Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének, 7/2003. (III. 3.) önkormányzati rendelete * 

a lakossági kezdeményezésű és lakossági hozzájárulással, önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítések rendjéről szóló 25/2000. (V. 5.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a lakossági kezdeményezésű közműépítések önkormányzati támogatásáról szóló, 25/2000.(V. 5.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 4. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az útépítési hozzájárulás mértéke:

a) az ingatlan utcai telekhatárának méterben meghatározott hossza, szorozva 3.200 Ft-tal, de legfeljebb 80.000 Ft, vagy

b) az utca teljes hosszára - mindkét oldal figyelembe vételével, méterenként 3200,- Ft-tal - számított összeg, amennyiben annak megfizetésére valamennyi tulajdonos, egymás között egyenlő, vagy bármely más arányban elosztva, írásban megállapodik.”

2. § Az R. 5. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) Amennyiben az útépítési beruházásban érdekelt tulajdonosok legalább 2/3-a vállalja az R. 4. § (3) bekezdésében meghatározott útépítési hozzájárulás megfizetését, illetve valamennyi érdekelt tulajdonos az útépítési hozzájárulás megfizetésében más arányban írásban megállapodik, úgy az útépítési hozzájárulás megfizetését nem vállaló, továbbá a kötelezettség vállalása ellenére nem teljesítő tulajdonosokat az Önkormányzat határozattal útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezi.”

3. § Az R. 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Az útépítési beruházás kezdeményezésére irányuló kérelmeket a polgármester az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembe vételével rangsorolja és véleményével ellátva döntés céljából az Önkormányzat Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsága elé terjeszti.”

4. § Az R. 8. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) Az az ingatlantulajdonos, aki e rendelet alapján meghatározott útépítési hozzájárulását egyösszegben megfizetni nem tudja, kérelmére a teljes összeget legfeljebb 24 havi kamatmentes egyenlő részletekben fizetheti meg.”

5. § Az R. 8. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) Az az ingatlantulajdonos, aki e rendelet alapján meghatározott útépítési hozzájárulását egyösszegben megfizetni nem tudja és a 9/1998 (IV. 15.) ök. rendelet hatálya alá tartozó közműépítésben vett részt, az útépítési hozzájárulás részleteinek befizetését kérelmére a közműépítési hozzájárulás fizetési határidejének lejártát követően kezdheti meg.”

6. § (1) Jelen rendelet 2003. március 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 4. § (2) bekezdés c) pontjában az Önkormányzat által érdekeltségük arányában megállapított” szövegrész helyébe az „e rendelet alapján meghatározott” szövegrész lép.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester