Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2005. (IX. 30.) *  önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében egyes önkormányzati rendeletek módosításáról a következő rendeletet alkotja:

I. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 12/2004. (III. 12.) ök. rendelet módosítása: (a továbbiakban: Civ. ökr.):

1. § A Civ. ökr. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A jelen § (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók az alapítványokra.”

2. § A Civ. ökr. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pályázatot a polgármester a költségvetés elfogadását követően írja ki és meghatározza a részletes pályázati feltételeket.”

3. § A Civ. ökr. 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A polgármesteri döntéssel az alapítvány részére biztosított támogatás átutalását a képviselő-testület engedélyezi.”

4. § A Civ. ökr. 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elszámolás a hatályos számviteli előírások alapján történik, amelynek elfogadásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, alapítványok esetében pedig a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.”

5. § A Civ. ökr. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét a megállapodásban meghatározott határidőig nem, vagy rendeltetés ellenesen használja fel, úgy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság azonnali visszafizetési kötelezettséget ír elő, alapítványok esetén pedig a visszafizetési kötelezettség elrendelését javasolja a Képviselő-testületnek.

Amennyiben a civil szervezet az elszámolási vagy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a következő évben a pályázatból kizárja önmagát.”

II. A szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló, többször módosított 1/2004. (I. 30.) ök. rendelet módosítása (a továbbiakban: Szoc. ökr.)

6. § A Szoc. ökr. 8. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság méltányosságból évente legfeljebb két alkalommal az (1)-(7) bekezdésekben foglaltaktól eltekinthet. A bizottság egy-egy alkalommal legfeljebb százötvenezer forint támogatást biztosíthat.”

7. § A Szoc. ökr. 13. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság jövedelemhatártól függetlenül támogatást nyújthat a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásban részesülőknek táborozáshoz, üdüléshez, kiránduláshoz.”

III. A 2005. évi költségvetésről szóló 5/2005 (II. 28.) ök. rendelet módosítása (a továbbiakban: Kvt. Ökr.)

8. § (1) A Kvt. ökr. 6. § (5) bekezdése a) pontjának an) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

an) a civil szervezetek támogatási kerete elosztására, az alapítványok kivételével”

(2) A Kvt. ökr. 6. § (5) bekezdése d) pontjának da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép

da) a művelődési, oktatási, sportcélokat szolgáló keret pályázati és egyedi támogatási célú felosztására. Az alapítvány részére a bizottsági döntéssel biztosított támogatás átutalását a Képviselő-testület engedélyezi.”

IV. Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 12/2005. (IV. 12.) ök. rendelet módosítása (a továbbiakban: Sport. ökr.)

9. § A Sport. ökr. 9. §-ának (2) bekezdése i) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság feladatai:]

i) kiírja a bizottság hatáskörében lévő sportcélú pályázatokat, meghatározza az elbírálás módját, a kedvezményezettek körét, dönt a keretek odaítéléséről. A bizottsági döntéssel az alapítvány részére biztosított támogatás átutalását a Képviselő-testület engedélyezi.”

V. A többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyújtható vissza nem térítendő önkormányzati támogatásról szóló 14/2005. (V. 3.) ök. rendelet módosítása (a továbbiakban: Panel. ökr.)

10. § A Panel. ökr. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003. (IV. 1.) ök. rendelet 8. és 9. melléklete kiegészül az e rendeletben meghatározott hatáskörökkel”

11. § A Panel. ökr. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.”

VI. A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 40/2002. (XII. 20.) ök. rendelet módosítása (továbbiakban: Közter. ökr.)

12. § A Közter. ökr. 15. § (3) bekezdésében az „államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv.” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.” szövegrész lép.

Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet a 12. §-ban foglaltak kivételével 2005. október 5. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 12. §-a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Szoc. ökr. 8. §-ának (11) bekezdése.

b) a Panel. ökr. 15. §-ának (4) bekezdése.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003. (IV. 1.) ök rendelet 8. és 9. melléklete az e rendeletben foglaltaknak megfelelően változik.

(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 12/2004. (III. 12.) ök. rendelet 4. §-ában a „közcélú feladat” szövegrész helyébe a „közösségi célú feladat” szövegrész lép.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester