Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2005. (VII. 4.) *  önkormányzati rendelete

a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyújtható vissza nem térítendő önkormányzati támogatásról szóló 14/2005. (V. 3.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyújtható vissza nem térítendő önkormányzati támogatásról szóló 14/2005. (V. 3.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 10. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. § (1) Az önkormányzati és az állami támogatás igénybevételére vonatkozó pályázati anyag az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Csoportjánál vehető át. (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.)

(2) A pályázatot legkésőbb a pályázati felhívásban megjelölt időpontig az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani. (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. alpolgármesteri titkárság I. emelet 105. szám.)

(3) A pályázati felhívást e rendelet melléklete tartalmazza.”

2. § Az R. új 11-14. §-al egészül ki és az eredeti 11-12. § számozása 15-16. §-ra változik.

„11. § A közösség a szükséges saját erő biztosítását, illetve annak vállalását, hitelt érdemlő bizonylattal igazolja.

12. § A támogatást azonnal és egyösszegben a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatokkal együtt vissza kell fizetni, ha a támogatás odaítélésétől számított 2 éven belül az Önkormányzat tudomására jut, hogy a közösség a pályázatában vagy az ahhoz csatolt okiratban valótlan adatokat közölt, illetve a pályázat útján elnyert támogatást nem a pályázatban megjelölt célra fordította.

13. § Amennyiben a támogatás felhasználása előtt közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező úgy a közösség a támogatás kifizetését megelőzően köteles bizonyítani, hogy a közbeszerzési eljárást lefolytatta.

14. § Az önkormányzati a támogatás kifizetésére utólag hatvan napon belül a műszaki ellenőr által jóváhagyott számla alapján közvetlenül a kivitelező részére történő átutalással kerül sor.”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

Melléklet a 23/2005. (VII. 4.) ök. rendelethez

14/2005. (V. 3.) számú ök. rendelet melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata pályázatot ír ki az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának támogatására a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 14/2005. (V. 3.) rendelete alapján a következők szerint:

Az önkormányzat a támogatást a lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez vissza nem térítendő támogatásként - egyszeri megítélt összegként - nyújtja a lakóközösségek részére, melyet kiegészít a központi - Országos Lakás-és Építésügyi Hivatal által meghirdetett LKFT-2005-LA-2 kódszámú - pályázaton elnyert támogatás mértékével.

I. A támogatás célja, a pályázók köre:

A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása, és a lakóépületek környezetének a felújítása.

A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek tekinthető a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és egyéb iparosított technológiával épült lakóépület.

A pályázaton részt vehetnek Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő társasházak, lakásszövetkezetek, ahol a lakóépület legalább 10 lakást tartalmaz.

II. Az Országos Lakás-és Építésügyi Hivatal által támogatható felújítások, korszerűsítések köre:

1. Utólagos hőszigetelési feladatok:

a) Az épület külső nyílászáróinak szigetelése, vagy cseréje a lakások és közös, fűtött helyiségek (lépcsőházak, közös tárolók stb.) 100%-ában, és a zárófödém teljes felületének, (felső síkjának) hőszigetelése (hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű), vagy az első fűtött lakószínt alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószín alatti födém fűtetlen helyiséggel (pl. pince, garázs stb.) érintkezik.

b) Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése.

c) Az épület külső nyílászáróinak szigetelése és/vagy cseréje, a lakások legalább 90%-ában, amennyiben az épület külső falszerkezete kielégíti az érvényben lévő magyar hőtechnikai szabvány előírásait, valamint a nyílászáró cseréhez kapcsolódó szakipari fal cseréje, ha az a nyílászáróval együtt elválaszthatatlan szerkezeti egységet alkot.

d) Az épület egy, vagy mindkét, külső nyílászárókkal nem tagolt végfalának hőszigetelése.

e) A tető teljes felületének hő- és vízszigetelése, vagy az utolsó fűtött lakóépület fölötti födém (felső síkjának) hőszigetelése, ha az épület magas tetős szerkezetű.

f) Az első fűtött lakószínt alatti (pince feletti és/ vagy árkád) födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószínt alatti födém fűtetlen helyiséggel (pl. pince, garázs stb.) érintkezik.

A fentiekben felsorolt a)-f) pontokban megjelölt munkálatok bármelyikére - egy pályázatban többre is - lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni.

2. Épületgépészeti rendszerek energiatakarékos felújítása, korszerűsítése:

a) Meglévő központi fűtési berendezések és rendszerek, valamint a hő leadók és a fűtésszabályozók korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje.

b) Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje.

c) Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-, biztosító, főelosztó berendezés, valamint a lakások mérőórájáig kiépített méretlen elosztóhálózat és világítási hálózat korszerű berendezésekre történő cseréje.

d) Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, illetve szükség esetén cseréje.

e) Szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése.

3. Lakóépületek közvetlen környezetének korszerűsítése, felújítása:

a) Lakóépületek közvetlen környezetében utak korszerűsítése, felújítása.

b) Lakóépületek közvetlen környezetében játszóterek korszerűsítése, felújítása.

c) Lakóépületek közvetlen környezetében parkolók korszerűsítése, felújítása.

d) Lakóépületek közvetlen környezetében parkok korszerűsítése, felújítása.

Közvetlen környezet alatt a pályázat szempontjából a következő értendő: az a telek, amelyen az épület elhelyezkedik, /a lakóközösség kizárólagos tulajdonában kell lennie/, az utak, játszóterek, parkok, parkolók.

3. A fenti 2. pont alatt felsorolt, betűkkel megjelölt alpontokban foglalt munkálatok bármelyikére - egy pályázatban többre is - lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni azzal, hogy ezen munkálatok bármelyikére csak akkor kerülhet sor, ha az 1. pont a) vagy b) alpontjában szereplő feladatokat az épületen ezen pályázat keretében elvégzik, és egyidejűleg elvégzik a 3. pont a)-d) pontjában megjelölt feladatok bármelyikét. E munkák elvégzésétől /1. pont a) vagy b)/ csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a pályázat benyújtásakor az épület dokumentumokkal, illetve számításokkal igazoltan kielégíti az érvényes hőtechnikai szabványokat.

4. A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 1/3-os pályázati támogatása elsősorban a 3. pontra terjed ki, a lakókörnyezet közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítésére, felújítására.

A támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilattációval elhatárolt része lehet.

Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz.

III. A pályázattal elnyerhető támogatás

Az önkormányzat a pályázatokat a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 1/3ával támogatja vissza nem térítendő formában.

Az állami támogatás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának„ és a lakóépületek környezete felújításának bekerülési költségéhez való hozzájárulás, vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatást a pályázó önkormányzaton keresztül folyósítja az Országos Lakás-és Építésügyi Hivatal. A pályázat kétlépcsős.

Az igényelt állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400.000.- Ft lehet.

A költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség vonatkozásába a következő:

Települési önkormányzat minimum a bekerülési költség 1/3-a
Tulajdonosok minimum a bekerülési költség 1/3-a
Központi költségvetés maximum a bekerülési költség 1/3-a, de lakásonként nem haladhatja meg a 400.000 Ft/lakás összegét.

Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az állami támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az állami támogatás összege abban az esetben sem nő, ha a pályázónak (tulajdonos/ok és az önkormányzat) a beruházás megvalósítása során a pályázatban megjelöltekhez képest többletköltségei merülnek fel. Ezt a pályázónak saját forrásból kell finanszíroznia.

A folyósítás a készpénzben megjelölt saját forrás és az állami támogatás arányában történik, a támogatási szerződésben meghatározott feladatok elvégzését követően.

IV. A pályázat benyújtásának módja, helye és eljárási szabályai:

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be.

2. A pályázat részletes feltételeit a Pályázati Útmutató tartalmazza. A pályázati csomagokat, amelyek tartalmazzák a Pályázati Útmutatót, az Adatlapokat és egyéb mellékleteket, a pályázók átvételi igazolás ellenében vehetik át 2005. július 10-től a Budapest XV. Kerületi Önkormányzat ügyfélszolgálatán / 1153. Bp., Szőcs Áron u. 6-10./

3. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, a pályázati formanyomtatványok kitöltésével és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

4. A pályázatot 4 példányban (1 eredeti és 3 másolat) kell benyújtani.

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázatonként egyszeri 20.000 Ft összegű pályázati díjat kell megfizetnie.

A pályázat díját a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában lehet befizetni (cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. „B” épület, fsz. 26/a. szoba), de csak a pénztár nyitvatartási időpontjaiban, melyek a következők:

Hétfő: 13.30 - 17.30 óra között

Szerda: 8.30 - 16.30 óra között

Péntek: 8.30 - 11.30 óra között

A pályázat díját a nem nyertes pályázók részére, várhatóan 2005. október 31-ig fizetjük vissza.

6. A pályázatokat a beérkezés sorrendjében bíráljuk el. A bírálat szempontrendszere a Pályázati Útmutató IX. fejezetében leírtaknak megfelelően történik.

7. A társasházak, szövetkezetek pályázói közül csak azokkal köt támogatási szerződést az önkormányzat, ahol a társasházi, szövetkezeti lakások tulajdonosai aláírásukkal vállalják és nyilatkoznak, hogy köztartozásuk nincsen, s a rájuk eső 1/3-os felújítási költséget befizetik, hitelfelvétel esetén a törlesztő részlet fizetésének eleget tesznek. Vállalják továbbá, hogy a szükséges munkák elvégzésére a kivitelező vállalat szakembereit lakásukba beengedik. E dokumentumok hiánya esetén a pályázat érvénytelen.

8. A pályázatokat a Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani / Bp., Bocskai u. 1-3. Alpolgármesteri Titkárság I. emelet 105.sz .szoba /.

9. A benyújtás határideje: 2005. augusztus 15. (hétfő) 18.00 óráig. A pályázatok elbírálására ezt követően kerül sor.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata”