Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 6.) *  önkormányzati rendelete

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelete módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás, alapján az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló többször módosított 26/2003. (VI. 30.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Méltányosság alapján történő szociális bérlakás juttatása esetén, előnyben részesíthető az a kérelmező, aki a döntést megelőző időszakban a lakásbérlet szabályai tekintetében jogkövető magatartást tanúsított.”

2. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezését a folyamatba lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 5. § (5) bekezdés b) pontja, továbbá a 13. § (5) bekezdése.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester