Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2001. (IV. 28.) *  önkormányzati rendelete

a külföldi és más helyi önkormányzatokkal történő kapcsolattartásról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat), a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a külföldi és más helyi önkormányzatokkal történő kapcsolattartás szabályairól a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

Alapelvek

1. § Az Önkormányzat a külföldi és más helyi önkormányzatokkal történő kapcsolattartás szabályozásával arra törekszik, hogy ezúton is elősegítse az érintett önkormányzatok közigazgatási területén fellelhető:

a) oktatási, művelődési,

b) városépítészeti,

c) közigazgatási,

d) kereskedelmi,

e) szociális és egészségügyi,

f) sport,

mint helyi kulturális értékek, hagyományok, illetve intézmények kölcsönös megismerését és ápolását.

2. § Az Önkormányzat az 1. §-ban meghatározott alapelvek megvalósulása érdekében a kölcsönösség figyelembevételével támogatja

a) az érintett külföldi és más helyi önkormányzatok és településrészeik hagyományainak ápolását,

b) a helyi kulturális értékek fennmaradását biztosító intézmények megismerését, közismertté tételét,

c) a helyi kultúra értékeinek sokoldalú bemutatását,

d) a helyi kisebbségi kulturális értékek megismertetését, a kisebbségi hagyományok gondozását és fejlesztését, a megértés és befogadás elősegítését.

A külföldi és más helyi önkormányzatokkal történő együttműködés formái

3. § (1) Az Önkormányzat a jelen rendeletben meghatározott alapelveknek megfelelően

a) találkozókat kezdeményez,

b) ismeretterjesztő, képzőművészeti, művészeti tudományos rendezvényeket szervez,

c) kulturális értékek bemutatását elősegítő kiállításokat, fesztiválokat rendez,

d) sporttalálkozókat kezdeményez,

e) tanulmányutakat szervez,

f) megteremti a kapcsolatok fenntartásához szükséges intézményi szervezeti keretet.

Az Önkormányzat partner (testvérvárosi) kapcsolatai

4. § (1) Az Önkormányzat a külföldi és más helyi önkormányzatokkal történő tartós együttműködést partner (testvérvárosi) kapcsolat létrehozása útján biztosítja.

(2) Az Önkormányzat külföldi és más helyi önkormányzatokkal létesített partner (testvérvárosi) kapcsolatait a jelen rendelet függeléke tartalmazza.

5. § *  A partner (testvérvárosi) kapcsolattartás rendezvényeiről évente nemzetközi rendezvénynaptár készül, amelyet a közművelődéssel összefüggő feladatokat ellátó bizottság a tárgyév február 28-ig hagy jóvá.

Kapcsolatfelvétel a külföldi és más helyi önkormányzatokkal

6. § (1) A külföldi és más helyi önkormányzatokkal történő kapcsolatfelvételt a képviselő-testület bármely tagja, továbbá az Önkormányzat tárgy szerinti hatáskörrel rendelkező bizottsága kezdeményezheti.

(2) A külföldi és más helyi önkormányzatokkal történő kapcsolatfelvételről a képviselő-testület határozattal dönt, a megállapodást a polgármester írja alá.

(3) A megállapodás tartalmazza

a) a külföldi vagy más helyi önkormányzat bemutatását és a kapcsolat létrejöttének célját,

b) az együttműködés jellegét és időtartamát,

c) a kapcsolattartás formáját, illetve módszereit,

d) az együttműködéstől várható eredményeket.

(4) A megállapodást a polgármester írja alá.

(5) A külföldi és más helyi önkormányzatokkal fenntartott kapcsolatok költségvetési fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében kell megtervezni és biztosítani.

(6) A kiküldetésben résztvevők külön szabályozás szerinti költségtérítésben részesülnek.

(7) A külföldi önkormányzatokkal fenntartott kapcsolatokban az Önkormányzat tolmács útján biztosítja az anyanyelv használatát.

Szervezési feladatok

7. § A kapcsolattartás létrehozására irányuló, továbbá az együttműködés során felmerülő szervezési feladatokat a Polgármesteri Hivatal közreműködésével a polgármester látja el.

Önkormányzati intézményekkel és a társadalmi szervezetekkel való együttműködés

8. § (1) Az Önkormányzat a külföldi és más helyi önkormányzatokkal történő kapcsolattartása során elősegíti és támogatja saját alapítású intézményeinek a kapcsolatokban való részvételét.

(2) Az intézmények e kereten belül tervezett kapcsolataikról, rendezvényeikről, kiutazásaikról az Önkormányzat szakbizottságának tájékoztatást adnak.

(3) Az Önkormányzat a 8. § (1) bekezdésben megjelölt intézményein túl a kapcsolattartás körébe bevonhatja

a) a civil szervezeteket,

b) az egyházi szervezeteket,

c) a vállalkozásokat, gazdasági társaságokat

(4) Az Önkormányzat a (3) bekezdésben megjelölt szervezetekkel a kapcsolattartás céljának megfelelő feladatok megvalósítására megállapodást köt.

9. § (1) A kapcsolatfelvétel tárgya szerinti szakbizottság saját hatáskörben

a) javaslatot tesz az éves nemzetközi rendezvénynaptár rendezvényeire,

b) az Önkormányzat külföldi kapcsolatai keretében jóváhagyja az Önkormányzat által fenntartott intézmények programjait rögzítő éves munkatervet,

(2) A polgármester saját hatáskörben

a) a jóváhagyott éves nemzetközi rendezvénynaptár rendezvényeire, valamint a külföldi önkormányzat kezdeményezésére figyelemmel dönt a küldöttség kiutazásának szükségességéről,

b) meghatározza a küldöttség összetételét, illetve a résztvevő személyek számát, és kijelöli a küldöttség vezetőjét,

c) e rendelet 8. § (3) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott társadalmi és gazdasági szervezetekkel megköti a megállapodást.

A külföldi és más helyi önkormányzatokkal fennálló kapcsolat értékelése

10. § (1) A külföldi és más helyi önkormányzatokkal fennálló kapcsolat keretében megvalósuló találkozóról úti beszámoló készül.

(2) Az úti beszámolót a küldöttség kijelölt vezetője készíti el, az út befejezését követő tizenöt napon belül.

(3) Az úti beszámolónak tartalmaznia kell:

a) a program megnevezését és a résztvevők körét,

b) a program megvalósulásának leírását és annak értékelését,

c) a program megvalósulásából adódó további feladatokra készített javaslatot.

(4) Az úti beszámolót a polgármesternek kell átadni.

(5) A külföldi és más helyi önkormányzatokkal fennálló kapcsolatokról a polgármester a költségvetési rendelet elfogadását megelőzően évente egy alkalommal értékelő jelleggel tájékoztatja a képviselő-testületet.

Hatályba léptető rendelkezés

11. § Ez a rendelet 2001. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

Függelék a külföldi önkormányzatokkal történő kapcsolattartásról szóló 12/2001. (IV.28.) ök. rendelethez

Az Önkormányzat által létesített, együttműködési megállapodásban rögzített testvérvárosi kapcsolatok

- Berlin Hellersdorf kerülete (Németország)

- Maroshévíz (Toplita, Románia)

- Mosonmagyaróvár

- Bécs XXIII. kerülete (Ausztria)

- Kisinyov Buiucani kerülete (Moldova)

- Kassa Nad Jazerom városrésze (Szlovákia)

- Obervellach (Ausztria)