Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2000. (XII. 21.) önkormányzati rendelet * 

az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 18/1996. (VI. 25.) *  ök. rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 18/1996. (VI. 25.) ök. rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XV. kerületében az adóhatáskör címzettjeire, továbbá a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőire terjed ki.”

2. § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Adójutalékból az alábbi személyek részesülhetnek:

a) jegyző,

b) aljegyző,

c) adóügyi osztályvezető

d) az adóügyi osztály dolgozói

e) írásos megbízás alapján a Polgármesteri Hivatal azon dolgozói, akiknek nem munkaköri kötelességük, de munkájukkal közvetlenül hozzájárulnak a sikeres adóvégrehajtáshoz.”

3. § A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az anyagi érdekeltség forrása az építmény és telekadó tárgyidőszakában beszedett adótartozásból, továbbá a feltárt és beszedett adóhiányból befolyt összeg 12%-a, de legfeljebb az évi teljes adóbevétel 2%-a.”

4. § A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A jutalék összege évente két alkalommal - tárgyév július 31-ig, illetve tárgyévet követő január 31-ig - kerül kifizetésre.”

A jegyző jutalékának összegét a polgármester állapítja meg. A fennmaradó összeg felosztását a 3. § (1) bekezdés b), c) d) és e) pontjában felsoroltak tekintetében a jegyző határozza meg.

5. § Ez a rendelet 2001. január hó 1-től lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester