Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2001. (V. 28.) önkormányzati rendelete * 

a lakossági kezdeményezésű és lakossági hozzájárulással önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítések rendjéről szóló 25/2000. (V. 5.) ök. rendelet *  módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakossági kezdeményezésű önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítések rendjéről szóló 25/2000. (V. 5.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 4. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) az Önkormányzattal kötendő szerződést az általa vállalt feltételek szerinti tartalommal nyilatkozat aláírásával kezdeményezze.”

2. § Az R. 4. § (2) bekezdés c) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

c) az útépítési vállalkozói szerződések megkötésétől számított két hónapon belül az ingatlanok tulajdonosai az Önkormányzattal kötelesek szerződést kötni és az Önkormányzat által - érdekeltségük arányában - megállapított útépítési hozzájárulásuk szerződésben foglalt hányadát a szerződéskötést követő 15 napon belül befizetni.”

3. § Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az útépítési beruházás kezdeményezésére a nyilatkozatot is tartalmazó kérelmeket az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani. A Polgármesteri Hivatal a kérelmeket érkezési sorrendben nyilvántartásba veszi.”

4. § Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a rendelet 4. § (2) a) és b) pontjában, valamint a (3) bekezdésben meghatározott feltételek vállalására vonatkozó nyilatkozatokat.”

5. § Az R. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 4. § (2) bekezdés c) pontja.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

Melléklet a 14/2001. (V. 28.) ök. rendelethez

Melléklet a 25/2000. (V. 5.) ök. rendelethez

Szerződés

amely létrejött egyrészről a Bp. Főváros XV. kerületi Önkormányzata (1153 Bp. Bocskai 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester) a továbbiakban Önkormányzat, másrészről

NÉV

ANYJA NEVE

SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE:
IRÁNYÍTÓSZÁM

VÁROS

Budapest
UTCA/ÚT/TÉR

HÁZSZÁM
* LAKCÍM (Ha nem egyezik meg az ingatlan címével)


alatti lakos, mint a lakossági kezdeményezésű önkormányzati beruházású útépítéshez kapcsolódó ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban) Tulajdonos között, az alábbi feltételekkel:

1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a(z)

Bp. XV. .......................................................... utca

utcák

közötti szakaszán lakossági kezdeményezésű önkormányzati beruházású útépítést (szilárd burkolatú utat) valósít meg.

2. Az Önkormányzat teljes körűen ellátja az útépítés beruházói teendőit, a terveztetéstől kezdődően, az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásáig.

3. A közút üzembe helyezésének időpontja:

4. Az elkészült közút Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának tulajdonába kerül. Üzemeltetését az önkormányzat Polgármesteri Hivatala végzi.

5. A Tulajdonos vállalja, hogy a 6. pontban részletezettek szerint

2001. november 15-ig befizeti a Bp. Főv. XV. kerületi Önkormányzat 11784009-15515005-00930000 számú „Társadalmi Összefogással Megvalósuló Közműépítés”-i számlájára a 14/2001. (V. 28.) önkormányzati rendelettel módosított, 25/2000. (V. 5.) önkormányzati rendelet alapján meghatározott, általa befizetendő lakossági hozzájárulás összegét.

6. Az ingatlan tulajdonosa az alábbi fizetési lehetőségek közül a 6/ pont szerint teljesít.

a. A hozzájárulás teljes összege ................. Ft,

azaz .................................................... forint befizetésre kerül.

b. A hozzájárulás összege nem áll rendelkezésre, megfizetése 18 havi egyenlő kamatmentes részletekben történik, amelynek összege:

............................ Ft, azaz 24 x ...................................................... forint.

7. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a 6.b. pontban megjelölt kamatmentes részleteket köteles megfizetni, de jogosult vállalt fizetési kötelezettségét előbb is teljesíteni.

8. A részletfizetési lehetőségre való jogosultság esetén a Tulajdonos vállalja, hogy

a) 2001. november hónappal kezdődően minden naptári hónap 15. napjáig befizeti a 5. pontban megjelölt számlára a 6.b. pont szerinti havi törlesztő részletet.

b) az ingatlan tulajdonjogában bekövetkezett változást az Önkormányzatnak bejelnti.

9. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén, az Önkormányzat az elmaradt hozzájárulás behajtása érdekében, egyszeri felszólítást követően bírósági eljárást kezdeményez. Amennyiben a Tulajdonos nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott vagy a havi törlesztőrészletet felszólítás ellenére sem fizeti ki, úgy a még fennálló tartozás a Ptk. 301. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kamatokkal együtt egy összegben esedékessé válik.

10. Szerződő felek a szerződésből eredő jogvitáikat megkísérlik elsősorban egyeztetés útján rendezni. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései irányadók.

11. Felek a szerződést elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2001.október 1.


....................................................

....................................................
Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat
képviseletében
ingatlan tulajdonos
Hajdu László
polgármester


ellenjegyezte:


.....................................
dr. Nagy Antal
jegyző

Kapják: 1./ Ingatlan tulajdonos

2./ Polg.Hiv. Műszaki Osztály

3./ Polg.Hiv. Pénzügyi Osztály

4./ Polg.Hiv. Jogi Csoport

5./ Irattár”