Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 31/1999. (XI. 1.) *  önkormányzati rendelete

az Önkormányzat jelképei, valamint a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota név használatáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/1998. (XII. 31.) ök. rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az Önkormányzat jelképei, valamint a „Rákospalota” „Pestújhely” „Újpalota” név használatáról az alábbi rendeletet alkotja.

Az Önkormányzat jelképei

1. § *  Az Önkormányzat jelképei a címer, a zászló, a bélyegző, továbbá a polgármesterség jelképe a polgármesteri lánc.

1/A. § *  (1) Az Önkormányzat címere: csúcsos zöld pajzstalpon, középen aranymázas búzakalásszal ketté osztott pajzsmezőben egy-egy szimmetrikusan elhelyezkedő, kifelé fordított ezüst mázas ekevas. A címerpajzsot jobbról olajfaág, balról cserfaág övezi.

(2) *  Az Önkormányzat zászlaja: 2 m x 1 m-s méretű fekvő téglalap alapon, a zászlórúdtól kezdődően egyenlő szélességű fehér-világoskék-fehér-világoskék színnel függőlegesen csíkozott sávokból áll, amelyet a középső világoskék-fehér sávban az Önkormányzat csúcsos pajzstalpon álló címere díszíti.

(3) Az Önkormányzat címere és zászlajának méretaranyos szín és forma mintája az Önkormányzat hivatalos web lapján található.

(4) *  Az Önkormányzat bélyegzője 30mm-es körben elhelyezkedő az Önkormányzat álló címerét a heraldika szabályai szerint méretarányosan megjelenítő kék színű lenyomattal rendelkezik, a címer körül a „Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat” felirat látható.

(5) *  Az Önkormányzat bélyegzője e rendeletben meghatározott esetekben szárazbélyegzőként is használható.

2. § Az Önkormányzat jelképeinek használata során azok tekintélyét meg kell őrizni.

A címer használatának köre és szabályai

3. § (1) *  Az Önkormányzat címere a kerület történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a Magyarország címerét nem helyettesítheti.

(2) Az Önkormányzat méretarányos címerét - engedély nélkül - mint díszítő és utaló jelképet használni lehet: * 

a) *  az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatala, valamint a kerületi nemzetiségi önkormányzatok és a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat által használt körpecséten a hatósági eljárás kivételével,

b) *  az Önkormányzat szervei, intézményei, gazdasági társaságai, a kerületi nemzetiségi önkormányzatok és a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, a polgármester, alpolgármesterek, képviselők, jegyző, aljegyző részére rendszeresített levélpapírok fejlécén, illetve borítékán, továbbá névkártyáin és arcképes igazolványain,

c) *  a Polgármesteri Hivatal erre külön intézkedéssel feljogosított köztisztviselője hivatali névjegykártyáján.

d) *  az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai bejáratánál és helyiségeiben,

e) *  az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a kerület életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

f) *  az Önkormányzat gépkocsijain,

g) *  az Önkormányzat és intézményei által kiadott sajtótermékek címfeliratán,

h) *  az Önkormányzat és intézményei által kiadott írott és elektronikus média bármely egyéb formájában,

i) *  az Önkormányzat ünnepi rendezvényein úgy, hogy az állami címer és a fővárosi címer jelentőségét ne kisebbítse,

j) *  Az Önkormányzat közterület-felügyelői és segédfelügyelői egyenruházatán.

(3) *  A 2. § (2) bekezdésének a)-h) pontjaiban meghatározottakon kívül magánszemély jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezetek számára az általuk készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát - kérelemre - a polgármester javaslata alapján az Önkormányzat jelképeinek védelmével összefüggő feladatokat ellátó bizottság (a továbbiakban: Bizottság) engedélyezi.

(4) A címer használatát csak azok kérhetik, akiknek az állandó lakóhelye vagy székhelye az Önkormányzat működési területén van.

(5) A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező tevékenységének jelentősége indokolttá teszi-e a címer használatát.

(6) *  Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a Bizottság állapítja meg.

(7) A használati díj megállapítása történhet egyösszegben, vagy évi átalány formájában.

4. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét, székhelyét,

b) a használat célját,

c) az előállítani kívánt mennyiséget, darabszámot),

d) az előállítás megjelenési formáját, anyagát,

e) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját,

f) a díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, tervét, másolatát, makettjét)

g) a használat időtartamát.

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes megnevezését és címét (székhelyét),

b) az előállítás anyagát,

c) az engedélyezett felhasználás célját,

d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,

e) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

f) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni a díj összegét, a használat időtartamát.

(3) Az engedély érvényessége szólhat:

a) egy esetre, (rendezvényre, alkalomra)

b) meghatározott mennyiségű címerrel díszített termék, emléktárgy, kiadvány előállítására.

c) visszavonásig történő felhasználásra,

d) határozatlan időre.

(4) A címer használatát, alkalmazását vagy előállítását nem szabad engedélyezni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat vagy a forgalomba hozatal módja az Önkormányzat illetve a kerület lakosságának jogait vagy jogos érdekeit sérti.

(5) Az engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó az e rendeletben vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, illetve a megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget.

(6) *  Az engedély visszavonásáról a polgármester javaslatára a Bizottság határoz.

(7) *  Az Önkormányzat címerének védjegy elemeként történő felhasználását a jelen rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Bizottság engedélyezheti.

(8) *  Az engedélyekről az Önkormányzat nyilvántartást vezet.

5. § (1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb..) színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.

A zászló használatának köre és szabályai * 

6. § (1) *  A Önkormányzat zászlaját kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni. Használata a Magyarország zászlaját nem helyettesítheti.

(2) *  Az Önkormányzat zászlaját föl kell vonni az Önkormányzat épületére:

a) *  állami, nemzeti, kerületi ünnepeken a Magyarország zászlaja mellett.

b) *  a képviselő-testület ünnepi ülésének, valamint a hivatalos delegációk itt tartózkodásának időtartamára a polgármester utasítására,

c) nemzeti vagy önkormányzati gyászesemény alkalmával, a fekete zászlóval együtt félárbocra eresztve.

(3) Az Önkormányzat zászlaját egy példányban el kell helyezni a képviselő-testület tanácstermében és a polgármester irodájában.

(4) Az Önkormányzat zászlaja egy-egy példányban elhelyezhető az alpolgármesterek, a jegyző irodájában a házasságkötő teremben, az önkormányzati intézmények dísztermében, aulájában.

(5) *  Az Önkormányzat zászlaja használható az Önkormányzat és intézményei ünnepi rendezvényeinek helyszínén úgy, hogy a Magyarország zászlajának jelentőségét ne kisebbítse.

(6) *  A kerülethez tartozás kinyilvánítása céljából magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet a zászlót külön engedély nélkül az e rendeletben foglalt korlátozások megtartásával használhatja.

(7) *  Kizárólag engedéllyel lehet a zászlót kereskedelmi forgalomba hozni, valamint ajándék és emléktárgyként sokszorosítani.

(8) *  A zászló kereskedelmi forgalomba hozatala, illetve ajándék és emléktárgyként történő sokszorosítása esetén használati díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a Bizottság állapítja meg.

(9) *  Az Önkormányzat zászlajának védjegy elemeként történő felhasználását a jelen rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Bizottság engedélyezheti.

(10) *  Az engedélyekről az Önkormányzat nyilvántartást vezet.

7. § *  Egyebekben a zászló használatára, a címer használatára irányadó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

A bélyegző használatának köre és szabályai * 

7/A. § *  (1) *  Az Önkormányzat bélyegzője a Magyarország címerével ellátott önkormányzati bélyegző helyett, e rendeletben meghatározott esetekben önállóan használható.

(2) A polgármester az Önkormányzat bélyegzőlenyomatával hitelesíti:

a) az Önkormányzat rendeletének eredeti példányát és határozat kivonatát,

b) az Önkormányzat testvérvárosával kötött megállapodás eredeti példányát,

c) az állami vagy önkormányzati ünnepen adományozott önkormányzati kitüntetésekről kiállított okiratot, (kitüntetést tanúsító igazolást),

(3) E paragrafus (2) bekezdés b.) és c.) pontjában meghatározott okiratokat a polgármester a szárazbélyegző lenyomatával hitelesíti.

(4) Az Önkormányzat bélyegzőjét és szárazbélyegzőjét - használaton kívül - egy-egy példányban a Polgármesteri Hivatalban, a polgármester Titkárságán biztonságosan a jelképek tárolására és őrzésére előírt módon kell tárolni, illetve őrizni.

(5) Az Önkormányzat bélyegzője és szárazbélyegzője e paragrafus (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott célokra külföldön is használható. Ez esetben a bélyegzők biztonságos őrzéséről a polgármester gondoskodik.

A polgármesteri lánc és talár

7/B. § *  (1) A mindenkori polgármesternek a polgármesteri láncot és a talárt viselni kell a Polgármesteri Hivatalban:

a) a nemzeti ünnepekről történő megemlékezéseken,

b) a kerület hivatalos ünnepein,

c) a képviselő-testület alakuló és ünnepi ülésein,

d) a testvérvárosi vezetői szintű delegációk fogadásakor,

e) a külföldi delegációk fogadásakor,

f) a hazai és nemzetközi konferenciákon.

(2) A mindenkori polgármester által a polgármesteri lánc és talár egyéb kiemelkedő ünnepeken, rendezvényeken is viselhető, a polgármester döntése alapján.

(3) A polgármesteri láncot és a talárt a Polgármesteri Hivatalban biztonságosan, a jelképhez illő módon kell tárolni és őrizni.

(4) A polgármesteri lánc méltóságának megfelelő módon esetenként közszemlére tehető.

(5) *  A (3) bekezdésben előírtakról a polgármester gondoskodik. A képviselő-testület alakuló ülésén a polgármesteri láncot és talárt, továbbá az Önkormányzat bélyegzőjét az alakuló ülés elnöke adja át az újonnan megválasztott polgármesternek.

(6) A polgármesteri lánc a polgármester nemzetközi konferencián történő részvétele esetén a polgármester döntése és felelőssége alapján külföldre szállítható. Ebben az esetben a polgármester köteles a lánc őrzéséről, biztonságáról gondoskodni.

(7) A polgármesteri lánc és a talár leírását a jelen rendelet melléklete tartalmazza.

A névhasználat szabályai

8. § (1) *  Magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezetek elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához, vagy működésük folytatásához a „Rákospalota”, „Pestújhely” „Újpalota” név, valamint ezek ragozott formáinak (pld: rákospalotai) használatát a Bizottság engedélyezheti. A névhasználatra vonatkozó kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

A névhasználat engedélyezésére a jelen rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltak irányadók.

(2) A névhasználat engedélyezésére a jelen rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltak irányadók.

9. § (1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét (székhelyét)

b) a kérelmező tevékenységi körét,

c) a használat célját és módját,

d) a használat időtartamát,

(2) Amennyiben a névhasználat dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja, úgy annak tervét a kérelemhez kell csatolni.

10. § A név felvételére és használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a jogosult megnevezését, címét,

b) székhelyét,

c) a névhasználat módját

d) az engedély érvényességének időtartamát,

e) a felvétel és a használat módjával kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket és előírásokat.

11. § Az engedély kiadása megtagadható, ha:

a) a használat módja és annak körülményei az Önkormányzat, illetve a kerület lakosságának jogait, jogos érdekeit sértené vagy veszélyeztetné,

b) ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához az Önkormányzat korábban engedélyt adott, vagy a nevet már jogszerűen használják.

12. § Az engedély érvényessége szólhat:

a) a tevékenység folytatásának időtartamára,

b) meghatározott időpontig történő felhasználásra,

c) egy alkalomra,

d) határozatlan időre,

13. § (1) Az engedélyt vissza kell vonni, ha a használat vagy annak célja, módja és körülményei az Önkormányzat, illetve a kerület lakossága jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

(2) Az engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket előírásokat megsérti.

(3) *  Az engedély visszavonásáról a polgármester javaslatára a Bizottság határoz.

(4) *  Az engedélyekről az Önkormányzat nyilvántartást vezet.

14. § (1) Mindazon személyek és szervezetek, akik a „Rákospalota” „Pestújhely” „Újpalota” név, valamint ezek ragozott változatait e rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen igazoltan felvették és folyamatosan használják, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem kötelezhetők.

(2) E rendelet hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerint felvett név használata a jövőre nézve megtiltható, ha:

a) a használat vagy annak módja, célja és körülményei az Önkormányzat vagy a kerület lakosságának jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti,

b) a használó mások névhasználatához fűződő jogait sérti.

(3) *  A névhasználat jövőbeni megtiltásáról a polgármester javaslatára a Bizottság határoz.

Záró rendelkezések

15. § (1) Az e rendeletben foglaltak betartásáról, az önkormányzati jelképek valamint a név engedélyezett használatának ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

(2) Önkormányzati tisztségviselő, képviselő, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője elhalálozása esetén a fekete zászlónak az Önkormányzat épületére történő kitűzéséről a polgármester külön intézkedik.

(3) * 

(4) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatba lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester