Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2003. (XII. 8.) *  önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1) bekezdésében és 147. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja, hogy meghatározza a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáit, igénybevételük módját, valamint a fizetendő térítési díjak mértékét.

(2) Az alapellátások célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszűntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

(3) A jogosult részére a jelen rendeletben meghatározott alapellátásokat az önkormányzat intézményei, vagy az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján az önkormányzati feladatokat ellátó jogi személyek nyújtják.

A rendelet hatálya

2. § (1) * 

(2) * 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a közoktatási törvény hatálya alá tartozó óvodai nevelésre, az általános iskolai nevelés-oktatás keretén belül biztosított napközis ellátásra, a nyári napközis tábori ellátásra, a kollégiumi nevelés keretében biztosított ellátásra.

(4) *  A rendelet hatálya az 5. § szerinti gyermekek napközbeni ellátása vonatkozásában kiterjed azokra a személyekre is, akik Budapest Főváros XV. kerületén kívül rendelkeznek lakó-vagy tartózkodási hellyel, de Budapest Főváros XV. kerületében az önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapellátást vagy szolgáltatást veszik igénybe.

A gyermekjóléti alapellátások

3. § (1) *  Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás keretében család- és gyermekjóléti központot működtet, mely ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait is,

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődét üzemeltet.

(2) Az önkormányzat más szervezet közreműködésével, ellátási szerződéssel, vagy együttműködési megállapodással helyettes szülői ellátást, gyermekek és családok átmeneti otthoni elhelyezését biztosítja.

A gyermekjóléti szolgáltatás

4. § (1) *  Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást család- és gyermekjóléti központ útján látja el a Gyvt.-ben és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltak szerint.

(2) *  A család- és gyermekjóléti központ Család- és Gyermekjóléti Központ elnevezéssel, a Göncz Árpád Szociális Intézmény (a továbbiakban: GÁSZI) szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működik.

(3) * 

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás minden formája térítésmentesen vehető igénybe.

A gyermekek napközbeni ellátása

5. § (1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.

(2) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formája a bölcsőde.

(3) A bölcsőde alapellátásként ellátja a Gyvt.-ben és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott feladatokat.

(4) *  A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásként

a) időszakos gyermekfelügyelettel,

b) játszócsoporttal,

c) speciális tanácsadással, és

d) egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal

segíti a kisgyermeket nevelő családokat.

(5) A bölcsőde ellátja a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is.

(5a) *  Többes ikrek születése esetén a szülő kérelmére a bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek számára, a bölcsőde napközbeni gyermekfelügyeletet lát el a szülő, illetve törvényes képviselő otthonában a gyermekek születésétől kezdve a gyermekek egy éves koráig.

(6) *  A bölcsődei ellátás keretében az alapellátásba tartozó gondozásáért, a napközbeni gyermekfelügyeletért, az alapellátáson túli szolgáltatásokért, valamint az alapellátáson túli szolgáltatások mellett igénybevett gyermekétkeztetésért az 1. melléklet szerinti személyi térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj alapja az intézményi térítési díj, melynek összegeit a 2. melléklet tartalmazza. Az alapellátásba tartozó étkezésért fizetendő térítési díj részletes szabályait az önkormányzat külön rendelete határozza meg.

(7) *  A bölcsődei gondozás személyi térítési díját – lemondás esetén – csak arra a napra vonatkozóan kell kifizetni, amelyen a gyermek a bölcsődei ellátást igénybe veszi.

(8) *  A bölcsődei gondozás személyi térítési díját egy hónapnyi időtartamra előre, egy összegben, az intézmény vezetője által meghatározott napokon kell megfizetni az intézmény pénzbeszedő helyén, vagy csoportos beszedési megbízás útján.

(9) *  A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásainak személyi térítési díját előre vagy alkalmanként az igénybevételkor az intézmény pénzbeszedő helyén kell befizetni.

A gyermekek átmeneti gondozása

6. § (1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében az önkormányzat a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő gondozásáról, neveléséről és lakhatásáról, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról részben vagy egészben gondoskodik.

(2) Az átmeneti gondozást elsősorban akkor kell teljes körű ellátással biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelése a családban nem megoldható.

(3) A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkét hónapig tart.

(4) Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását ellátási szerződés keretében gyermekek átmeneti otthonában, helyettes szülői hálózat útján, és a Szociális Gondozási Központ útján látja el.

(5) A gyermekek átmeneti gondozását biztosító ellátásokért gondozási díjat fizetni nem kell.

A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények működési rendje

7. § (1) *  A Család- és Gyermekjóléti Központ működésének részletes szabályait a GÁSZI szervezeti és működési szabályzata rögzíti, melynek jóváhagyására és módosítására vonatkozó részletes szabályokat a szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

(2) A bölcsődék működésének részletes szabályait az Egyesített Bölcsődék szervezeti és működési szabályzata rögzíti, melynek melléklete a telephelyek házirendje.

(3) * 

(4) A bölcsődei ellátással összefüggő feladatokat ellátó bizottság minden év február 15.-ig * 

a) jóváhagyja a bölcsődék igazgatója által készített éves szakmai programot,

b) az igazgató beszámolója alapján értékeli a szakmai program végrehajtását, a szakmai munka eredményességét,

c) *  megtárgyalja a bölcsődék működésének törvényességéről, a gazdálkodás szabályszerűségéről és hatékonyságáról szóló értékelést.

(5) A bölcsődékben érdekképviseleti fórumot kell működtetni. Az érdekképviseleti fórumok működésének részletes szabályait az Egyesített Bölcsődék szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

(6) *  A bölcsődékben működő érdekképviseleti fórumok a szervezeti és működési szabályzatban jóváhagyott ügyekben intézkedést kezdeményezhetnek. A kezdeményezésről a bölcsődei ellátással összefüggő feladatokat ellátó bizottság dönt.

Általános eljárási szabályok

8. § (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodás igénybevétele – a Gyvt. által kötelezően elrendelt igénybevétel eseteit kivéve – önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.

(2) A gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(3) Az intézményvezető az ellátás igénybevételéről, vagy annak elutasításáról 30 napon belül írásban értesíti a kérelmezőt.

(4) Ha az intézményvezető nem intézkedik a gyermekjóléti alapellátás igénybevételéről, a kérelmet haladéktalanul megküldi a polgármesternek, aki a kérelem tárgyában határozattal dönt.

(5) A gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell:

a) az ellátás tartamáról és feltételeiről,

b) az intézmény által vezetett reá vonatkozó nyilvántartásokról,

c) az intézmény házirendjéről.

(6) Az ellátásra jogosult köteles:

a) az (5) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételéről nyilatkozni,

b) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,

c) a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról nyilatkozni.

(7) Az intézményi jogviszony megszűntetésének eseteit a Gyvt. és végrehajtási rendeletei rögzítik.

(8) A gyermekjóléti alapellátást nyújtó személyes gondoskodás megszűnéséről az igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézményvezető a Gyvt. szerinti tartalommal írásban értesíti.

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet 2004. január 1.-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 4/1998. (III. 24.) ök. rendelet hatályát veszti.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

1. melléklet a 41/2003. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez * 

Bölcsődei ellátás keretében nyújtott szolgáltatások személyi térítési díjai

1. Bölcsődei gondozásért fizetendő személyi térítési díjak
A B C
1.1 Az ellátott gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem Gondozási díj
(Ft/nap)
1.2 75.000 Ft alatt 150 De legfeljebb az ellátott gyermek
1.3 75.001 Ft – 150.000 Ft 200 családjában az egy főre jutó rendszeres
1.4 150.001 Ft – 200.000 Ft 300 havi nettó jövedelem 25%-a, vagy, ha a
1.5 200.001 Ft – 250.000 Ft 400 gyermek ingyenes intézményi
1.6 250.001 Ft – 300.000 Ft 500 gyermekétkeztetésben részesül 20% -a.
1.7 300.001 Ft felett 600
2. Alapellátáson túli szolgáltatások személyi térítési díjai
A B
2.1 Bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet 300 Ft/óra
2.2 Bölcsődei játszócsoport 600 Ft/2 óra
2.3 Bölcsődei sószoba-használat 130 Ft/30 perc
3. Napközbeni gyermekfelügyeletért fizetendő személyi térítési díjai
A B
3.1 Az ellátott gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem Óradíj
(Ft/óra)
3.2 100.000 Ft alatt ingyenes
3.3 100.001 Ft – 150.000 Ft 200
3.4 150.001 Ft – 200.000 Ft 300
3.5 200.001 Ft – 250.000 Ft 400
3.6 250.001 Ft – 300.000 Ft 500
3.7 300.001 Ft felett 600
4. Alapellátáson túli szolgáltatások mellett gyermekétkeztetés személyi térítési díjai (Ft/nap) 2023. április 1-jétől igénybe vett étkezések esetén
A B
Megnevezés Normál étkezés Diétás étkezés
4.1 Reggeli 244 358
4.2 Tízórai 86 136
4.3 Ebéd 846 1 274
4.4 Uzsonna 298 441
4.5 4-szeri étkezés 1 474 2 209

2. melléklet a 41/2003. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez * 

Bölcsődei ellátás keretében nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjai

A B
1 Szolgáltatás megnevezése Intézményi térítési díj
2 Bölcsődei gondozás 4 800 Ft/nap
3 Bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet 940 Ft/óra
4 Bölcsődei játszócsoport 1 880 Ft/2 óra
5 Bölcsődei sószoba-használat 470 Ft/30 perc
6 Napközbeni gyermekfelügyelet 3 850 Ft/óra