Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2005. (XII. 6.) *  önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében egyes önkormányzati rendeletek módosításáról a következő rendeletet alkotja:

I. A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 40/2002. (XII. 20.) ök. rendelet módosítása (továbbiakban: Közter. ökr.)

1. § A Közter. ökr. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közterület-használati díj mértékét a Képviselő-testület a következő évi költségvetési koncepcióval egyidejűleg állapítja meg.”

II. A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelet módosítása (továbbiakban: Bérbeadói ökr.)

2. § (1) A Bérbeadói ökr. 48. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A nem lakáscélú helyiségek bérleti alapdíját a Képviselő-testület az éves költségvetési koncepcióval egyidejűleg állapítja meg.”

(2) A Bérbeadói ökr. 58. §-ának (5) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„...Ettől az önkormányzati intézmények működőképességének biztosítása érdekében pozitív irányban eltérhetnek a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek alkalmazásával.”

III. Az Önkormányzat által fenntartott piacokról és vásárcsarnokokról szóló 23/1999. (VII. 15.) ök. rendelet módosítása (a továbbiakban: Piac ökr.)

3. § A Piac ökr. 2. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A piaci árusítóhelyek használati díjának mértékét e rendelet 3-6. mellékletei tartalmazzák.”

IV. Az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelet módosítása (a továbbiakban: Lakbér ökr.)

4. § A Lakbér ökr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának alap-mértéke (alapdíj) az Ltv. és más jogszabályi felhatalmazás alapján a szociális alapon bérbe adott lakások esetében

2006. január 1-től 144 Ft/m2/hó.

(2) Az egyes komfortfokozatok tényleges bérleti díját az e rendelet 1. mellékletében foglalt módszer szerint kell kiszámítani.

(3) Az 1 melléklet szerinti lakbér a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díjait nem tartalmazza.

(4) Az 1. mellékletben meghatározott bérleti díjakat a jelen rendelet 4. §-a szerinti növelő és csökkentő tényezők figyelembevételével kell módosítani.

(5) A piaci alapú bérlakások bérleti díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.”

Záró rendelkezések

5. § (1) A Közter. ökr. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) A Piac ökr. kiegészül a jelen rendelet 2-5. mellékleteivel.

(3) A Lakbér ökr. kiegészül a jelen rendelet 6. és 7. mellékletével.

6. § (1) E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Piac ökr. 2. §-a (3) bekezdésének b) pontja.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Bérbeadói ökr. 2. mellékletében szabályozott „Bérleti alapdíj 750 Ft/m2+ÁFA /hó (a IV./2. kivételével)” szövegrész helyébe a „780 Ft/m2/hó+ÁFA (a IV./2. és a IV./3. kivételével)” szövegrész lép.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

