Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének, 1/2002. (II. 4.) önkormányzati rendelete * 

a lakossági kezdeményezésű és lakossági hozzájárulással, önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítések rendjéről szóló 25/2000. (V. 5.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakossági kezdeményezésű közműépítések önkormányzati támogatásáról szóló, a 14/2001. (V. 28.) ök. rendelettel módosított 25/2000. (V. 5.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) a kiépítendő út az adott területre vonatkozó szabályozási terv előírásaival összhangban legyen,”

2. § Az R. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) a kiépítendő út burkolata alatt a városrendezési, területfelhasználási övezethez előírt egyéb közművek megépültek, illetve megépítésük folyamatban van.”

3. § Az R. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) az útépítést kezdeményezők száma (részvételi aránya) a kiépítendő útszakasz mentén haladja meg az ingatlantulajdonosok számának 2/3-át.”

4. § Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az útépítési beruházás kezdeményezésére irányuló kérelmeket a polgármester az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével rangsorolja és véleményével ellátva az Önkormányzat Városrendezési és Műszaki Bizottsága elé terjeszti.”

5. § Az R. 8. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg e paragrafus kiegészül a következő (4)-(6) bekezdéssel:

„(1) Az ingatlantulajdonos, aki az önerős hozzájárulás ingatlanára eső részét egyösszegben megfizetni nem tudja, kérelmére a teljes összeget legfeljebb 24 havi kamatmentes, egyenlő részletekben fizetheti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményben az az ingatlantulajdonos részesíthető, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget legfeljebb 20%-kal meghaladó jövedelemmel rendelkező ingatlantulajdonos méltányosságból, egyedi elbírálás alapján részletfizetési kedvezményben részesíthető.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben szereplő részletfizetésre vonatkozó kérelmét a szerződéskötési felhívástól számított 30 napon belül terjesztheti elő az ingatlan tulajdonos.

(5) Az ingatlantulajdonos, aki az önerős hozzájárulás ingatlanára eső összegét egyösszegben megfizetni nem tudja és a 9/1998. (IV.15.) ök. rendelet hatálya alá tartozó közműépítésben vett részt, az útépítési hozzájárulás részleteinek befizetését kérelmére a közműépítési hozzájárulás határidejének lejártát követően kezdheti meg.

(6) Az e paragrafusban meghatározott kedvezmények elbírálására a polgármester jogosult.”

6. § Az R. 9. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) a hozzájárulás havi törlesztő részleteit írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti be 30 napon belül.”

7. § Az R. mellékletét képező szerződés helyébe e rendelet mellékletét képező szerződés lép.

Záró rendelkezés

8. § Jelen rendelet 2002. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

1. sz. melléklet a 1/2002. (II. 4.) ök. rendelethez

Melléklet a 25/2000. (V. 5.) ök. rendelethez

Szerződés

amely létrejött egyrészről a Bp. Főváros XV. kerületi Önkormányzata (1153 Bp. Bocskai 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester) a továbbiakban Önkormányzat, másrészről

NÉV

ANYJA NEVE

SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE:
IRÁNYÍTÓSZÁM

VÁROS
Budapest
UTCA

HÁZSZÁM
* LAKCÍM (Ha nem egyezik meg az ingatlan címével)


alatti lakos, mint a lakossági kezdeményezésű önkormányzati beruházású útépítéshez kapcsolódó ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban) Tulajdonos között, az alábbi feltételekkel:

1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a(z)

Bp. XV. .......................................................... utca

utcák

közötti szakaszán lakossági kezdeményezésű önkormányzati beruházású útépítést (szilárd burkolatú utat) valósít meg.

2. Az Önkormányzat teljes körűen ellátja az útépítés beruházói teendőit, a terveztetéstől kezdődően, az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásáig.

3. A közút üzembe helyezésének időpontja:

200 .

4. Az elkészült közút Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának tulajdonába kerül. Üzemeltetését a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal végzi.

5. A Tulajdonos vállalja, hogy a 6. pontban részletezettek szerint, 200 .. ......-ig befizeti a Bp. Főv. XV. kerületi Önkormányzat 11784009-15515005-00930000 számú „Társadalmi Összefogással Megvalósuló Közműépítés”-i számlájára a módosított, 25/2000. (V.5.) önkormányzati rendelet alapján meghatározott, általa befizetendő lakossági hozzájárulás összegét.

6. Az ingatlan tulajdonosa az alábbi fizetési lehetőségek közül a 6/ pont szerint teljesít.

a. A hozzájárulás teljes összege

................. Ft, azaz ............................................................ forint befizetésre kerül.

b. A hozzájárulás összege nem áll rendelkezésre, megfizetése 24 havi, egyenlő kamatmentes részletekben történik, amelynek összege:

............................ Ft, azaz ...................................................... forint.

Havi részletfizetés esetén Tulajdonos egyidejűleg csatolja az egy főre jutó havi nettó jövedelméről kiállított igazolást.

7. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a 6.b. pontban megjelölt kamatmentes részleteket köteles megfizetni, de jogosult vállalt fizetési kötelezettségét előbb is teljesíteni.

8. Az a Tulajdonos, aki a módosított 9/1998. (IV. 15.) ök. rendelet hatálya alá tartozó közműépítésben vett részt és törlesztési kötelezettsége még fennáll, a részletek megfizetését ezen korábbi közműépítési hozzájárulása fizetési határidejének lejártát követően ..................hónapban kell megkezdenie.

9. A részletfizetési lehetőségre való jogosultság esetén, a Tulajdonos vállalja, hogy

a) 200........... hónappal kezdődően, minden naptári hónap 15. napjáig befizeti az 5. pontban megjelölt számlára a 6. b. pont szerinti havi törlesztő részletet.

b) az ingatlan tulajdonjogában bekövetkezett változást az önkormányzatnak bejelenti.

10. A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a szerződésben vállalt egyösszegű fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén, a hozzájárulás megfizetésére - egyszeri felszólítást követően - az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban kötelezi.

Részletfizetés esetén, amennyiben a Tulajdonos nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott, vagy a havi törlesztőrészletet kétszeri felszólítást követően sem fizeti be 30 napon belül, úgy a még fennálló tartozás a Ptk. 301. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kamatokkal együtt egy összegben esedékessé válik.

11. Szerződő felek a szerződésből eredő jogvitáikat megkísérlik elsősorban egyeztetés útján rendezni. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései irányadók.

12. Felek a szerződést elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 200 . Budapest, 200 .


....................................................

....................................................
Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat
képviseletében
ingatlan tulajdonos
Hajdu László
polgármester


ellenjegyezte:.....................................
dr. Nagy Antal
jegyző
Tanúk:**

1. ...........................................
Aláírás

..............................................
lakcím


2. ...........................................
Aláírás

...............................................
lakcím

Kapják: 1./ Ingatlantulajdonos

2./ Polg. Hiv. Városüzemeltetési Osztály

3./ Pol. Hiv. Pénzügyi Osztály

4./ Pol. Hiv. Jogi Csoport

5./ Irattár”