Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 14.) önkormányzati rendelete * 

a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról és működéséről

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. § Budapest Főváros XV. kerületi Ön-kormányzata Szociálpolitikai Kerek-asztalt hoz létre, melynek feladata a szolgáltatástervezési koncepció irányelveinek kialakításában való részvétel, az abban meghatározott feladatok megvalósulásának, végre-hajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.

2. § (1) A Szociálpolitikai Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai:

a) a polgármester,

b) a szociális területért felelős alpolgármester,

c) *  a Népjóléti Bizottság elnöke,

d) a Szociális és Egészségügyi Osztály osztályvezetője,

e) * 

f) *  a Göncz Árpád Szociális Intézmény igazgatója,

g) * 

h) * 

i) * 

j) az Önkormányzat területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői.

(2) Tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak:

a) *  a Göncz Árpád Szociális Intézmény egységvezetői,

b) a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesületének képviselője,

c) a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének XV. kerületi Klubja képviselője,

d) a Budapest XV. kerület Idősek és Nyugdíjasok Egyesületének kép-viselője,

e) Magyar Vöröskereszt XV. kerületi Szervezetének képviselője,

f) *  a Népjóléti Bizottság tagjai,

g) *  az Egyesített Bölcsődék igazgatója,

h) *  az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák intézményvezetői.

3. § (1) A Szociálpolitikai Kerekasztal alakuló ülését a rendelet hatályba lépését követő 3 hónapon belül a polgármester hívja össze. Az alakuló ülés dönt a Kerekasztal ügyrendjéről.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. Az ülést a polgármester hívja össze a meghívó kiküldésével. A Kerekasztal ülései nyilvánosak.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában döntenek. A Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok egyharmada jelen van. Az érvényes határozathoz a megjelent és szavazásban résztvevők egyszerű szótöbbsége szükséges.

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról a polgármester gondoskodik.

(5) A Szociálpolitikai Kerekasztal a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata keretében a meghatározott feladatok időarányos végrehajtásáról, és az elvégzett tevékenységéről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

4. § E rendelet 2004. április 1. napján lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester