Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2004. (XII. 22.) *  önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről a következő rendeletet alkotja:

I. Az Önkormányzat jelképei, valamint a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota név használatáról szóló 31/1999. (XI. 1.) ök. r. módosítása. (a továbbiakban: Önk. jelk.ök.r.)

1. § Az Önk.jelk.ök.r. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Önkormányzat jelképei a címer, a zászló, a bélyegző, továbbá a polgármesterség jelképe a polgármesteri lánc.”

2. § Az Önk.jelk.ök.r. 1/A. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki.

„(4) Az Önkormányzat bélyegzője 30mm-es körben elhelyezkedő az Önkormányzat álló címerét a heraldika szabályai szerint méretarányosan megjelenítő kék színű lenyomattal rendelkezik, a címer körül a „Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat” felirat látható.

(5) Az Önkormányzat bélyegzője e rendeletben meghatározott esetekben szárazbélyegzőként is használható.”

3. § Az Önk.jelk.ök.r. a következő új 7/A. §-sal és az azt megelőző címmel egészül ki, egyidejűleg az eredeti 7/A. § számozása 7/B. §-ra változik:

A bélyegző használatának köre és szabályai

7/A. § „(1) Az Önkormányzat bélyegzője a Magyar Köztársaság címerével ellátott önkormányzati bélyegző helyett, e rendeletben meghatározott esetekben önállóan használható.

(2) A polgármester az Önkormányzat bélyegzőlenyomatával hitelesíti:

a) az Önkormányzat rendeletének eredeti példányát és határozat kivonatát,

b) az Önkormányzat testvérvárosával kötött megállapodás eredeti példányát,

c) az állami vagy önkormányzati ünnepen adományozott önkormányzati kitüntetésekről kiállított okiratot, (kitüntetést tanúsító igazolást),

(3) E paragrafus (2) bekezdés b.) és c.) pontjában meghatározott okiratokat a polgármester a szárazbélyegző lenyomatával hitelesíti.

(4) Az Önkormányzat bélyegzőjét és szárazbélyegzőjét - használaton kívül - egy-egy példányban a Polgármesteri Hivatalban, a polgármester Titkárságán biztonságosan a jelképek tárolására és őrzésére előírt módon kell tárolni, illetve őrizni.

(5) Az Önkormányzat bélyegzője és szárazbélyegzője e paragrafus (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott célokra külföldön is használható. Ez esetben a bélyegzők biztonságos őrzéséről a polgármester gondoskodik.”

4. § Az Önk.jelk.ök.r. 7/B § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (3) bekezdésben előírtakról a polgármester gondoskodik. A képviselő-testület alakuló ülésén a polgármesteri láncot és talárt, továbbá az Önkormányzat bélyegzőjét az alakuló ülés elnöke adja át az újonnan megválasztott polgármesternek.”

II. Az Önkormányzat tulajdonába került (volt állami) ingatlanok vagyonkezelői feladatainak ellátásáról szóló 4/1992. (III. 18.) ök. r. módosítása. (a továbbiakban: Vagyonkez.ök.r.)

5. § A Vagyonkez.ök.r. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A Palota Holding Rt., mint önkormányzati zártkörű alapítású részvénytársaság elvi és gyakorlati befolyásolása érdekében a közgyűlési jogok gyakorlására a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattól kapott felhatalmazás alapján a polgármester jogosult.”

III. A lakossági kezdeményezésű közműépítések önkormányzati támogatásáról szóló többször módosított 9/1998. (IV. 15.) ök. r. módosítása (a továbbiakban: Közmű.ök.r.)

6. § A Közmű.ök.r. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közműépítésben való részvétel iránti kérelmeket a Képviselő-testület Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsága (KVKB) rangsorolja.”

(2) A Közmű ök.r. 7. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (2)-(3) bekezdésének számozása (3)-(4) bekezdésre változik.

„(2) A közműépítések meghatározására a KVKB által felállított rangsor ismeretében az éves költségvetési javaslat részeként a képviselő-testületnek a polgármester tesz javaslatot.”

IV. A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. r. módosítása (a továbbiakban: Bérbead.ök.r.)

7. § A Bérbead.ök.r. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az előző évben hozott határozata végrehajtását figyelembe véve az LGB javaslata alapján minden év február 28-ig meghatározza a lakások bérbeadásának jogcímeit, azok fontosság szerinti sorrendjét.”

V. Vegyes és záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet az 5. § kivételével 2005. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 5. §-a, a kihirdetés napján lép hatályba.

(3) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg

a) Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló Nyugdíjasházában levő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 2/1998. (I. 21.) ök. r. 5. § (1) bek. e) pontjának a „Tulajdonosi Vagyonkezelési és Vállalkozási Bizottsága” szövegrésze helyébe a „Tulajdonosi Vagyonkezelési és Közbeszerzési Bizottsága” szöveg lép.

b) Az Önkormányzat által fenntartott piacokról és vásárcsarnokokról szóló 23/1999. (VII. 15.) ök. r. (a továbbiakban: Piac.ök.r.) 2. § (3) bekezdésének a Tulajdonosi Vagyonkezelési és Vállalkozási Bizottsága” szövegrésze helyébe a „Tulajdonosi Vagyonkezelési és Közbeszerzési Bizottsága” szöveg lép.

c) A Piac.ök.r. 5. § (2) bekezdésének a „napi jegyet árusítókkal szemben” szövegrésze helyébe a „napijeggyel árusítókkal szemben” szöveg lép.

(4) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) az Önkormányzat tulajdonába került (volt állami) ingatlanok vagyonkezelői feladatainak ellátásáról szóló 4/1992. (III. 18.) ök. r. 2. §-a, 3-8. §-a, 10. §-a, valamint a 12-13. §-a.

b) az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről szóló 24/2003. (VI. 30.) ök. r. 4. § (4) bekezdésének „ha egyéb elháríthatatlan akadály miatt távol van” szövegrésze.

9. § E rendelet kihirdetésével egyidejűleg a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003. (IV. 1.) ök. r. - a bizottságok feladat és hatáskörét tartalmazó 8. számú, valamint a polgármester feladat és hatáskörét tartalmazó - 9. számú melléklete kiegészül e rendelet 3. §-ában és 5-7. §-ában meghatározott feladat és hatáskörökkel.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester