Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 14.) *  önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és kiegészítéséről

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata a Magyar Köztársaság Európai Unió-hoz történő csatlakozásából eredő jog-harmonizációs kötelezettségére figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és kiegészítéséről a következő rendeletet alkotja:

I. A parlagfű elterjedésének visszaszorításáról szóló 6/1996. (IV. 2.) ök. rendelet módosítása (a továbbiakban: P. ök.r.)

1. § A P. ök.r. preambuluma helyébe a következő szöveg lép:

„Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Tv. 1. § (1) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján a parlagfű (Ambrosia elatior L.) elterjedésének visszaszorítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:”

II. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 9/1999. (III. 22.) ök. rendelet módosítása (a továbbiakban: Akh. ök.r.)

2. § Az Akh. ök.r. preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép:

„Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. 1. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről (a továbbiakban: égetés) az alábbi rendeletet alkotja:”

3. § Az Akh. ök.r. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet célja a környezet és a levegőminőség védelme útján a köztisztaság előmozdítása a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) a közigazgatási területén élő lakosság komfort érzetének javítása.”

III. Az Önkormányzat jelképei, valamint a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota név használatáról szóló 31/1999. (XI. 1.) ök. rendelet módosítása (a továbbiakban: Önk.jelk. ök.r.)

4. § Az Önk.jelk. ök.r. a következő új 1/A. §-al egészül ki:

„1/A. § (1) Az Önkormányzat címere: csúcsos zöld pajzstalpon, középen aranymázas búzakalásszal kettéosztott vörös pajzsmezőben egy-egy szimmetrikusan elhelyezkedő, kifelé fordított ezüst mázas ekevas. A címerpajzsot jobbról olajfaág, balról cserfaág övezi.

(2) Az Önkormányzat zászlaja, illetve lobogója: 2m x 1m-s méretű fekvő téglalap alapon, a zászlórúdtól kezdődően egyenlő szélességű fehér-világoskék-fehér-világoskék színnel függőlegesen csíkozott sávokból áll, amelyet a középső világoskék-fehér sávban az Önkormányzat csúcsos pajzstalpon álló címere díszit.

(3) Az Önkormányzat címere és zászlajának méretaranyos szín és forma mintája az Önkormányzat hivatalos web lapján található.”

5. § E rendelet 2004. április 15-én lép hatályba.

6. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önk.jelk. ök.r.

a) 3. §-ának (3) bekezdése szövegében a „képviselő-testület” szövegrész helyébe a „Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Integrációs Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)” szövegrész lép.

b) 3. §-ának (6) bekezdése, 4. §-ának (6)-(7) bekezdése, 6. §-ának (8)-(9) bekezdése, 8. § ának (1) bekezdése, 13. §-ának (3) bekezdése és a 14. §-ának (3) bekezdése szövegében a „képviselő-testület” szövegrész helyébe a „Bizottság” szövegrész lép.

7. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003. (IV. 1.) ök. rendelet 8. számú - a Bizottsági hatásköröket tartalmazó - melléklete a Jogi, Ügyrendi Közrendvédelmi és Integrációs Bizottság hatásköre tekintetében kiegészül e rendelet 6. §-ában biztosított hatáskörökkel.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester