Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2003. (VI. 30.) *  önkormányzati rendelete

egyes rendeletek módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A „XV. kerület Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásáról szóló többször módosított 7/1995. (VI. 20.) ök. rendelet

(1) 2. § (2) bekezdésében a Jogi, Ügyrendi és Közrendvédelmi Bizottság helyébe Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Integrációs Bizottság kerül.

(2) a 9. § (2) bekezdése helyesen:

„A cím adományozásával kapcsolatos szervezési, ügykezelési feladatokat a Humánpolitikai Iroda látja el.”

2. § A „XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól” szóló többször módosított 19/1997. (VII. 2.) ök. rendeletben, ahol a rendelet Tulajdonosi és Vagyonkezelési Bizottságot említ az Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Közbeszerzési bizottságra (TVKB) változik.

3. § Parlagfű elterjedésének visszaszorításáról szóló többször módosított 6/1996. (IV. 2.) ök. rendelet jogszabályi felhatalmazást tartalmazó bevezetője kiegészül:

„... A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. Tv. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja alapján.”

4. § A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló többször módosított 23/1997. (X. 1.) ök rendeletben:

(1) a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának Humánpolitikai Csoportja helyébe a Humánpolitikai Iroda lép.

(2) A 4. § (1) bekezdés az alábbiakra változik:

„Kerület Szolgálatáért” díj a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, és munkavállalói továbbá az Önkormányzat intézményeinél közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott azon dolgozók részére adományozható, akik munkaköri feladataikat a kerület és a lakosság szolgálatában huzamosabb időn át példamutató módon látták el.”

5. § A XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló Nyugdíjasházában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 2/1998. (I. 21.) ök. rendelet:

(1) 6. § (3) bekezdésben ahol Szociálpolitikai bizottság szerepel, helyébe Lakásgazdálkodási Bizottság (LGB) kerül.

(2) A 6. § (7) bek. helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„A nyugdíjasházba történő bérlőkijelölésről e rendeletben foglaltak alapján a Lakásgazdálkodási Bizottság (LGB) javaslatára a polgármester dönt”

6. § A személyes gondoskodást nyújtó többször módosított 5/1998. (III. 24.) ök. rendelet 7. § (1) pontjában helyesen az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Osztály szerepel a Művelődési Oktatási és Sport Iroda helyett.

7. § A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló többször módosított 20/1998. (IX. 3.) ök. rendeletben ahol a Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Irodája szerepel, az Szociális és Egészségügyi Osztályra változik.

8. § Az állattartás rendjéről szóló többször módosított 35/1999. (XII. 2.) ök. rendelet:

(1) a 13. § (1) bekezdés a) pontjában lévő szöveg kiegészül a következőkkel:

„Valamint a veszettség elleni immunizálással egyidejűleg, az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezeltetése.”

(2) a 29. § (2) bekezdés helyébe a következő szövegrész lép: „Az e rendeletben szabályozott ügyekben - amennyiben azt más jogszabály nem utalja a jegyző hatáskörébe - a polgármester jár el.”

9. § A tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló többször módosított 1/2000. (I. 26.) ök. rendeletben a Művelődési, Oktatási és Sport Osztály helyébe „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Osztály” lép.

10. § Az önkormányzat vagyonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 5/2000. (II. 29.) ök. rendeletben: a Tulajdonosi és Vagyonkezelési Bizottság helyébe a „Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Közbeszerzési Bizottság (TVKB)”, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság helyébe a „Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (PGB)” lép.

11. § Az önkormányzati biztosról szóló 42/2000. (X. 26.) ök. rendeletben, ahol Pénzügyi, Költségvetési Bizottság szerepel ott Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra (PGB) változik.

12. § A helyi támogatásról és a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 25/2001. (XI. 23.) ök. rendelet 9. § (6) bekezdésében a Jogi, Ügyrendi és Közrendvédelmi Bizottság elnevezése Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Integrációs Bizottság (JÜKIB) elnevezésre változik.

13. § A közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 27/2001. (XII. 3.) ök. rendeletben a Közbeszerzési Bizottság helyébe a „Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Közbeszerzési Bizottság (TVKB)” lép.

14. § A helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII. 2.) ök. rendelet:

(1) a 4. §-a kiegészül az alábbi (10) bekezdéssel:

„Gyepes, parkosított közterületre gépkocsival vagy más járművel behajtani, beállni tilos. Aki a fenti előírást megszegi az szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

(2) az 5. § (6) bekezdésében a Környezetvédelmi és Településügyi Bizottság elnevezése Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság (KVKB) elnevezésre változik.

15. § Az önkormányzati lakások víz és csatornahasználati díjának a bérlőkre történő áthárításáról szóló 12/1992. (VIII. 26.) ök. rendelet hatályát veszti.

16. § E rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester