Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003. (VII. 8.) *  önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. számú rendeletének módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdés a, pontjában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló többször módosított 5/1998. (III. 24.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § Az R. 3. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet 2. § a) pontjában meghatározott intézmények, intézményi térítési díjainak összegét első ízben a jelen rendelet 2. sz. melléklete, azt követően pedig minden év november 30-ig az Önkormányzat Képviselő - testülete határozza meg.”

2. § Az R. 7. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az intézményvezető döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérelmező a szakmai (oktatási) osztály, illetve iroda útján a polgármesterhez fordulhat.”

3. § Az R. 9. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője köteles pályázati, illetve közbeszerzési eljárás keretében kiválasztani az étkeztetést ellátó szolgáltatót.”

4. § Az R. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

5. § E rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

Melléklet a 23/2003. (VII. 8.) ök. rendelethez * 

Melléklet az 5/1998. (III. 24.) ök. számú rendelethez

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott bölcsődei és nevelési - oktatási intézményekben 2003. szeptember 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak a következők:

Ft/nap
Bölcsődei ellátás - 3 x étkezés 212,-
Óvodai ellátás - tízórai: 39,-
- ebéd 150,-
- uzsonna 36,-
- 3 x étkezés 225,-
Általános iskolai ellátás - tízórai 50,-
- ebéd 194,-
- uzsonna 46,-
- 3 x étkezés 290,-
Középiskolai ellátás - ebéd 204,-
Nyári napközis tábor - tízórai 50,-
- ebéd 194,-
- uzsonna 46,-
- 3 x étkezés 290,-