokat figyelembe véve meghatározza a gyermekjóléti alapellátásba tartozó- gyermekek napközi ellátása keretében biztosított – intézmény típustól függően differenciált gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait és igénybevételének módját.

A rendelet hatálya

2. § *  E rendelet hatálya a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) gyermekétkeztetést biztosító intézményeire (a továbbiakban: intézmény), és a gyermekétkeztetést igénybe vevő személyekre terjed ki.

Az intézményi térítési díj

3. § (1) * 

(2) *  A 2. § a) pontjában meghatározott intézményekben igénybe vehető gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) *  Az intézményi térítési díjak összegének változásáról az Önkormányzat működési területén élő lakosságot az önkormányzat lapjában történő közzététellel tájékoztatni kell.

A személyi térítési díj

4. § (1) Az intézményi étkeztetés igénybevételéért személyi térítési díjat kell fizetni, melynek összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

(2) *  A fizetendő személyi térítési díj a 3. § (2) bekezdésében meghatározott, a Gyvt. szerinti normatív kedvezménnyel csökkentett összeg.

(3) *  A személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg.

(4) A személyi térítési díj megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő köteles.

(5) A gyermek, illetve tanuló részére megállapított személyi térítési díj szociális rászorultság alapján történő csökkentését külön önkormányzati rendelet szabályozza.

Az étkeztetés igénybevételének módja

5. § (1) *  Az étkeztetés iránti kérelmet az igénylő vagy törvényes képviselője az intézmény vezetőjénél vagy az általa megbízott alkalmazottnál terjesztheti elő. Az ingyenes étkeztetés iránti kérelmet írásban, az arra rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni.

(2) Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következő befizetés alkalmával kell beszámítani.

(3) *  Ha az igénylő az étkeztetést betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, az intézményvezetőnél vagy az általa megbízott alkalmazottnál be kell jelenteni:

a) a távolmaradását és annak várható időtartamát,

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból az étkezést.

A bejelentést követő naptól az igénylő mentesül a személyi térítési díj megfizetése alól.

(4) A személyi térítési díj összegének változásáról az intézmény vezetője 8 napon belül a helyben szokásos módon nyújt tájékoztatást.

A fizetés módja és határideje

6. § *  A személyi térítési díjat egy hónapnyi időtartamra az intézmény vezetője által meghatározott napokon egy összegben előre kell az intézmény, vagy a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági és Működtetési Központ (a továbbiakban: GMK) pénzbeszedő helyén befizetni, csoportos beszedési megbízás útján teljesíteni vagy az étkezés-megrendelő program webes felületén bankkártyával kiegyenlíteni. Rendkívüli esetben lehetőség van átutalással történő befizetésre az emailben kiküldött számla alapján.

A külön eljárás

7. § (1) *  Kérelmező az intézményvezető döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a polgármesterhez fordulhat.

(2) Minden egyéb döntést igénylő ügyben, amelyet jelen rendelet nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe az intézmény vezetője jogosult eljárni.

Nyilvántartás, tájékoztatás * 

8. § (1) Az étkeztetésben részesülő személyről az intézmény vezetője vagy az általa megbízott alkalmazott nyilvántartást vezet.

(2) *  A nyilvántartás tartalmazza:

a) az igénylő és a törvényes képviselő alapvető személyazonosító adatait,

b) az étkeztetés igénybevételének kezdetét és megszűnésének időpontját,

c) a személyi térítési díj megállapításához szükséges jövedelemigazolást és egyéb, adatokat (csökkentésre vagy elengedésre irányuló kérelem esetében),

d) a szociális alapon adott kedvezmények mértékét,

e) a fizetendő személyi térítési díj összegét és

f) az étkezési napok számát.

9. § *  (1) A GMK köteles közbeszerzési eljárás keretében kiválasztani az étkeztetést ellátó szolgáltatót, a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 35/2012. (IX. 28.) ök. rendelete szerint.

(2) A nyertes ajánlattevővel való folyamatos kapcsolattartás, szakmai ellenőrzés a GMK feladata.

(3) Az ajánlatok elbírálásában a fenntartó is képviselteti magát.

Záró rendelkezések

10. § *  (1) * 

(2) *  E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt.-ben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Kis Margit sk. Hajdu László sk.
aljegyző polgármester

1. számú melléklet * 

2. melléklet * 

1. Gyermekétkeztetés nyersanyagköltség, intézményi térítési díj (nyersanyagköltség ÁFA nélkül)

A B C D E
1. *  Megnevezés Élelmezés nyersanyagköltsége
(Ft/nap)
Intézményi térítési díj
(Ft/nap)
(ÁFA nélküli nyersanyagköltség 90%-a
a Gyvt. 147. § (4) bekezdése
alapján)
2. *  2023.02.01-től 2023.05.01-től igénybe vett étkezések esetén
3 Normál étkezés Diétás étkezés Normál étkezés Diétás étkezés
4 Bölcsőde
5 *  Reggeli 102 152 92 137
6 *  Tízórai 38 57 34 51
7 *  Ebéd 355 533 320 480
8 *  Uzsonna 125 188 113 169
9 *  4-szeri étkezés 620 930 559 837
10 Óvoda
11 *  Tízórai 120 179 108 161
12 *  Ebéd 447 670 402 603
13 *  Uzsonna 108 163 97 147
14 *  3-szori étkezés 675 1012 607 911
15 Általános Iskola 1–4. osztály (7–10 éves korosztály)
16 *  Tízórai 139 212 125 191
17 *  Ebéd 578 968 520 781
18 *  Uzsonna 134 200 121 180
19 *  3-szori étkezés 851 1280 766 1152
20 Általános Iskola 5–8. osztály (11–14 éves korosztály)
21 *  Tízórai 151 223 136 201
22 *  Ebéd 587 882 528 794
23 *  Uzsonna 139 212 125 191
24 *  3-szori étkezés 877 1317 789 1186
25 Középiskolai ellátás
26 *  Ebéd 633 951 570 856
27 Nyári napközis tábor
28 *  Tízórai 151 223 136 201
29 *  Ebéd 606 914 545 823
30 *  Uzsonna 130 197 117 177
31 *  3-szori étkezés 887 1334 798 1201

2. *