1. melléklet a 32/2005. (XII. 6.) ök. rendelethez

2. sz. melléklet a 40/2002. (XII. 20.) ök. rendelethez

A közterület-használati díj mértéke, a közterületek kategóriába sorolása

Használati mód Egység Használati díj
hó/m2 Övezeti besorolás
Kiemelt I Kiemelt II Egyéb
I. PAVILON
I./1 Kereskedelem I. 1.040,- 830,- 660,-
I./2. Kereskedelem II. 2.890,- 2.310,- 1.850,-
I./3. Vendéglátás I. 1.730,- 1.390,- 1.110,-
I./4. Vendéglátás II. 4.630,- 3.700,- 2.960,-
I./5. Szolgáltatás I. 1.040,- 830,- 660,-
I./6. Szolgáltatás II. 5.790,- 4.630,- 3.700,-
II. KERESKEDELEM
II/1. Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, állvány 2.780,- 2.230,- 1.780,-
II./2. Árubemutató üzlet előtti kitelepülés jelleggel 2.200,- 1.760,- 1.410,-
II./3. Idény jellegű árusítás 3.800,- 3.040,- 2.440,-
II./4. Alkalmi árusítás nap/m2 780,- 620,- 500,-
II./5. Mozgó kereskedelmi egység hó/db. 9.430,- 7.540,- 6.040,-
II./6. Mozgó árusítás nap/fő 2.200,- 1.760,- 1.400,-
II./7. Kereskedelmi automaták üzemeltetése Hó/db. 3.310,- 2.650,- 2.120,-
II./8. Gépjármű kereskedés 520,- 420,- 340,-
III. SZOLGÁLTATÁS
III./1. Fizető parkoló üzemeltetése 390,- 280,- 220,-
III./2. Ügyfélparkoló üzemeltetése 220,- 170,- 120,-
III./3. Szolgáltató automaták üzemeltetése hó/db. térítés mentes térítés mentes térítés mentes
III./4. Film-, hangfelvétel (30 percet meghaladó forgatási időben) nap/m2 680,- 560,- 440,-
III./5. Üzemanyag töltő állomás 290,- 220,- 180,-
III./6. Egyéb közterületen végezhető szolgáltatás egyedi elbírálás egyedi elbírálás egyedi elbírálás
IV. VENDÉGLÁTÁS
IV./1. Vendéglői előkert, terasz 1.350,- 1.080,- 870,-
IV./2. Sörsátor 560,- 440,- 360,-
V. KULTURÁLIS, SPORT, SZÓRAKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK
V./1. Reklám, vállalkozási célú rendezvény nap/m2 560,- 440,- 360,-
V./11. Kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység nap/m2 1.540,- 1.240,- 990,-
V./2. Kulturális és sport célú rendezvény nap/m2 50,- 40,- 30,-
V./21. Kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység nap/m2 460,- 370,- 290,-
V./3 Szórakoztató célú rendezvény nap/m2 560,- 440,- 360,-
V./31. Kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység nap/m2 1.540,- 1.240,- 990,-
V./4. Tűzijáték nap/m2 7.720,- 6.180,- 4.930,-
V./5. Hőlégballon nap/m2 1.440,- 1.140,- 910,-
V./6. Karitatív tevékenységek nap/m2 tér.m. tér.m. tér.m.
V./7. Közérdekű tevékenységek nap/m2 tér.m. tér.m. tér.m.
VI. REKLÁMHORDOZÓK
VI./1. Óriásplakát normál hó/db. 25.360,- 19.950,- 16.230,-
VI./11 Megvilágított hó/db. 30.430,- 24.340,- 19.480,-
VI./12 Prizmás hó/db. 36.520,- 29.210,- 23.370,-
VI./2. Hirdető oszlop, berendezés, 3D szerkezet hó/db. 11.320,- 9.050,- 7.230,-
VI./3. Reklámtábla talajon oszlopon építményen 8.920,- 7.140,- 5.710,-
VI./4. Mobil reklámtábla 2.930,- 2.340,- 1.880,-
VI./5. Zászló hó/db. 2.200,- 1.760,- 1.410,-
VI./6. cégér, 1 m2-t meg nem haladó cég és címtábla tér.m. tér.m. tér.m.
VI./7. Vitrin, portál, üzlethomlokzat 6.070,- 4.850,- 3.880,-
VI./8. Üzleti védőtető, előtető, napvédő ponyva reklámmal 440,- 360,- 280,-
VI./9. Közlekedésben részt nem vevő, reklámhordozó gk., kerékpár, stb. 3.860,- 3.090,- 2.470,-
VI./10. Szendvicsember, szórólap ajánlás nap/fő 190,- 160,- 130,-
VII. ÉPÍTÉSI, SZERELÉSI MUNKÁLATOK
VII./1 Építési anyag tárolás, állványzat, felvonulási terület nap/m2 100,- 100,- 100,-
VII./2 Építési anyag tárolás, állványzat, felvonulási terület (30 napon túl) 200,- 200,- 200,-
VII./3 Konténer tárolás nap/db. 500,- 500,- 500,-
VIII. EGYEBEK
VIII./1 Vállalkozási célú raktárak 1.240,- 1.000,- 810,-
VIII./2 Üzleti előtető, árnyékoló ponyva reklám nélkül, vásárló kocsitároló, kerékpár tároló
120,-

100,-

70,-
VIII./3. Üzemképtelen jármű, lakókocsi, utánfutó hó/db. Tiltott Tiltott 22.350,-
VIII./4. Távközlési berendezések, antennák talajon, építményen hó/db. 4.410,- 3.530,- 2.800,-
VIII./5. Gazdasági udvar 520,- 420,- 330,-
A táblázatban szereplő közterület-használati díjak az általános forgalmi adó nélkül értendők.

2. melléklet a 32/2005. (XII. 6.) ök. rendelethez

3. melléklet a 23/1999. (VII. 15.) ök. rendelethez

A Sztárai Mihály téri piac 2006. évi helyhasználati díjai

Sor-
szám
Megnevezés Élelmiszer Vegyes kategória Idényjellegű kat. Vendéglátás I. Vendéglátás II.
Sztárai Mihály téri piac
1. havidíjasok
1,1 Árusítóhely 516,- 558,- 558,- 907,-
1,2 Felépítménydíj 51,- 55,- 55,- 90,-
1,3 Raktár 416,- 503,- 503,- 603,-
1,4 Felépítménydíj 41,- 49,- 49,- 59,-
1,5 Kirakás 111,- 257,- 257,- 359,-
1,6 Udvar 272,-
1,7 Kölcsöneszköz
1,8 Szállító eszköz
2. Napidíjasok
2,1 Asztal szerz. term.
2,2 Asztal szerz. váll.
2,3 Asztal napi term.
2,4 Kirakás váll. 227,- 316,-
2,5 Kirakás termelői fenyő/dinnye 300,-
2,6 Kirakás vállalkozói fenyő/dinnye 347,-

3. melléklet a 32/2005. (XII. 6.) ök. rendelethez

4. melléklet a 23/1999. (VII. 15.) ök. rendelethez

A Kolozsvár úti piac 2006. évi helyhasználati díjai

Sor-
szám
Megnevezés Élelmiszer Vegyes kategória Idényjellegű kat. Vendéglátás I. Vendéglátás II.
Kolozsvár úti piac
1. havidíjasok Ft/m2/hó
1,1 Árusítóhely 907,- 950,- 1 061,- 1 201,-
1,2 Felépítménydíj 90,- 95,- 105,- 119,-
1,3 Raktár 603,- 976,- 674,- 733,-
1,4 Felépítménydíj 59,- 62,- 67,- 72,-
1,5 Szoc. Hely 618,- 647,-
1,6 Felépítménydíj 61,- 65,-
1,7 Kirakás 146,- 293,- 318,- 401,-
1,8 Kölcsöneszköz 128,- 128,-
1,9 Szállítóeszköz 429,- 429,- 429,- 429,-
2. napidíjasok Ft/m2/nap
2,1 Asztal szerz. term. 409,- 484,-
2,2 Asztal szerz. váll. 631,- 750,-
2,3 Asztal napi term. 472,- 560,-
2,4 Asztal napi váll. 631,- 750,-
2,5 Kirakás term. 235,- 362,-
2,6 Kirakás váll. 513,- 770,-
2,7 Kirakás termelői fenyő/dinnye 370,-
2,8 Kirakás vállalkozói fenyő/dinnye 462,-
2,9 Kirakás édesség, karácsonyi dísz 1 045,-

4. melléklet a 32/2005. (XII. 6.) ök. rendelethez

5. melléklet a 23/1999. (VII. 15.) ök. rendelethez

Az Újpalotai vásárcsarnok 2006. évi helyhasználati díjai

Sor-
szám
Megnevezés Élelmiszer Vegyes kategória Idényjellegű kat. Vendéglátás I. Vendéglátás II.
Újpalota
I. havidíjasok Ft/m2/hó
1,1 Árusítóhely 1 061,- 1 118,- 1 229,- 1 432,-
1,2 Felépítménydíj 105,- 111,- 122,- 142,-
1,3 Raktár 545,- 631,- 646,- 826,-
1,4 Felépítménydíj 53,- 62,- 64,- 81,-
1,5 Szoc. Hely 569,- 659,- 558,- 676,-
1,6 Felépítménydíj 55,- 65,- 56,- 68,-
1,7 Kirakás 150,- 362,- 347,- 428,-
1,8 Kölcsöneszköz 160,- 160,-
1,9 Szállítóeszköz 477,- 477,- 477,- 477,-
II. napidíjasok Ft/m2/nap
2,1 Pavilon 233,- 446,-
2,2 Asztal szerz. term. 435,- 608,-
2,3 Asztal szerz. váll. 984,- 1 168,-
2,4 Asztal napi term. 590,- 634,-
2,5 Asztal napi váll. 1 075,- 1 336,-
2,6 Kirakás term. 277,- 302,-
2,7 Kirakás váll. 477,- 603,-
2,8 Kirakás termelői fenyő/dinnye 462,-
2,9 Kirakás vállalkozói fenyő/dinnye 578,-
3,0 Kirakás édesség, karácsonyi dísz 1 100,-

5. melléklet a 32/2005. (XII. 6.) ök. rendelethez

6. melléklet a 23/1999. (VII. 15.) ök. rendelethez

A Wesselényi utcai vásárcsarnok 2006. évi helyhasználati díjai

Sor-
szám
Megnevezés Élelmiszer Vegyes kategória Idényjellegű kat. Vendéglátás I. Vendéglátás II.
Wesselényi utcai vásárcsarnok
1. havidíjasok Ft/m2/hó
1,1 Árusítóhely 838,- 880,- 894,- 1 054,-
1,2 Felépítménydíj 84,- 87,- 88,- 105,-
1,3 Raktár 431,- 459,- 503,- 561,-
1,4 Felépítménydíj 43,- 45,- 49,- 55,-
1,5 Szociális helyiség 442,- 442,- 450,- 450,-
1,6 Felépítménydíj 44,- 44,- 44,- 44,-
1,7 Kirakás 128,- 275,- 305,- 401,-
1,8 Kölcsöneszköz 128,- 128,-
1,9 Szállítóeszköz 398,- 398,-
2. napidíjasok Ft/m2/nap
2,1 Asztal szerz. term. 323,- 442,-
2,2 Asztal szerz. váll. 464,- 587,-
2,3 Asztal napi term. 353,- 478,-
2,4 Asztal napi váll. 499,- 587,-
2,5 Kirakás term. 193,- 277,-
2,6 Kirakás váll. 393,- 603,-
2,7 Kirakás termelői fenyő/dinnye 277,-
2,8 Kirakás vállalkozói fenyő/dinnye 405,-
2,9 Kirakás édesség, karácsonyi dísz 1 045,-

6. melléklet a 32/2005. (XII. 6.) ök. rendelethez

1. melléklet a 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelethez

Az önkormányzati tulajdonú, szociális alapon bérbeadott lakások bérleti díja 2006. január 1-től

Lakás komfortfokozata Bérleti díj alapértéke
Ft/m
2/hónap
Szorzók Tényleges bérleti díj
Ft/m
2/hónap
Összkomfortos 144,- 1,15 165,-
Komfortos 144,- 1,00 144,-
Félkomfortos 144,- 0,625 90,-
Komfort nélküli 144,- 0,28 40,-
Szükséglakás 144,- 0,22 32,-

7. melléklet a 32/2005. (XII. 6.) ök. rendelethez

2. melléklet a 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelethez

A piaci alapú bérlakások bérleti díja 2006. január 1-től

Lakás komfortfokozata Bérleti díj
Ft/m
2/hó
Összkomfortos lakás 941,-
Komfortos lakás 672,-
Félkomfortos lakás 538,-
Komfort nélküli lakás 269,-