Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2005. (IX. 30.) *  önkormányzati rendelete

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendeletének módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (továbbiakban: Ltv.) kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat a tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § (1) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az előző évben hozott határozata végrehajtását figyelembe véve az LGB javaslata alapján minden év február 28-ig meghatározza a lakások bérbeadásának jogcímeit, azok fontosság szerinti sorrendjét, valamint meghatározza a közérdekű célból köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, fegyveres testületek és rendvédelmi szervek dolgozóinak juttatandó lakások számát.”

(2) Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Lakást nem lakás célú helyiséggé, illetve nem lakás célú helyiség lakássá való át-, vagy visszaminősítéséről, továbbá az állományból való törlésről, valamint visszahelyezéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.”

(3) Az R. 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szerződéskötést követő 8 napon belül a kezelő köteles a tulajdonost a bérleti szerződés megküldésével értesíteni a szerződéskötés létrejöttéről.”

2. § Az R. 3. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Lakásbérlő a határozott időre szóló szerződés lejártát megelőzően - a korábbi bérleti szerződés időtartamát meg nem haladó időre szóló - ismételt bérbevételre terjeszthet elő kérelmet a Polgármesteri Hivatalban. A kérelemről az LGB dönt.”

3. § Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pályázat útján megvalósuló bérbeadás:

a) Szociális alapon (rászorultság szerint)

b) Piaci viszonyok alapján

történhet.”

4. § Az R. 4. §-a (3) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

f) ismételt bérbeadás (hosszabbítás) alapján.”

5. § Az R. 5. §-ának (3) bekezdése a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) a pályázót,

b) kiskorú gyermekét (gyermekeit) és vele - a pályázat benyújtását megelőző három év óta - életvitelszerűen együttlakó azon személyeket, akik az Ltv. 21. § (2) bekezdés alapján a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatóak be a lakásba,”

6. § Az R. 5. § -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A határozott idő lejártával, változatlanul fennálló szociális rászorultság esetén kérelemre, az LGB döntése alapján, a bérlővel újabb - legfeljebb öt évre szóló - bérleti szerződést lehet kötni.”

7. § Az R. 6. §-át megelőző alcím a következők szerint módosul:

„Piaci alapon, pályázat útján történő bérbeadás”

8. § Az R. 6. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„(1) Piaci alapon történő bérbeadás elsősorban pályázat keretében történik. A polgármester javaslatára az e rendeletben egyéb módon szabályozott esetekben az LGB ettől eltérhet.”

9. § Az R. 7. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 7. § (1) bekezdés tekintetében a bérbeadói jogokat:

a) az LGB gyakorolja a b), c), d) és f) pontoknál,

b) a TVKB gyakorolja az a) pontban,

c) a TVKB javaslatára a Képviselő-testület gyakorolja az e) pontban,

d) a b) és c) pont esetében, ha szünetel az LGB ülésezése, akkor azonnali intézkedést igénylő esetekben a bérbeadói jogokat a polgármester gyakorolja.”

10. § (1) Az R. 7. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az (1) bekezdés d) és f) pontjában meghatározott lakás bérbeadása legfeljebb 5 év határozott időre, vagy a megvalósult szolgálati, illetve közszolgálati viszonya időtartamára történhet.”

(2) Az R. 7. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A (8) bekezdés szerinti bérbeadást a munkáltatók kezdeményezhetik.”

11. § Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik, beköltözhető, magán-tulajdonban lévő lakás tulajdonjogára vagy önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti jogára cserélhető, amennyiben nem esik az Ltv.-ben és a FÖR 2.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá.”

12. § Az R. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Lakáscsere esetén a bérlő (bérlők) az eredeti bérleti szerződésben megállapított időtartammal megegyező ideig kötheti meg új lakásbérleti szerződését.”

13. § Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A költségalapú bérlakás cseréje megtagadható, ha az új bérlőnek a teljes havi nettó jövedelme 33%-át a lakbér és az átlagos szolgáltatási díjak együttes összege meghaladja.”

14. § Az R. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az e paragrafusban foglaltak tekintetében, a lakáscseréhez való hozzájárulást a polgármester adja meg.”

15. § Az R. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az e paragrafusban foglaltak tekintetében, a bérbeadói jogokat a polgármester gyakorolja.”

16. § Az R. 13. §-át megelőző alcím a következők szerint módosul:

„Méltányosság, valamint szociális helyzetben bekövetkezett változás alapján történő bérbeadás”

17. § Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester javaslatára méltányosságból, kivételesen, pályázaton kívül bérlakás biztosítható annak a személynek, akinek szociális helyzete vagy egészségi állapota, vagy egyéb különösen méltányolható körülményei indokolttá teszik.

(2) Különösen indokolt esetnek minősül a bérbeadás, ha:

a) a kérelmező, illetve családja hátrányos, veszélyeztetett helyzetű,

b) a kerületben lakó család a Szociális Gondozási Központban nyert átmeneti elhelyezést és rászorultsága bizonyított,

c) jogcím nélküli, ha három évnél régebb óta lakik a lakásban, fizeti a használati díjat és a külön szolgáltatás díjait különösen, ha felújításokat is végzett a lakásban és kiskorú gyermeke van,

d) családi, munkahelyi körülményei a lakáshoz jutást indokolttá teszik, piaci bérű lakásra méltányosságból bérlő kijelölhető, ha jövedelme és vagyoni helyzete miatt szociális feltételek alapján bérlőként nem jelölhető ki,

(3) A méltányos elbírálást kérő esetében a (2) bekezdésben foglalt a)-d) pontok közül bármelyik megvalósul, és a kérelmező vállalja, hogy olyan leromlott műszaki állapotú lakást újít fel, amely lakhatóvá tételének költségeit a kezelő gazdaságtalannak minősítette.

(4) A bérlő a lakást ismételten bérbe kívánja venni, de szociális rászorultság alapján a lakásbérletre már nem jogosult, a bérleti joga piaci alapú bérletre változik, számára pályázati eljáráson kívül piaci bérű lakás biztosítható.

(5) A bérlő piaci alapú bérlakását szociális helyzete miatt nem tudja ismételten bérbe venni, de a bérleti idő lejárta előtt kéri szociális bérlakásba történő elhelyezését, bizonyítja szociális helyzetének romlását és szociális bérlakásra való rászorultságát, akkor részére pályázati eljáráson kívül szociális alapú bérlakás biztosítható az eredeti bérleti idő lejártáig.

(6) Méltányosság alapján történő szociális bérlakás juttatása esetén, előnyben részesíthető az a kérelmező, aki a döntést megelőző időszakban a lakásbérlet szabályai tekintetében jogkövető magatartást tanúsított.

(7) Az e §-ban foglaltak tekintetében a bérbeadói jogokat az LGB gyakorolja.

(8) Az e rendelet 4. számú mellékletét képezi a méltányossági lakáskérelmek elbírálásához szükséges környezettanulmány-formanyomtatvány.”

18. § Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Üres lakás bérbe adható lakásgazdálkodási érdekből a falszomszédos lakás bővítésére, ha:

a) bővítendő lakás bérlője vállalja az üres lakás felújítását, illetve a lakásához csatolásával kapcsolatos munkák hat hónapon belül, saját költségére történő elvégzését, és

b) az üres lakás önállóan nem hasznosítható, illetve a hasznosításához a bérbeadót terhelő kötelezettségek az önálló hasznosíthatósághoz képest aránytalanul nagyok.

(2) A 3. § (3) bekezdése alapján a döntést követően kezdeményezni kell a lakás törlését a lakásállományból.

(3) Másik, nagyobb alapterületű, több szoba számú, és/vagy magasabb komfortfokozatú lakás adható bérbe annak,

- akinek lakhatási igénye mértéke az e rendelet 1. sz. mellékletében foglaltakat nem haladja meg, és

- az Önkormányzatnak bérlakását tisztán, kifestve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban leadja, és

- vállalja a másik lakás felújításának költségeit e rendelet 36. §-a szerint és erre a bérbeadó engedélye alapján a kezelővel külön megállapodást köt.

(4) Másik kisebb alapterületű, kevesebb szoba számú és/vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakás bérbe adható annak, akinek a kezelő a bérleti szerződése felmondását kezdeményezi az Ltv. 24. § (1) a) vagy b) pontja alapján, de vállalja a lakás lakbére és a kapcsolódó lakhatási szolgáltatásokkal együtt keletkezett díjhátralékának, a kezelő által megállapított határidőn belül történő egyösszegű, vagy részletekben történő megfizetését, és erről a bérbeadó engedélye alapján a kezelővel külön megállapodást köt.

(5) Az e paragrafus szerinti bérbeadásról az LGB dönt. A döntéshez a lakás műszaki állapotáról a kezelő véleményét, a díjhátralékokról a kezelő és a lakhatási szolgáltatásokkal kapcsolatos elszámoló hivatal adatait és igazolásait kell beszerezni.”

19. § Az R. 15. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Nem juthat költségalapú bérlakás bérleti jogához az, akinek a teljes havi nettó jövedelme 33%-át a lakbér és az átlagos szolgáltatási díjak együttes összege meghaladja.”

20. § Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A lakásra vonatkozó pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a bérbeadás jogcímét (szociális rászorultság vagy piaci alapú a pályázat),

b) a bérbe adandó lakás címét, alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát, műszaki állapotát és a pályázat alapjául szolgáló bérleti díjakat,

c) a lakás megtekintésére biztosított időpontot,

d) a bérleményben végzendő esetleges felújítási munkálatokkal kapcsolatos költségvállalás megoszlását,

e) a bérleti szerződés időtartamát,

f) a pályázónak a mindenkor hatályos lakbérekről szóló önkormányzati rendelet szerinti lakbér megfizetésére vonatkozó kötelezettség vállalását,

g) a pályázat benyújtásának módját , helyét és idejét,

h) a pályázat elbírálásának módját és szempontjait,

i) a bérbeadó megnevezését, címét és telefonszámát,

j) az eredmény közlésének módját és időpontját,

k) a szerződés megkötésének módját és határidejét,

l) a lakás átadásával, karbantartásával, felújításával, szerződéskötés egyéb feltételeivel kapcsolatos megállapodás tartalmára vonatkozó bérbeadói ajánlatot,

m) az egyéb pályázati feltételeket.”

21. § (1) Az R. 19. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A pályázati kiírásnak a 17. §-ban meghatározott feltételeken túlmenően tartalmaznia kell:

- a pályázati díjat, ami a lakás e rendelet 17. § b) pontja alapján az LGB által meghatározott egyhavi bérleti díjnak megfelelő összeg. A befizetett pályázati díjra kamat nem jár.”

(2) Az R. 19. §-a (2) bekezdésének c) pontja az alábbiak szerint módosul:

c) a lakás bérletéért felajánlott bérleti díjat, továbbá a bérleti díj értékállandóságának megőrzésére vonatkozó, e rendelet 17. § f) pontjában meghatározott kötelezettségvállalást,”

22. § (1) Az R. 21. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A benyújtott pályázatokat az LGB 3 tagja pontrendszer alapján rangsorolja, és lakásonként az I.-III. helyezettre javaslatot tesz, amelyről az LGB dönt.

Az elbírálást szolgáló pontrendszert e rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.”

(2) Az R. 21. §-ának (7) bekezdése az helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A szerződést legfeljebb öt évre, de legalább 6 hónapra - a pályázati kiírás szerint - lehet megkötni.”

23. § Az R. 23. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Felújítási kötelezettséggel történő bérbeadásra az pályázhat, aki:

a) együttesen megfelel e rendelet 5. § (1)-(5) bekezdésben foglaltaknak

b) vállalja, hogy a bérleti szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül saját költségén, utólagos visszatérítés nélkül, rendeltetésszerű használatra alkalmassá teszi.”

24. § Az R. 23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a pályázati kiírás szerint vállalt felújítási kötelezettség 6 hónapon belül nem teljesül, újabb bérleti szerződés nem köthető.”

25. § Az R. 24. §-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) A határozott határidőre szóló bérleti szerződéssel bérbe adott lakást:

a) határozatlan időre adhatja bérbe, ha a határozott idejű szerződése legalább egy ízben hosszabbításra került, és a meghosszabbítást nyert bérleti szerződésben foglalt időtartam letelt.

b) feltétel bekövetkeztéig tartó időre is bérbe adhatja.”

26. § Az R. 24. §-ának (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) A költségalapú bérlakás a használatbavételi engedély megadásától kezdődően húsz évig csak költségalapú lakásbérleményként hasznosítható.”

27. § Az R. 24. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az e paragrafus tekintetében a bérbeadói jogokat az LGB gyakorolja.”

28. § Az R. 27. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Kérelemre méltányosságból az LGB eltekinthet a lakáshasználati díj (3) bekezdés szerinti emelésétől, ha:

a) a jogcímnélküli, illetve családja hátrányos, veszélyeztetett helyzetű,

b) a jogcímnélküli három évnél régebb óta lakik a lakásban, ez alatt az idő alatt fizette a megemelt használati díjat és a külön szolgáltatás díjait különösen, ha felújításokat is végzett a lakásban és kiskorú gyermeke van.”

29. § Az R. 29. §-ának (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

„d) a lakás az eltartó és az eltartott együttlakására nem alkalmas.”

30. § Az R. 29. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az e paragrafus tekintetében a tartási szerződés megkötésének hozzájárulásáról az LGB dönt.”

31. § Az R. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bérbeadó a bérlő (bérlőtársak esetén valamennyi bérlőtárs) írásos kérelmére hozzájárulhat testvérének, élettársának, élettársa kiskorú gyermekének, gyermeke házastársának, unokájának a lakásba meghatározott vagy határozatlan időre történő befogadásához.”

32. § Az R. 32. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az e paragrafusban foglaltak tekintetében a befogadáshoz szükséges hozzájárulást a polgármester adja.”

33. § Az R. 35. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az e paragrafusban foglaltak tekintetében a bérbeadói jogokat az LGB gyakorolja.”

34. § Az R. 39. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet 36-39. §-aiban meghatározott bérbeadói (tulajdonosi) jogok érvényesítése érdekében a feladatok szerződésen alapuló teljesítőjeként az ingatlankezeléssel megbízott kezelőt kell érteni.”

35. § (1) Az R. 40. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Lakásgazdálkodási érdek alapján létrehozandó lakáscserék során előtérbe kell helyezni a vegyes tulajdonú társasházak helyett teljes egészében magántulajdonú társasházak kialakítását segítő cseréket.”

(2) Az R. 40. §-a az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Az e paragrafusban foglaltak tekintetében a bérbeadói jogokat az LGB gyakorolja.”

36. § (1) Az R. 41. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § (2) a) a bérlő a lakbért és/vagy a lakás közüzemi díját a fizetésre megállapított határidőig nem fizeti meg, kivéve, ha az (1) bekezdés e) pontja szerinti lakáscsere során a bérlő a lakbér és közüzemi díj hátraléka -a kezelő által igazoltan - kiegyenlítésre kerül.”

(2) Az R. 41. §-ának (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

„41. § (2) f) a bérlő az önkormányzati lakás bérleti szerződésének időtartama alatt adás-vétel alapján beköltözhető magántulajdonú lakást szerez.”

37. § (1) Az R. 42. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A területi besorolást, továbbá a kategória és a használat módját magába foglaló számítási eljárás szabályait e rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.

A 2. számú melléklet táblázata alapján számítandó havi bérleti díj összegétől a pályázat útján bérbe adott helyiség esetében felfelé el lehet térni.”

(2) Az R. 42. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A társasházban lévő önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadása során tekintettel kell lenni a társasházi alapító okiratban, illetve a társasház közgyűlése határozataiban foglaltakra.”

38. § (1) Az R. 44. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pályázati eljárás szabályaira - a II. fejezet eltérő rendelkezési hiányában - e rendelet 16. §-a, 18. §-a és a 19. § (3) bekezdéseinek rendelkezései irányadóak.”

(2) Az R. 44. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Pályázni a havi bérleti díjra történő ajánlattétel útján lehet.

(5) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a helyiség címét, alapterületét, felszereltségét, műszaki állapotát,

b) a bérbeadó megnevezését, címét, telefonszámát,

c) a hasznosítás célját (céljait),

d) a pályázati ajánlat benyújtásakor letétbe helyezendő biztosíték összegét,

e) a bérleti díj alsó határát, amelyre ajánlatot lehet tenni,

f) a bérleti díj értékkövetésének módját és mértékét,

g) a bérleti szerződés időtartamát,

h) a helyiség átadásával, karbantartásával, felújításával, a szerződés megszűnésekor a helyiség visszaadásával kapcsolatos megállapodás tartalmára vonatkozó bérbeadói ajánlatot,

i) a pályázat benyújtásának módját, helyét és idejét,

j) a pályázók körét,

k) az igénybevételi díj mértékét,

l) az eredményközlés módját és időpontját.

(6) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a bérbevételre ajánlatot tevő nevét,

b) a bérleti díjra tett ajánlatot,

c) a pályázatban kiírt szerződéskötési feltételek elfogadását.”

39. § Az R. 45. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfeleljen, ne álljon fenn az Önkormányzattal szemben bármilyen jogcímen keletkezett tartozása és a pályázati hirdetményben meghatározott összegű pályázati díj megfizetését igazolja.

(2) A biztosíték összege a tárgy évre meghatározott helyiségbérleti alapdíj éves összegének 10%-a, amelyet a bérleti díj fizetésének kezdetétől számított 6 hónap alatt, egyenlő arányban, havonta a bérleti díjba be kell számítani.

(3) A pályázat nyilvános, azon minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részt vehet. A pályázatok bontását a megszabott határidő lejártát követő 3 munkanapon belül kell megtartani a TVKB által kijelölt 3 bizottsági tag, valamint közjegyző jelenlétében.

(4) A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb bérleti díj megfizetésére vállalt kötelezettséget.

(5) A TVKB a pályázatok elbírálásánál figyelembe veheti a helyiség tervezett funkcióját, és a lakossági ellátás szempontjából kedvezőbb funkció esetén dönthet a legfeljebb 20%-kal alacsonyabb ajánlatot tevő mellett is.

(6) A nyertes pályázóval a pályázati eredmény alapján létrejött bérbeadói nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a bérleti szerződést a kezelő köti meg. Amennyiben a szerződéskötés a pályázat nyertese önhibájából nem történik meg, akkor a biztosítékot elveszíti. Az eredménytelenül pályázók részére a licittárgyalást követő 8 napon belül a befizetett összeget vissza kell téríteni.

(7) A pályázat nyertesének visszalépése esetén a helyiség bérleti jogát a sorban következő legmagasabb összegű bérleti díjra ajánlatot tevő szerzi meg.”

40. § Az R. 46. §-át megelőző alcím a következők szerint módosul:

„Meghívásos pályázat”

41. § Az R. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„46. § (1) A pályázati ajánlatot tevők körét előre meghatározott pályázat is kiírható.

(2) A résztvevők körét és a pályázati feltételeket a helyi igényeknek megfelelően a polgármester javaslatára a TVKB határozza meg.”

42. § (1) Az R. 48. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Üres helyiség határozott vagy határozatlan időre, illetve feltétel bekövetkeztéig adható bérbe, azzal a feltétellel, hogy bérlő öt havi bérleti díjnak megfelelő összeget igénybevételi díj jogcímén a bérbeadónak előre befizet. Az igénybevételi díj nem jár vissza. Ha önkormányzati érdekből történik az üres helyiség bérbeadása korábban bérbe adott más helyiség helyett, akkor igénybevételi díjat nem kell megfizetnie.”

(2) Az R. 48. §-ának (7) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:

f) sporttevékenységet biztosító intézményeknek, egyesületeknek, kivéve a nyereség érdekeltség miatti szolgáltatást nyújtó szervezeteknek.”

43. § Az R. 53. §-ának (5) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„(5) Bérleti jog cseréje esetén az új bérlőnek 5 havi, bérleti jog átadása esetén az új bérlőnek 10 havi bérleti díjnak megfelelő igénybevételi díjat kell megfizetnie.”

44. § Az R. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyiségbérletet fel kell mondani, ha:

a) a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül engedi át másnak használatra (csere, átruházás, albérletbe adás, befogadás útján) a helyiség egészét vagy egy részét,

b) a bérlő a gyakorolt tevékenységet a bérbeadó engedélye nélkül megváltoztatta, vagy tartósan (minimum 6 hónapig) nem gyakorolja.”.

(2) E rendelet 41. § (2) bekezdése, valamint az Ltv 24. § (1) bekezdés és. 43. § (2) bekezdése alapján a helyiségbérletet fel lehet mondani.

(3) A bérleti szerződés akkor is megszűnik, ha:

a) a gazdasági társaság, illetőleg a nem gazdasági társaság formájában működő jogi személy bérlő jogutód nélkül megszűnik;

b) a bérlőnek a helyiségben végzett tevékenységéhez szükséges egyéni vállalkozói igazolványát visszavonták vagy azt a bérlő visszaadta.

(4) A felmondási jogot a bérbeadó, vagy megbízott kezelő gyakorolja.

(5) Bérbeadó kezdeményezésére a bérlő és a bérbe adó megállapodhatnak abban, hogy a bérleti jogviszony megszűnése mellett a bérlő részére másik helyiséget és/vagy pénzbeli térítést biztosít a bérbeadó.

(6) Az Ltv. 77. §-ával érintett bérlők esetében fel kell mondani azoknak a helyiségeknek a bérleti szerződését, amelyekben:

a) az építési övezeti besorolásnak nem megfelelő tevékenységet vagy szolgáltatást végeznek,

b) a bérlő a 2004. január l-e után az e rendelet 42. § (2) bekezdése szerinti bérleti díjat nem fogadja el,

c) a bérlő a helyiséget nem rendeltetésszerűen használja.

d) a bérlő nem tett vagy tesz eleget fizetési kötelezettségének.

e) amennyiben a bérlő nem fogadja el a határozott időre szóló bérleti szerződést.

(7) Fel kell mondani a (6) bekezdés szerinti helyiségbérleti szerződést legkésőbb a jogerős bontási határozat kiadásakor, ahol a helyiség bontással érintett épületben található.”

Záró rendelkezések

45. § (1) E rendelet 2005. október 1-jén lép hatályba.

(2) A folyamatban lévő ügyekben a kérelem benyújtásakor hatályban lévő rendelet szabályait kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R.:

a) 5. §-a (4) bekezdése d) pontja

b) 7. §-ának (6)-(7) bekezdése

c) 8. §-ának (2) bekezdése

d) 8. §-ának (4) bekezdése

e) 21. §-ának (8) és (9) bekezdése

f) 41. §-ának (4)-(6) bekezdése.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003. (IV. 1.) ök rendelet 8. és 9. melléklete az e rendeletben foglaltaknak megfelelően változik.

Dr. Nagy Antal sk.
jegyző
Hajdu László sk.
polgármester

1. melléklet a 27/2005. (IX. 30.) ök. rendelethez

2. melléklet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelethez.

Bérleti alapdíj: 750.- Ft/m2+ÁFA/hó (a IV/2. kivételével)
Övezeti besorolás
Kiemelt I. Kiemelt II. Egyéb
I. K E R E S K E D E L E M
I./1. Alapvető élelmiszercikkek,tej, kenyér, pékáru, hús-,hentesáru 0,9 0,7 0,5
I./2. Egyéb cikkek árusítására szolgáló pavilon, vegyes élelmiszer árusítás 1,5 1,25 1
ide kell sorolni a kézből történő árusítást is (személyenként max. 1 m2)
I./3. Élvezeti cikkek 2,5 2 1,5
palackozott és dobozos alkoholtartalmú italok (helyben fogyasztás nélkül), dohányáru, kávé stb.
II. SZ O L G Á L T A T Á S
II./1. Alapvető szolgáltatás 0,9 0,7 0,5
cipőjavítás, ruhatisztás, ruhajavítás, órás, kulcsmásolás, látszerész, köszörűs, szemfelszedés, patentozás, esernyő- zipzár javítás, háztartásigép-javítás, orvosi és egészségügyi tevékenység, újságárusítás
II./2. Szolgáltatás 1,5 1,25 1
férfi és női fodrászat, pedikűr, manikűr, kozmetika, híradástechnika, gumijavítás, autószerelő műhely, sokszorosítás, ötvös, stb.
II./3. Egyéb szolgáltatás 2,2 2 1,8
videotéka, foto, solarium, kutya-macska kozmetika, iroda, totozó-lottózó, stb.
II./4. I. kategóriás játékterem 5 5 5
III. V E N D É G L Á T Á S
III./1. Szeszmentes vendéglátó üzletek 1,5 1,25 1
pecsenyés, kifőzés, büfé, cukrászda, lángos, rétes, stb.
III./2. Melegkonyhás vendéglátó üzletek, vendéglői előkert, terasz 1,8 1,6 1,4
vendéglő, ételbár, söröző, pizzéria, alkoholt is árusító cukrászda, stb.
III./3. Melegkonyha nélküli vendéglátó üzletek (italboltok) eszpresszó, borozó, bár, sörsátor, stb. 3 2,5 2
III./4. Vendéglátó üzletek 4 3 2,5
Ebbe a kategóriába kell sorolni az összes vendéglátói tevékenységet, ha nyerőautomatát illetve pénznyerő automatát is üzemeltet
IV. E GY E B E K
IV./1. Tároló, raktár, óvóhely 0,6 0,5 0,4
IV./2. Film és TV felvétel (Ft/ nap / m2) 1 0,9 0,6
IV/3. Párt és társadalmi szervek (Ft/óra (alapdíj/240)m2) 1 0,95 0,9

2. melléklet a 27/2005. (IX. 30.) ök. rendelethez

3. melléklet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelethez.

Területi besorolás

Kiemelt I.:

- Újpalotai Vásárcsarnok és körzete:

Szentmihályi u. - Bánkút u. - Sárfű u. - Páskomliget u. -

Bánkút u. - Gazdálkodó u. - Antalfa u. - Szerencs u. -

Hősök útja - Nyírpalota u. - Zsókavár u. - Árendás köz-

Hartyán köz - Szentmihályi u. által határolt terület.

- Szilas park körzete:

Szentmihályi út és a Szilas park teljes területe

- XV. kerület Városközpont:

Fő u. - Pázmány Péter u. - Bácska u. - Szőcs Áron u. -

Beller Imre u. - Széchenyi tér - Epres sor által határolt terület.

- Rákos út Szentmihályi út és Dugonics utca közötti szakasza

Kiemelt II.:

- Újpalota egyéb területei

- Mézeskalács tér

- MÁV-, Sódergödör-, Csobogós utcai-, Kossuth utcai lakótelep.

- Rákos út Dugonics utca és Körvasút sor közötti szakasza

- Pestújhelyi út

Egyéb:

A kiemelt I. és II. besorolásban nem szereplő terület. ”