Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002. (VII. 2.) önkormányzati rendelete * 

a helyi környezet védelméről

Budapest Főváros XV. ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. r. 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XV. kerület környezeti rendjének fenntartása és védelme érdekében a helyi környezet védelméről a következő rendeletet alkotja. * 

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) *  az Önkormányzat területén levő valamennyi közterületre.

b) a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) * 

Értelmező rendelkezések * 

1/A. § *  E rendelet alkalmazásában:

a) *  Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti terület,

b)-d) * 

e) * 

A környezet rendje

2. § (1) Közterület felett hírközlő berendezések átfeszítésére csak az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján kerülhet sor.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezést megszegi annak költségére az Önkormányzat a hírközlő berendezést eltávolíttatja.

2/A. § *  (1) * 

(2) * 

3. § (1) Közterületen, a közterülethez közvetlen kapcsolódó kapualjban, átjáróban szeszes italt fogyasztani tilos.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a rendezvények területére, ahol ideiglenes jelleggel, engedéllyel kialakítható a szeszesital fogyasztás helye.

(3) A (2) bekezdésben engedélyezett árusítás esetén a terület rendezvény utáni takarítását és tisztántartását a rendezvény befejezése után egy napon belül, saját költségén az köteles elvégezni vagy elvégeztetni, aki részére az engedélyt kiadták. Amennyiben a terület takarítását nem végzi el, az Önkormányzat végezteti el és a költséget megtérítteti.

(4)-(5) * 

A fás szárú növények védelmének rendje * 

4. § *  (1)-(2) * 

(3)-(4) * 

(5) * 

Környezetvédelmi Alap

5. § *  (1) Az Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 58. § (1) bekezdése szerint Környezetvédelmi Alapot működtet.

(2) A Környezetvédelmi Alap célja:

a) a XV. kerület környezetvédelmi programja végrehajtásának elősegítése,

b) hozzájárulás a környezeti ártalmak megelőzéséhez,

c) hozzájárulás a már bekövetkezett környezeti károk mérsékléséhez,

d) a kerületi lakosság közvetlen lakókörnyezetének és zöldterületeinek tisztaságát, rendezettségét, rendszeres gondozását elősegítő akciók és programok támogatása,

e) környezetvédelmi és természetvédelmi szemléletformálás.

(3) A Környezetvédelmi Alap Kvt. 58. § (2) bekezdésében meghatározottakon túli egyéb bevétele a fapótlási kötelezettség pénzbeli teljesítéséből befolyt összeg.

(4) Az Önkormányzat bevételének környezetvédelmi célokra elkülönített összegét költségvetési rendeletében határozza meg.

(5) A Környezetvédelmi Alapba befolyt összegeket és az onnan történő kifizetéseket elkülönített alszámlán kell kezelni.

(6) A Környezetvédelmi Alap bevételei és az év végi maradványa el nem vonható, a következő költségvetési évre átvihető.

5/A. § *  Az 5. § (2) bekezdése szerinti célok elérésre érdekében a Környezetvédelmi Alap pénzeszközei a költségvetési rendeletben meghatározott arányban és módon

a) az Önkormányzat környezetvédelmi célú programjainak és beruházásainak finanszírozására,

b) a Rákospalota - Pestújhely - Újpalota „Környezetvédelmi” Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) finanszírozására,

c) a kerületi lakosság és a kerületben tevékenykedő szervezetek környezetvédelmi tevékenységének pályázati úton történő támogatására

használható fel.

5/B. § *  Az 5/A. § a) pont szerinti programok és beruházások előkészítéséről, végrehajtásáról és a Környezetvédelmi Alap terhére történő finanszírozásáról a polgármester gondoskodik.

5/C. § *  (1) A Közalapítvány számára a Környezetvédelmi Alap terhére abban az esetben biztosítható forrás, ha az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban vállalja az 5. § (2) bekezdésében meghatározott célok megvalósítását, illetve az azokban történő közreműködést.

(2) Az együttműködési megállapodás megkötésére a polgármester jogosult.

(3) A Képviselőtestület az együttműködési megállapodás alapján a költségvetési rendelet elfogadásával dönt az (1) bekezdés szerinti forrás biztosításáról.

(4) A Közalapítvány a Környezetvédelmi Alapból biztosított forrást kizárólag az 5. § (2) bekezdésében meghatározott célokra fordíthatja.

(5) A Közalapítvány a Környezetvédelmi Alapból biztosított forrás terhére az 5. § (2) bekezdés d)-e) pontjában foglalt célok elérése érdekében a kerületi lakosok és a kerületben tevékenykedő szervezetek részére pályázati úton támogatást nyújthat.

5/D. § *  Az 5/A. § c) pontja szerinti pályázatokat a környezetvédelemmel összefüggő feladatokat ellátó bizottság írja ki, és bírálja el. A pályázat nyertesével a polgármester köti meg a támogatási szerződést.

5/E. § *  A polgármester a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg beszámol a Képviselő-testületnek.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2002. július 15. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Nagy Antal sk
jegyző
Hajdu László sk
polgármester

1. melléklet a 20/2002. (VII. 2.) ök. rendelethez * 

2. melléklet a 20/2002. (VII. 2.) ök. rendelethez *