Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2/1999. (II. 4.) *  önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. számú rendeletének módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1996. évi LXII. tv-el módosított 1993. évi LXXIX. tv. 115. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja az Önkormányzat 5/1998. (III. 24.) ök. rendeletének módosítására.

1. § A R. az alábbi 9. §-sal egészül ki és az R. 9. §-a 10. §-ra változik.

„(1) az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője köteles minden évben pályázati, illetve közbeszerzési eljárás keretében kiválasztani a saját és a hozzárendelt részben önálló intézmények étkeztetését ellátó szolgáltatót.

(2) A pályázati, illetve a közbeszerzési pályázati kiírásnak - a törvényi előírások mellett - tartalmaznia kell a 1. sz. melléklet szerinti feltételeket.

(3) A pályázatok, illetve a közbeszerzési ajánlatok elbírálásában a fenntartó is képviselteti magát.”

2. § (1) E rendelet 1. §-a a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A R. 3. § (2) bekezdésében szereplő melléklet helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

1. számú melléklet

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott nevelési - oktatási intézményekben a gyermekélelmezési ellátás biztosítására kiírandó pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbi szempontokat:

- az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságának igazolására kért adatok, tények.

Ezen belül:

- cégkivonat vagy közjegyző által hitelesített vállalkozói igazolvány másolat,

- számlavezető bank nyilatkozata a pályázó fizetőképességéről (mióta vezeti pályázó bankszámláját, fizetési kötelezettségeinek eleget tesz-e, stb.)

- nyilatkozat és hatósági igazolások arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 46. § (1) bekezdés a), b), c), d) és e) pontjainak hatálya alá és a közbeszerzés (pályázat) értékének 15%-át meghaladó mértékben ALVÁLLALKOZÓT NEM FOGLALKOZTAT.

- AMENNYIBEN IGEN: akkor az alvállalkozók tekintetében is nyilatkoznia kell, hogy nem tartoznak a Kbt. 46. § (1) bekezdés a), b), c), d) és e) pontjainak hatálya alá

- az ajánlattevő hasonló jellegű tevékenységének (referenciáinak) ismertetése, minőségi tanúsítványok, hatósági igazolások bemutatása, (különös tekintettel az ÁNTSZ engedélyekre) a műszaki- technikai felszereltségének leírása

- ajánlat a garantált napi kalória értékekről, a kímélő (diétás) és egyéb szolgáltatásokról

- térítési kötelezettséget az intézmény a szerződésben csak a szolgáltató által kibocsátott számla ellenében 15 napos fizetési kötelezettséggel vállalhat. Egyéb térítési feltételt tartalmazó - pl.: inkasszó, stb. - kötelezettség vállalásra az intézmény vezetője nem jogosult.

- a Képviselő-testület által - hatósági ármegállapító jogkörében - megállapított maximális beszerzési - szolgáltatási - összeget (Ft/fő/nap) a tárgyi időszakra, a hatályos helyi rendelet szerint

- nyilatkozat arról, hogy a megajánlott szolgáltatási árra a szerződés idejére kötöttséget vállal.

A rendelet 1. §-a szerinti módosítás:

2. számú melléklet

Melléklet

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott nevelési - oktatási intézményekben 1999. április 1-jétől alkalmazandó napi intézményi térítési díjak 12%-os ÁFA-val a következők:

Bölcsődei 3 x étkezés 160,-
Óvodai 3 x étkezés 160,-
Általános iskolai 3 x étkezés 198,-
Általános iskolai ebéd 136,-
Középiskolai ebéd 144,-
Fogyatékosokat nevelő-oktatói intézményben -3 x étkezés
- ebéd
196,-
138,-