Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2004. (X. 7.) *  önkormányzati rendelete

a XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/2004. (IV. 1.) ök. rendelete módosításáról

Az 1994. évi XVII. törvénnyel módosított, a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 54. és 58. §-ának, valamint a 62/B. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) a XV kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, (a továbbiakban: helyiség) elidegenítésének feltételeiről szóló 17/2004. (IV. 1.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 1. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint változik:

d) valamint, az önkormányzati tulajdon mértékét tekintve a 25% alatti tulajdoni arányt elért épületekben lévő lakásokra, helyiségekre, tetőterekre vonatkozó elidegenítés részletes feltételeit és szabályait.”

2. § Az R. 1. § új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet, a társasházi osztatlan közös tulajdon tárgyát képező épületrészeknek, valamint a vegyes tulajdonban, osztatlan közösben lévő ingatlanrészeknek, csak az önkormányzati tulajdoni hányadára állapít meg rendelkezéseket.”

3. § Az R. 2. § (4) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint változik:

a) azokat az épületeket, amelyekben a lakások és a helyiségek kizárólagos önkormányzati tulajdonban vannak, és ahol az önkormányzati tulajdon mértéke 25% alatt van.”

4. § Az R. 6. § (3) bekezdése új k) ponttal egészül ki:

k) az üres szükséglakás, vagy szükséglakásokból álló épületrész felújítása az önkormányzatnak nem gazdaságos, és önkormányzati tulajdonú bérleményhez, vagy magántulajdonhoz csatolására nincs lehetőség.”

5. § Az R. 7. § (1) bekezdés h) pontja törlésre kerül, a § új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A határozott időre, vagy valamely feltétel bekövetkeztéig bérbe adott lakások elidegenítésre nem jelölhetők ki.”

6. § Az R. 13. § (4) bekezdés utolsó fordulata az alábbiak szerint változik:

„A nyertes kivételével a letéti biztosíték összegét 8 banki napon belül kell visszafizetni az árverési résztvevőknek”

7. § Az R. 13. § (5) bekezdés második fordulata az alábbiak szerint változik:

„Az árverési vételárat a vevőnek egy összegben, készpénzben a szerződéskötéskor, vagy átutalással kell megfizetni, a szerződés megkötésétől számított 8 banki napon belül”

8. § Az R. 14. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„Az (1) bekezdésben foglalt vétel esetén az elidegenítési szerződés megkötésekor a vételárat egy összegben, készpénzben, vagy 8 banki napon belül átutalással kell megfizetni. Kedvezmény vagy részletfizetés ebben az esetben sem adható.”

9. § Az R. 14. § (7) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint változik:

c) a vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben készpénzben, vagy átutalással a szerződés megkötésétől számított 8 banki napon belül kell megfizetni az e bekezdésben meghatározottaknak.”

10. § Az R. 14. § (8) bekezdés c) pontjának „A szerződés megkötésétől...” mondatrésszel kezdődő mondata az alábbiak szerint változik:

„A vételárat a szerződés megkötésekor egy összegben és készpénzben, vagy a szerződés megkötése után 8 banki napon belül átutalással kell teljesíteni.”

11. § Az R. 17. § (1) bekezdése c) pontja az alábbiak szerint változik:

c) a vételárat a szerződés megkötésekor egy összegben vagy a szerződés megkötésének időpontjától számított 90 napon belül bankhitelből egy összegben fizeti meg.”

12. § Az R. 18. § (6) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„A kedvezményre jogosultság feltételeinek fennállását a polgármester a vételárhátralék nyilvántartójával (8. §) évente ellenőrizteti. Ha a vételkor fennálló kedvezményekre jogosító feltételekben változás történt, az (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.”

13. § Az R. 22. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„Minden, az (1) bekezdés j) pontja alapján lefolytatott új eljárás során a tulajdonos az értékbecslést a vevő költségére készítteti el. Az értékbecslés díját a vagyonkezelőnek (8. §) előre és egy összegben kell megtéríteni.”

14. § Az R. 24. § (10) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„Az adásvételi szerződés egy eredeti, valamennyi fél által aláírt példányát a vagyonkezelő (8. §) a szerződés megkötésétől számított 3 munkanapon belül megküldi az Önkormányzat polgármesterének.”

15. § Az R. 27. §-a az alábbiak szerint változik:

„Ha a lakás, vagy helyiség tekintetében egyéb (nem tulajdonjog megállapítására irányuló) jogvita van, ennek jogerős befejezéséig, csak úgy köthető elidegenítési szerződés, ha a bérlő (harmadik személy, vevő) tudomásul veszi, hogy a per kimeneteléért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.”

16. § E rendelet nem érinti a hatálybalépés előtti folyamatban lévő ügyeket. E rendelet 2004. október 15.-én lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester