Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (II. 25.) *  önkormányzati rendelete

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 30/2003. (IX. 29.) *  , a 38/2003. (XII. 1.) * , és a 46/2003. (XII. 19.) *  ök. számú rendeleteivel módosított 26/2003. (VI. 30.) *  sz. ök. rendelete módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.) kapott felhatalmazás, valamint Budapest Főváros Közgyűlése többször módosított 35/1993. (XI. 15.) a továbbiakban: FÖR 1) és a 36/1993. (XI. 15.) (a továbbiakban: FÖR 2) önkormányzati rendeleteinek keretei között az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) Az R. felhatalmazó rendelkezéséből a „valamint Budapest Főváros Közgyűlése többször módosított 35/1993. (XI. 15.) (a továbbiakban: FÖR.1.) és 36/1993 (XI. 15.) (a továbbiakban FÖR.2.) önkormányzati rendeleteinek keretei között” szövegrész törlésre kerül, a törölt szövegrész helyébe az „alapján” szó lép.

(2) Az R. 1. § (2) bekezdésében a „25/1999.(VII.22.) ök. rendelettel” szövegrész törlésre kerül, és az alábbiakkal kiegészül: „ kivéve a R. 58. § (5)-(6) bekezdését.”

(3) Az R. 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi lép:

„(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Ltv., az Ötv., valamint a Budapest Főváros Közgyűlése többször módosított 35/1993. (XI. 15.) (a továbbiakban: FÖR.1.) és 36/1993. (XI. 15.) (a továbbiakban: FÖR.2.) önkormányzati rendeletei az irányadóak.”

2. § (1) Az R. 47. § (3) bekezdés d) pontjának második fordulata törlésre kerül.

(2) Az R. 47. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A politikai pártok által fizetendő bérleti díj mértéke az e rendelet által megállapított tarifa alapján a tényleges használatra jutó óradíj.”

(3) Az R. 47. §-a az alábbi, új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (4) bekezdés szerinti óradíj megállapításához, az alapdíj számítás módja nem térhet, el az e rendelet 42. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározottaktól.”

3. § Az R. 48. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) Helyiségbérleti díjkedvezmény adható, amelynek mértékéről a szakmai bizottságok véleménye alapján a polgármester javaslatára a TVKB dönt:

a) az önkormányzat által alapított gazdasági társaságoknak és intézményeknek,

b) a közhasznú és kiemelten közhasznúként bejegyzett és kifejezetten közhasznú tevékenységet végző szervezeteknek,

c) a képviselő-testület által közérdekűnek nyilvánított szervezeteknek,

d) az önkormányzat által önként vállalt, vagy kötelező feladat ellátásában közreműködő szervezeteknek,

e) kisebbségi önkormányzatoknak.”

4. § A rendelet 58. §-a („Eljárási szabályok”) új (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kezelő egyezséget köthet a rendelet szerinti bérleti díjak teljesülése érdekében:

a) 41. § (3) bekezdés szerinti módon,

b) bíróság előtti eljárásban,

c) az Ltv. 77. §-ával érintett helyiségbérlők esetében az 56. § (5) bekezdés b) szerinti felmondás megelőzése érdekében lépcsőzetes bevezetés engedélyezhető azokban az esetekben, ahol a rendelet szerint meghatározott bérleti díj 50%-ot meghaladó mértékben emelkedik a 2003. decemberében érvényes bérleti díj mértékéhez képest úgy, hogy 2005. július 1-je után ezekben az esetekben is alkalmazni kell a rendelet által meghatározott bérleti díjat.

(4) A kezelő kezdeményezéssel élhet a polgármester felé a 41. § (2) bekezdés a) pontja alapján történt felmondás visszavonására, amennyiben a bérlő a tartozást a felmondástól számított 6 hónapon belül kiegyenlíti.

(5) Az önkormányzat által alapított intézmények használatába adott, nem lakás céljára szolgáló helyiségekre az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott bérleti díjat kell alkalmazni.

(6) Az R. 48. § (7) bekezdése és e § (5) bekezdése tekintetében a költségvetési intézmény vagyonkezelőnek minősül, amely az alapító okiratban meghatározottakkal összhangban gyakorolja a polgári jogi kapcsolatokban a tulajdonost megillető jogokat és teljesíti a kötelezettségeit.”

5. § Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

6. § (1) Ez a rendelet 2004. április 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 46/2003. (XII. 19.) sz. ök. rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

Melléklet a 8/2004. (II. 25.) ök. rendelethez

2. számú melléklet a 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelethez

Javaslat a nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérletidíj megállapításának rendjéről
Bérleti alapdíj: 700,- Ft/m2 + ÁFA/hó (a IV.2. kivétel)

Övezeti besorolás
Kiemelt I. Kiemelt II. Kiemelt III.
I. KERESKEDELEM
I./1. Alapvető élelmiszercikkek, tej, kenyér, pékáru, hús-és hentesáru 0,9 0,7 0,5
I./2. Egyéb cikkek árusítására szolgáló pavilon, vegyes élelmiszer árusítás 1,5 1,25 1
ide kell sorolni a kézből történő árusítást is (személyenként max. 1 m2
I./3. Élvezeti cikkek 2,5 2 1,5
palackozott és dobozos alkoholtartalmú italok (helyben fogyasztás nélkül), dohányáru, kávé stb.
II. SZOLGÁLTATÁS
II./1. Alapvető szolgáltatás 0,9 0,7 0,5
cipőjavítás, ruhatisztítás, ruhajavítás, órás, kulcsmásolás, látszerész, köszörűs, szemfelszedés, patentozás, esernyő-zippzár javítás, hűtőgép javítás, állatorvosi tevékenység
II./2. Szolgáltatás 1,5 1,25 1
férfi és női fodrászat, pedikűr, iroda, híradástechnika, háztartási kisgépjavítás, gumijavítás, autószerelő műhely, sokszorosítás, manikűr, kozmetika, ötvös stb.
II./3. Egyéb szolgáltatás 2,2 2 1,8
videotéka, foto, kozmetika, solarium, kutya-macska kozmetika, iroda stb.
II./4. I. kategóriás játékterem 5 5 5
III. VENDÉGLÁTÁS
III./1. Szeszmentes vendéglátó üzletek 1,5 1,25 1
pecsenyés, kifőzés, büfé, cukrászda, lángos, rétes stb.
III./2. Melegkonyhás vendéglátó üzletek, vendéglői előkert, terasz 1,8 1,6 1,4
vendéglő, ételbár, söröző, pizzéria, alkoholt is árusító cukrászda stb.
III./3. Melegkonyha nélküli vendéglátó üzletek (italboltok) 3 2,5 2
eszpresszó, borozó, bár, sörsátor stb. Ebbe a kategóriába kell sorolni a III./2 kategóriás tevékenységet, ha nyerőautomatát is üzemeltet!
III./4. Melegkonyha nélküli vendéglátó üzletek (italboltok) 4 3 2,5
ebbe a kategóriába kell sorolni a III./3 kategóriás tevékenységet, ha pénznyerő automatát is üzemeltet
IV. EGYEBEK
IV./1. Tároló, raktár, óvóhely 0,6 0,5 0,4
IV./2. Film és TV felvétel (Ft/nap/m2) 1 0,9 0,6