Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelete * 

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelete módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.) kapott felhatalmazás, alapján az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 53. § (3) bekezdése új g) ponttal egészül ki:

g) a bérbeadói hozzájárulás feltétele, hogy a bérleti jogot átadó a bérleményben legalább egy éves rendeltetésszerinti működést, a bejelentett, vagy módosított tevékenységi körben bizonyítani tudjon.”

2. § Az R. 53. § (5) bekezdése átszámozódik, 54/A. §-ra és új fejezetcímet kap.

„Tevékenységi kör változtatás”

3. § Az R. 53. §-a (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Bérleti jog átadása és cseréje esetén az új bérlőnek is teljesíteni kell, az e rendelet 48. § (1) bekezdése szerinti igénybevételi díj megfizetését.”

4. § Az R. 56. § (7) bekezdése átszámozódik 56/A. § (1) bekezdésre, a fejezet új címet kap:

„A moratóriummal érintett helyiségek bérleti szerződésének megkötése”

5. § Az R. 56/A. §-a új (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az Ltv. 77. §-ával érintett bérlők esetében, annak a bérlőnek a bérleti szerződése, amelyik:

- a 2004. január 1-jétől esedékes, arányos helyiség bérleti díjemelést elfogadta, és

- fontos, lakossági közszükségletet kielégítő alapvető közüzemi szolgáltatásokat folyamatosan biztosít,

a Képviselő-testület döntése alapján határozatlan időre köthető.”

6. § E rendelet szabályait, a folyamatban lévő ügyekben is kell alkalmazni.

7. § E rendelet 2004. november 1-jén lép hatályba.

dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester